KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Rekonštrukcia a modernizácia objektov A a D Fakulty  zdravotníctva SZU  Banská Bystrica

 

ITMS: 26250120012


Doba realizácie: 06/2009 – 03/2011


Rozpočet: 4 979 078,84 €

 

Hlavný riešiteľ: Ing. Marián Valentovič

 

Názvy jednotlivých aktivít:

  • stavebné úpravy objektov A a D FZ SZU BB
  • modernizácia vnútorného zariadenia objektov  A a D FZ SZU BB
  • implementácia a modernizácia IKT technológií vo vzdelávacom procese na FZ SZU BB

Ciele projektu:

  • rekonštrukcia objektu pre vzdelávanie

 

   

 

Informácia o stretnutí riešiteľov so zástupcami médií na FZ SZU v Banskej Bystrici

 

Riešitelia projektu „Rekonštrukcia a modernizácia objektov A a D Fakulty zdravotníctva SZU Banská Bystrica“ sa stretli so  zástupcami médií, ktorých informovali o zámere, priebehu  a výsledku realizovaného projektu.
Projekt vychádza z  požiadaviek na  rozvoj a skvalitňovanie systému celoživotného vzdelávania pracovníkov zdravotníctva, ktorého pokračovateľom je Slovenská zdravotnícka univerzita.

Ako informoval kvestor univerzity Ing. Marián Valentovič, rekonštrukcia a modernizácia objektov A a D  Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici  sa uskutočňovala za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu na banskobystrickej fakulte SZU. Podľa jeho slov si projekt kládol za ciel tri základné atribúty: A) stavebnými úpravami objektov A a D  rozšíriť  a  zrekonštruovať  vzdelávaciu kapacitu FZ SZU  Banská Bystrica, B) modernizáciou vnútorného vybavenia dosiahnuť konkurencieschopné a vysokokvalitné podmienky vzdelávania na fakulte  a C) implementáciou moderných IKT rozšíriť dostupnosť, modernizáciu a dosiahnutie vysokých kvalitatívnych štandardov  vzdelávania študentov fakulty.
„Mohli by sme povedať, že projekt mal dve základné časti: stavebné úpravy  a vybavenie miestností a učební“, povedal Ing. Marián Valentovič. „Pri rekonštrukcii sme sa zamerali na celkové zrekonštruovanie už stojacej budovy. Celkovo sa rekonštruovali 4 podlažia a podarilo sa nám vytvoriť 28 učebných miestností a elektronickú  knižnicu“, dodal. Celková zrekonštruovaná plocha je spolu o rozlohe 2 880,00 m2. „Súčasťou stavebnej časti projektu bola výmena plastových okien v 12 učebniach a prednáškovej miestnosti v objekte A aj D. V tomto druhom objekte sme realizovali aj zateplenie budovy, opravu strechy a atiky. Vymenili sme vykurovacie telesá, rozvody. Zmenili sme trochu vnútorné členenie vďaka vybúraniu starých priečok a vymurovanie novo navrhnutých, tak aby sme získali potrebný priestor. Zrekonštruovali sme sociálne zariadenia vrátane WC a osvetlenie. Upravili sme povrch schodiska a zábradlia, zabezpečili sme bezbariérový vstup“, ktorý podľa jeho slov dnes patrí k štandardu moderných budov. „Ako sami vidíte práce v tejto časti projektu bolo neúrekom“, podotkol kvestor SZU.

 

Vo svojom výpočte realizovaných aktivít pokračoval druhou časťou, ktorú nazval „vybavenie miestností a učební“. V rámci nej boli všetky novozriadené učebné priestory vybavené novým nábytkom v súlade s potrebami vzdelávacieho procesu. „Nábytkom bude vybavených 753 študijných miest a 50 miest v akademickej a elektronickej knižnici“ spresnil čísla kvestor univerzity Ing. Marián Valentovič. „Zriadili sme akademickú a elektronickú knižnicu v objekte D – v akademickej knižnici 30 miest  a v elektronickej knižnici 20 miest“, poznamenal. Táto aktivita výrazne pomôže študentom FZ, nakoľko  úlohu akademickej knižnice doteraz nahrádzala Lekárska knižnica FNsP v Banskej Bystrici, čo podľa vedenia fakulty, ako aj univerzity nebol udržateľný stav. „Zriadenie akademickej a elektronickej knižnice zabezpečí zvýšenie kvality a dostupnosti informácií. A to je pre nás dôležité“ zdôraznil kvestor SZU. Ako povedal, elektronická knižnica bude určená výhradne pre potreby študentov a pedagógov FZ SZU. Jej súčasťou bude samostatný multimediálny blok  v prepojení na 3D centrum. „Priestor knižnice plánujeme využívať aj na konanie malých odborných seminárov“, doplnil svoju informáciu o knižnici.
„Nesmierne nás teší zriadenie 3D učebne, ktorá pri maximálnom obsadení pojme až 140 poslucháčov“, začal posledný blok svojho vstupu kvestor SZU Ing. Marián Valentovič a pokračoval: „sľubujeme si veľa od uplatnenia 3D vo výuke špecializovaných medicínskych odborov ošetrovateľstva, urgentnej, komunitárnej a katastrofickej medicíny. Tým sa zavedie nový prvok do systému vzdelávania na FZ SZU. Priame prepojenie s databázovým centrom umožní aktívne využívanie prvkov e-learningu. Práve toto prepojenie umožní dynamicky poskytovať požadované služby pri minimálnych nárokoch na priestor a elektrickú energiu a prispôsobovať jeho štruktúru aktuálnym potrebám univerzity“ uzavrel svoju informáciu Ing. Marián Valentovič, kvestor SZU.

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0