KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Výskum zdravotných efektov rastlinnej potravy a možnosti redukcie zdravotných rizík

 

ITMS: 26240220023

 

Doba realizácie: 10/2009 – 03/2012

 

Rozpočet: 487 790,00 €

 

Hlavný riešiteľ: Ing. Alexander Maďarič, CSc.

 

Názvy jednotlivých aktivít:

 

Ciele projektu:

 

Rastlinná potrava môže mať významné zdravotné efekty, ktoré budú sledované u subjektov s rôznym stravovaním. Využitie výsledkov na prevenciu voči ochoreniam

Špecifické ciele:

  1. Sledovanie zdravotných rizík a benefitov u cca 240 subjektov vo veku 20-60 rokov s rôznym pomerom rastlinných a živočíšnych zdrojov potravy.
  2. Uvedenie výsledkov do praxe vo forme odborného semináru pre lekárov prvého kontaktu, lekárov špecialistov a pracovníkov UVZ,  vytvorenie informačných brožúr.

Názvy aktivít v projekte:

  1. Príprava na epidemiologickú štúdiu
  2. Odbery krvi, moču a stolice a iné vyšetrenia
  3. Spracovanie biologického materiálu a stanovenie vybraných parametrov v krvi a moči
  4. Spracovanie biologického materiálu a vybraných parametrov v črevnej flóre
  5. Spracovanie dietetického a socioekonomického dotazníka
  6. Štatistické vyhodnotenie dát
  7. Vytvorenie a tlač informačnej brožúry na základe získaných poznatkov
  8. Konferencia pre lekárov prvého kontaktu, lekárov špecialistov, nutricionistou a pracovníkov ÚVZ

   

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0