KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Transplantácia autológnych buniek kostnej drene u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou

 

ITMS: 26240220023
Operačný program:
2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os: prioritná os 4- Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Opatrenie: 4.2. prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji
Kód výzvy: OPVaV-2008/4.2/01-SORO
   
Doba realizácie:
10/2009 – 12/2011
   
Rozpočet:
496 700,00 €

Hlavný riešiteľ:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Odborný riešiteľ:
MUDr. Juraj Maďarič, PhD.


 

Názvy jednotlivých aktivít:

  1. Diagnostika a výber pacientov
  2. Odber, spracovanie a aplikácia kostnej drene
  3. Kontrolné vyšetrenie
  4. Spracovanie a predbežná prezentácia výsledkov
  5. Analýza výsledkov

Ciele projektu:

 

Posúdiť efekt transplantácie buniek kostnej drene u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou s cieľom neoangiogenézy a prevencie končatinovej amputácie.


Špecifické ciele:

  1. U chorých s kritickou končatinovou ischémiou aplikovať autológne bunky kostnej drene do ohrozenej končatiny s cieľom prevencie amputácie cestou angiogenézy.
  2. Porovnať účinnosť a bezpečnosť intramuskulárnej  a intraarteriálnej aplikácie buniek kostnej drene so štandardnou (nebunkovou) liečbou.

   

 


 

Cieľ projektu
Posúdiť efekt transplantácie autológnych buniek kostnej drene u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou s cieľom navodenia neoangiogenézy, zlepšenie hojenia ischemických defektov a prevencie končatinovej amputácie. U chorých s kritickou končatinovou ischémiou aplikovať autológne bunky kostnej drene do ohrozenej končatiny, porovnať účinnosť a bezpečnosť intramuskulárnej a intraarteriálnej aplikácie buniek kostnej drene so štandardnou (nebunkovou) liečbou. Analyzovať ukazovatele (laboratórne, anatomické, klinické, parametre štepu) odlišujúce skupinu pacientov reagujúcich a nereagujúcich na bunkovú terapiu.

 

O projekte

Kritická končatinová ischémia je manifestáciou artériového ochorenia dolných končatín, ktorej podkladom je chronické zníženie krvného prítoku do oblasti dolných končatín najčastejšie v dôsledku aterosklerózy. V súčasnosti neexistuje jednoznačne dokázaná liečba, ktorej výsledkom by bolo opätovné obnovenie tvorby periférnych ciev pri ich uzávere. Realizáciou projektu sa v prvom rade v oblasti dennej terapeutickej praxe otvorí pre pacientov s kritickou končatinovou ischémiou možnosť alternatívneho liečebného postupu v prípade zlyhania revaskularizačnej liečby. V prípade pozitívnych výsledkov bude mať veľká časť pacientov na Slovensku, dnes odsúdená na amputačné riešenie, nádej predísť tejto závažnej komplikácii.  V oblasti výskumu sa touto prácou urobí ďalší krok v objasnení procesov angiogenézy a úlohy kmeňových buniek v jej stimulácii. Aktivity projektu zahŕňajú: diagnostiku a výber pacientov, odber, spracovanie a aplikáciu buniek kostnej drene, klinické sledovanie pacientov a kontrolné vyšetrenia, spracovanie a priebežnú prezentáciu údajov, analýzu výsledkov.

 

Výstupy projektu

Štúdie  sa zúčastnilo 70 vhodných pacientov. Z predbežne analyzovaných výsledkov možno konštatovať, že podanie BMAC (bone-marrow autologous cells) spracovaných pomocou špeciálnych kitov prinieslo zlepšenie hojenia a záchranu končatiny 73% pacientov v 6-mesačnom sledovaní, čo poukazuje na veľmi dobrú účinnosť danej liečby. Na to, aby sa táto výskumná liečebná metóda stala klinicky dostupnou, sú potrebné výsledky väčších randomizovaných, placebom kontrolovaných a dvojito zaslepených štúdií, ktoré dajú odpoveď na viacero doteraz nezodpovedaných otázok, dotýkajúcich sa popri samotnej účinnosti aj optimálneho zdroja bunkového materiálu, jeho zloženia, spôsobu jeho prípravy a aplikácie, úlohy opakovanej aplikácie, možnosti alogénneho podania a pod.

 

Obr.1. Odber kostnej drene u pacienta

 

Obr.2. Odberový vak s odobratým materiálom kostnej drene
 

 Obr.3. Odobratá kostná dreň sa oddelí v špeciálnej centrifúge
 

 Obr.4. Intramuskulárna alebo intravenózna aplikácia kmeňových buniek do nedokrvenej končatiny
 

Obr.5. Nehojaci sa defekt pred aplikáciou kmeňových buniek a  defekt po 6 mesiacoch od aplikácie kmeňových buniek
 

Obr.6. Nehojaci sa defekt pred aplikáciou kmeňových buniek a  defekt po 6 mesiacoch od aplikácie kmeňových buniek
 


 

Projekt a jeho výsledky boli zaradené do brožúry „Príklady dobrej praxe“- Úspešné projekty výskumu a vývoja finančne podporené z operačného programu Výskum a Vývoj.
 


Informácie o projekte v médiách

1 - PDF súbor
2 - PDF súbor
3 - PDF súbor
4 - PDF súbor
5 - PDF súbor
6 - PDF súbor
7 - PDF súbor
8 - PDF súbor
9 - PDF súbor
10 - PDF súbor
11 - PDF súbor
12 - PDF súbor
13 - PDF súbor


 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0