KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Priamy dôkaz Borrelia burgdoferi vo vzorkách pacientov s Lymeskou boreliózou, molekulárno-biologická analýza a skrížená reaktivita s vybranými druhmi kliešťami prenášaných patogénov

 

Hlavný riešiteľ: LF - klinika infektológie SZU

 

Ďalší riešiteľ: Virologický ústav, RÚVZ Žiar nad Hronom

Termín realizácie: 2008

 

Rozpočet: 14 265,42 €


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0