KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

 

Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia

 

 

webová stránka projektu: http://ceez.szu.sk

 

 

ITMS: 26240120033

 

Operačný program:  2620002 OP Výskum a vývoj

 

Doba realizácie: 10/2010 – 09/2013

 

Výška NFP: 3 267,685 €

 

Príjemca: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 

Hlavný riešiteľ za SZU: doc. MUDr. Martin Gajdoš, PhD.

 

Názvy jednotlivých aktivít:

 • zdravotné efekty z expozície cudzorodým chemickým látkam v prostredí
 • vplyv prírodných faktorov prostredia na zdravie
 • vplyv faktorov životného štýlu na zdravie
 • vytvorenie enviromentálnej databázy

Projektový zámer:

 • zvýšenie výskumného potenciálu v oblasti enviromentálnych vplyvov, integrácia špičkových kolektívov umožňujúca plné využitie medzinárodnej spolupráce
 • podpora realizácie výskumných projektov na SZU
 • vytvorenie databázy enviromentálnych vplyvov ako nástroja pre efektívne modelovanie a podporu tvorby politík verejného zdravotníctva

Ciele projektu: 

 • vytvorenie excelentného výskumného pracoviska
 • podpora zabezpečovania výskumných projektov prostredníctvom rozšírenia a modernizácie prístrojovej a softvérovej základne SZU
 • vytvorenie optimálnych podmienok pre realizáciu konkrétnych vedecko-výskumných cieľov v oblasti výskumu environmentálnych vplyvov na zdravie
 • zvýšenie výskumnémo potenciálu SZU
 • umožnenie pravidelného porovnávania výsledkov výskumu univerzity s výsledkami národných a medzinárodných pracovísk

 

 

   

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0