doc. MUDr. Zuzana KRIŠTÚFKOVÁ, PhD.

prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

je absolventkou Lekárskej fakulty hygienickej, Karlovej univerzity v Prahe. V rokoch 1981–1996 pracovala ako terénny epidemiológ. V rokoch 1997-2005 vykonávala na ústrednom orgáne štátnej správy – Úrade verejného zdravotníctva SR koncepčné a metodické činnosti spojené s tvorbou legislatívnych predpisov vrátane aproximácie legislatívy EÚ na úseku kontroly infekčných chorôb, plánovania, organizovania, riadenia a koordinácie surveillance infekčných chorôb na celoslovenskej úrovni a jej začlenenie do sietí EÚ. Zastupovala Slovenskú republiku v medzinárodných projektoch a programoch EÚ a SZO zameraných na systém rýchleho varovania, harmonizáciu surveillance infekčných chorôb, kvalitu surveillance, najmä chrípky, vírusových hepatitíd, alimentárnych chorôb, ďalej na aktualizácii Národného imunizačného programu, prípravu na pandémiu chrípky, klimatické zmeny a stratégie na ich adaptáciu z hľadiska zdravia. Je autorkou inovovaného, s EÚ harmonizovaného systému surveillance chrípky zavedeného v SR v roku 2006 súčasne s  Epidemiologickým informačným systémom verejného zdravotníctva – EPIS. Pri tvorbe tohto systému vypracovala podklady a podmienky spracovávania údajov o chrípke, systému rýchleho varovania a spracovávania epidémii. V roku 2009 obhájila habilitačnú prácu na tému „Surveillance chrípky v SR – inovácia a harmonizácia s EÚ“. Dlhodobo sa aktívne podieľa na postgraduálnej výučbe frekventantov. Je školiteľkou prác v rámci špecializačného štúdia lekárov vo verejnom zdravotníctve a epidemiológii, doktorandského štúdia, štúdia MPH a rigoróznych konaní. Je odborníčkou v oblasti štúdia verejného zdravotníctva  na SZU a iných akademických inštitúciách. Venuje sa problematike kvality surveillance infekčných chorôb, využívaniu epidemiologických metód v štúdiu chronických chorôb a ich prevencie, výučbe a zavádzaniu metód intervenčnej epidemiológie do praxe.