KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

Kontakty >>
   

 

 

Rekonštrukcia a modernizácia polyfunkčného objektu Fakulty zdravotníctva SZU Banská Bystrica

 

ITMS: 26250120002

 

Doba realizácie: 02/2009 – 11/2012

 

Rozpočet: 4 531 085,44 €

 

Hlavný riešiteľ: Ing. Jozef Hudák

 

Názvy jednotlivých aktivít:

  • rekonštrukcia a modernizácia polyfunkčného objektu FZ SZU BB – stavebná časť
  • implementácia IKT do polyfunkčného objektu FZ SZU BB
  • modernizácia zariadenia a vybavenia vzdelávacej časti a ubytovacej časti FZ SZU BB

Ciele projektu:

  • rekonštrukcia objektu pre vzdelávanie

 

 

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

 

   

 

Informácia o tlačovej konferencií

 

Riešitelia projektu „Rekonštrukcia a modernizácia polyfunkčného objektu Fakulty zdravotníctva SZU Banská Bystrica“ sa na tlačovej konferencii stretli so  zástupcami médií, ktorých informovali o ukončení realizovaného projektu.


Na úvod sa prítomným prihovoril dekan Fakulty zdravotníctva SZU prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. Informoval, že cieľom projektu, bolo výrazne zvýšiť vzdelávacie kapacity existujúcej Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici, zmodernizovať a skvalitniť proces vzdelávacích aktivít a individuálnej prípravy študentov pomocou vysokého stupeň implementácie IKT a zároveň vytvoriť vhodné podmienky pre realizáciu kvalitného a vysoko-efektívneho vzdelávacieho procesu a taktiež optimalizovať podmienky v ubytovacej časti pre individuálne štúdium študentov fakulty. Podľa jeho slov, „projekt svojím zámerom a rozsahom vytvára jedinečný polyfunkčný vzdelávaco-ubytovací objekt, ktorý  výrazným spôsobom rozšíri možnosti Slovenskej zdravotníckej univerzity ako aj jej Fakulty  zdravotníctva a taktiež vytvorí možnosti podpory systému  celoživotného vzdelávania v zdravotníctve  na Slovensku“. Aula, ktorá sa stáva srdcom celého komplexu podľa jeho slov bude slúžiť na organizáciu kongresov, promócií, konferencií, odborných seminárov a slávnostných akademických aktov. Svojou nadčasovou kvalitou ponúka využitie aj na spoločenské podujatia. „Vyslali sme signál na spoluprácu. Ukončenie projektu je veľký krok pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu a pre fakultu. Bude prínosm aj pre mesto Banská Bystrica a pre celé okolie“, dodal na záver dekan Fakulty zdravotníctva SZU prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
 

V ďalšej časti informoval Ing. Jozef Hudák, kvestor SZU o technických parametroch. „Realizáciou projektu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave zabezpečila rekonštrukciu vstupnej sály, auly a prednáškových miestností. Aula ponúka komfort pre návštevníkov s požadovaným spôsobom komunikácie, telekonferencie a tlmočenia. Aula je plne vybavená IKT. Pyšní sme na zrekonštruovanie telekonferenčnej polyfunkčnej prednáškovej miestnosti. Stala sa moderne vybavenou telekonferenčnou miestnosťou špičkovo vybavenou pre organizáciu aj technologicky najnáročnejších prednášok, vrátane telemostov napr. priameho prenosu chirurgických operácií z kliník SZU, alebo nemocníc kdekoľvek na Slovensku alebo v Európe“, popísal vybavenie zrekonštruovaného objektu  kvestor SZU a pokračoval „vďaka komplexu informačných, audiovizuálnych a komunikačných technológií sa v tomto priestore môžu konať najnáročnejšie domáce a medzinárodné konferencie, kongresy a semináre“. Prítomní boli oboznámení aj ďalšou kvalitnou súčasťou projektu - Akademickou elektronickou knižnicou. Špecifickým cieľom bolo vytvoriť podmienky  činnosti  vysoko-sofistikovanej a modernej elektronickej knižnice s výstupom na  celosvetovú sieť elektronických knižníc a sprístupniť takto študentom a pedagógom fakulty najnovšie vedomosti z oblasti medicínskej praxe a vedy.
Súčasťou komplexu je aj moderná ubytovacia časť, v ktorej vznikol priestor pre ubytovanie 96 študentov. Štúdium na fakulte sa takto stane dostupnejším pre  študentov z iných častí Slovenska ako aj pre zahraničných študentov. Súčasťou ubytovacej kapacity sú priestory internetovej čitárne a študovne, ktoré môžu zároveň poslúžiť ako záložný  priestor pre realizáciu vzdelávacích aktivít fakulty.
 

V závere stretnutia s novinármi dekan Fakulty zdravotníctva SZU prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. vyjadril presvedčenie, že „vybudovanie polyfunkčného univerzitného komplexu bude prínosom nielen pre samotnú Slovenskú zdravotnícku univerzitu, ale umožní aj aktívnejšie zapojenie odborníkov iných zdravotníckych zariadení regiónu do  vzdelávacieho procesu na SZU“. To podľa jeho slov priláka do regiónu mladých odborníkov s dopadom na rozvoj vedomostnej spoločnosti a sociokultúrneho rastu regiónu“.
 

 

 

Uvedenie priestorov polyfunkčného objektu do užívania

 

Na slávnostnom výjazdovom zasadnutí Kolégia rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity bol do prevádzky uvedený polyfunkčný objekt SZU v Banskej Bystrici. Pôvodný schátraný objekt nedokončenej kolkárne zrekonštruovala a prerobila univerzita za prispenia finančných zdrojov z Európskej únie – z Operačného programu Výskum a vývoj. Realizáciou projektu, ktorý bol ukončený v novembri 2012 vytvorila Slovenská zdravotnícka univerzita jedinečný polyfunkčný vzdelávaco-ubytovací objekt, ktorý výrazným spôsobom rozširuje možnosti univerzity a tiež vytvára príležitosti pre podporu systému celoživotného vzdelávania v zdravotníctve na Slovensku.

čítaj viac...

 

     

 

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0