KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Prospektívna kohortová štúdia o pôvode chorôb dospelosti v prenatálnom vývojovom období v Slovenskej populácii

 

Hlavný riešiteľ: VVZ - odd. toxických organických polutantov

 

Ďalší riešiteľ: OEM, BIOAKT, GENETIKA, Rusnák

 

Termín realizácie: 2008 - 2011

 

Rozpočet: 1 619 318,60 €

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0