doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD. MPH, mim. prof.
dekan
Od roku 1992 sa aktívne podieľa na pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, nielen v rámci SZU, ale aj iných akademických inštitúcií. Bola a je školiteľka atestantov, doktorandov a absolventov štúdie MPH. Je členkou Vedeckej rady SZU, FVZ a FZŠŠ. Vedeckú hodnosť PhD. získala v roku 2002 a hodnosť h. doc. v roku 2005. Dlhodobo sa podieľa na riešení úloh súvisiacich s automatizáciou vyhodnocovania v laboratórnych podmienkach a ekonomizáciou informačných systémov v zdravotníctve. Venuje sa sociálno-ekonomickým problémom vyplývajúcich z pracovných úrazov, chorôb z povolania a z chorôb nezamestnaných. Je dlhoročnou členkou redakčnej rady prestížneho časopisu Central European Journal of Occupational and Enviromental Medicine. Od roku 2005 do roku 2009 bola vedúcou Katedry komunitnej a preventívnej medicíny SZU. Od roku 2009 je vedúcou katedry ochrany zdravia.