doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc.

 

predseda Akademického senátu FVZ

 

Mnohé roky zastávala funkciu vedúcej oddelenia respiračnej toxikológie ÚPKM a po zlúčení so SZU – vedúcej laboratória respiračnej toxikológie Ústavu pracovnej zdravotnej služby FVZ. Bola zodpovednou riešiteľkou  a  spoluriešiteľkou mnohých zahraničných a  domácich výskumných projektov. Podieľala sa na a) experimentálnom výskume patomechanizmov pľúcnych ochorení v dôsledku expozície organickým i anorganickým polutantom z hľadiska profesionálnej i environmentálnej expozície v tuzemských i zahraničných projektoch, b) na získavaní vedeckých podkladov potrebných k realizácii preventívnych opatrení v zdravotnom riziku tuhých aerosólov. V súčasnej dobe sa podieľa na pedagogickej činnosti  FVZ-SZU v Bratislave (výučba študentov, vedúca bakalárskych, diplomových, rigoróznych a PhD. prác, publikačnej, konzultačnej, poradenskej a posudkovej činnosti). Je absolventkou Farmaceutickej fakulty UK, v roku 1992 získala titul kandidáta vied - CSc. na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a v roku 1994 na  SAV  vedeckú  kategóriu II a – samostatný vedecký pracovník. Je docentkou Verejného zdravotníctva, členkou Vedeckej rady FVZ SZU a  SZU, členkou AS SZU a FVZ. Absolvovala niekoľko študijných pobytov v zahraničí. Publikovala viac než 160 karentovaných a recenzovaných vedeckých prác, 5 kapitol v monografiách (celkový počet publikácií: 570). Výsledky prezentovala na mnohých domácich i zahraničných podujatiach. Na kongrese v Japonsku (Kyoto) získala za prezentáciu výsledkov zlatú aj striebornú cenu. Je členkou viacerých odborných spoločností. Od novembra 2010 je už druhé funkčné obdobie predsedníčkou Akademického senátu FVZ