AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA A CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ ČINNOSTI FOaZOŠ SZU

Zdravotnícke povolanie
sestra

 • Špecializačný odbor
  -  anestéziológia a intenzívna starostlivosť
  -  inštrumentovanie v operačnej sále
  -  intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
  -  intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
  -  intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
  -  ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
  -  ošetrovateľská starostlivosť v komunite
  -  ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
  -  ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
  -  revízne ošetrovateľstvo

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  -  audiometria
  -  endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch
  -  funkčné vyšetrovacie metódy
  -  ortoptika a pleoptika

  -  ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov

  sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok

Zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka

 • Špecializačný odbor
  -  intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
  -  manažment v pôrodnej asistencii
  -  pôrodná asistencia v rodine a komunite

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  -  psychofyzická príprava na pôrod

Zdravotnícke povolanie fyzioterapeut

 • Špecializačný odbor
  -  fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
  -  fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja
  -  fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému
 • Certifikovaná pracovná činnosť
  -  reflexná terapia podľa Vojtu
  -  techniky terapie lymfedému

Zdravotnícke povolanie rádiologický technik

 • Špecializačný odbor
  -  manažment v rádiologickej technike
  -  nukleárna medicína
  -  radiačná onkológia
  -  špeciálna rádiológia
 • Certifikovaná pracovná činnosť
  -  magnetická rezonancia
  -  mamografia

Zdravotnícke povolanie zdravotnícky záchranár

 • Špecializačný odbor
  -  manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti
  -  operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby

Zdravotnícke povolanie nutričný terapeut

 • Špecializačný odbor
  -  liečebná výživa

Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant

 • Špecializačný odbor
  -  laboratórne metódy v klinickej biochémii
  -  vyšetrovacie metódy v histopatológii
  -  vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii

Zdravotnícke povolanie farmaceutický laborant

 • Špecializačný odbor
  -  lekárenstvo

AKREDITOVANÉ PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA PRE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV

 • kvalifikačné vzdelávanie učiteľov odborných predmetov na SZŠ - doplňujúce pedagogické štúdium
 • aktualizačné vzdelávanie – predatestačná príprava pre pedagogických zamestnancov SZŠ
 • riadenie odbornej zložky vzdelávania na SZŠ