KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Program rozvoja Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

ITMS: 26140230003

 

Operačný program: 2610003 OP Vzdelávanie

 

Kód výzvy: OPV-2009/4.2/01-SORO

 

 

 

Doba realizácie: 05/2010 – 08/2012

 

Rozpočet: 564629,36 €

 

Príjemca: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 

Hlavný riešiteľ za SZU: Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová , CSc.,

 

Ciele projektu:

 • inovácia a skvalitnenie študijných programov
 • zvýšenie kvality vzdelávania
 • skvalitnenie ľudských zdrojov vo výskume a vývoji

Hlavné aktivity:

 • príprava a zavedenie e-leariningovej formy vzdelávania
 • posilnenie pedagogickej spôsobilosti učiteľov a postdoktorandov
 • vytvorenia vzdelávacieho programu zameraného na skvalitnenie vedeck-výskumnej práce učiteľov a postdoktorandov
 • inovácia praktickej výučby nelekárskych študijných odborov
 • vytvorenie vzdelávacieho predmetu Základy vedecko-výskumnej práce
 • vytvorenie vzdelávacieho predmetu zameraného na skvalitnenie vedeck-výskumnej práce doktorandov
 • vytvorenie vzdelávacieho predmetu zameraného na pedagogické spôsobilosti

Výstupy a dosiahnuté výsledky:

 • Zavedenie elearningu a vytvorenie 15 e-modulov: Ošetrovateľstvo, Pôrodná asistencia, Metódy kinezioterapie, Rádiodiagnostika, Urgentná zdravotná starostlivosť, Klinická výživa, Sociálna práca, Manažérska sociológia, Zdravotná politika, Základy manažmentu, Chirurgia, KPR, Biofyzika a Rádiofyzika
 • Nakúpenie  učebných didaktických pomôcok: modely orgánov, svalov a kostry človeka; resuscitačné modely; záchranárske figuríny; sady na simuláciu úrazov; modely odberov krvi a injekčnej techniky; modely cievkovania, atď. v celkovej sume 55 tis. €
 • Preškolenie pedagógov a doktorandov v oblasti pedagogických spôsobilostí a vedeckovýskumných zručností
 • Zvýšenie pedagogickej spôsobilosti učiteľov a postdoktorandov