AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA A CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ ČINNOSTI FOaZOŠ SZU


Zdravotnícke povolanie sestra

 • Špecializačný odbor
  • anestéziológia a intenzívna starostlivosť
  • inštrumentovanie v operačnej sále
  • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
  • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
  • intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
  • ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
  • ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
  • ošetrovateľská starostlivosť v komunite
  • ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
  • ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  • audiometria
  • ortoptika a pleoptika
  • ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov
  • ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany
  • sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok

Zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka

 • Špecializačný odbor
  • intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
  • pôrodná asistencia v rodine a komunite

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  • psychofyzická príprava na pôrod

Zdravotnícke povolanie fyzioterapeut

 • Špecializačný odbor
  • fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
  • fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému
  • fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  • mobilizačné techniky
  • reflexná terapia podľa Vojtu
  • techniky terapie lymfedému

Zdravotnícke povolanie rádiologický technik

 • Špecializačný odbor
  • manažment v rádiologickej technike
  • nukleárna medicína
  • radiačná onkológia
  • špeciálna rádiológia

 • Certifikovaná pracovná činnosť
  • -  magnetická rezonancia - MR
  • -  mamografia

Zdravotnícke povolanie zdravotnícky záchranár

 • Špecializačný odbor
  • manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti
  • operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
  • starostlivosť o kriticky chorých

Zdravotnícke povolanie nutričný terapeut

 • Špecializačný odbor
  • liečebná výživa

Zdravotnícke povolanie zdravotnícky laborant

 • Špecializačný odbor
  • laboratórne metódy v klinickej biochémii
  • vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii
  • vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii

Zdravotnícke povolanie farmaceutický laborant

 • Špecializačný odbor
  • lekárenstvo

  • zdravotnícke pomôcky