KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Organizačno metodický odbor Slovenskej zdravotníckej univerzity

 

ZARADENIE do ďalšieho vzdelávania:

 

zodpovedný referent : Jana Šindlerová (ŠO,SŠ, CPČ, VP) +421 2 59 370 455
jana.sindlerova@szu.sk
 

 1. príprava na výkon práce v zdravotníctve (VP) - potrebné doklady :
  • tlačivo žiadosti o zaradenie –potvrdené a podpísané žiadateľom/riaditeľom ustanovizne, konateľom spoločnosti/ (viď:Stiahnite si!) 
  • notárom overená kópia dokladu o najvyššom získanom vzdelaní
  • kópia vysvedčenia o štátnej skúške
  • kópie iných diplomov 
  • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden kus) + záznamník – logbook
    
 2. certifikovaná pracovná činnosť (CPČ)- potrebné doklady :
  • tlačivo žiadosti o zaradenie – podpísané uchádzačom (viď:Stiahnite si!)
  • notárom overená kópia dokladu o najvyššom získanom vzdelaní
  • kópie diplomov o získanej špecializácii
  • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden kus) + záznamník – logbook
    
 3. špecializačný odbor (ŠO) - potrebné doklady :
  • tlačivo žiadosti o zaradenie –potvrdené a podpísané žiadateľom/riaditeľom ustanovizne, konateľom spoločnosti/ (viď:Stiahnite si!)
  • notárom overená kópia dokladu o najvyššom získanom vzdelaní
  • overené kópie diplomov doteraz získaných špecializácií (atestácií)
  • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden kus) + záznamník – logbook
  • pre kategóriu zubný lekár a farmaceut je nutné doložiť (potvrdenie o výške pracovného úväzku, príp. kópiu pracovnej zmluvy)
  • u uchádzačov o zaradenie, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, je nutné doložiť rozhodnutie Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR na profesijné účely (rovnocennosť)
  • cudzí štátny príslušník zároveň predloží potvrdenie o registrácii v Komore lekárov, povolenie na pobyt v SR, rovnocennosť vzdelania z MŠ SR (ak vzdelanie ukončil mimo územia SR)
  • v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z – uchádzač môže byť zaradený len do jedného špecializačného štúdia v jednej vzdelávacej ustanovizni (nie vo viacerých súčasne)
    
 4. subšpecializačný odbor (SŠ) - potrebné doklady :
  • tlačivo žiadosti o zaradenie –potvrdené a podpísané žiadateľom /riaditeľom ustanovizne, konateľom spoločnosti/ (viď:Stiahnite si!)
  • notárom overená kópia dokladu o najvyššom získanom vzdelaní
  • kópie diplomov o získanej špecializácii
  • index odbornosti, príp. špecializačný index (ten môže mať uchádzač len jeden kus) + záznamník – logbook
  • u uchádzačov o zaradenie, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v zahraničí, je nutné doložiť rozhodnutie Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR na profesijné účely (rovnocennosť)
  • cudzí štátny príslušník zároveň predloží potvrdenie o registrácii v Komore lekárov, povolenie na pobyt v SR, rovnocennosť vzdelania z MŠ SR (ak vzdelanie ukončil mimo územia SR)
  • v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z – uchádzač môže byť zaradený len do jedného špecializačného štúdia v jednej vzdelávacej ustanovizni (nie vo viacerých súčasne)

 

A/A) Personalizácia    indexov odbornosti a záznamníkov, databáza vydaných indexov odbornosti a záznamníkov zdravotných výkonov a iných odborných aktivít 

zodpovedný referent : Mgr. Silvia Blahovská + 421 2 59 370 456
silvia.blahovska@szu.sk

 

V zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. „zdravotnícky pracovník môže mať len jeden index počas celého priebehu ďalšieho vzdelávania. Indexy vydané podľa predpisov platných do 30.4.2007 ostávajú v platnosti“.

 

 

A/1 VYRADENIE zdravotníckych pracovníkov z evidencie študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity zo špecializačného odboru, CPČ, subšpecializačného odboru

zodpovedný referent : Mária Matušková + 421 2 59 370 456
maria.matuskova@szu.sk

 

doklady potrebné k vyradeniu :
1.a) žiadosť navrhovateľa do pôvodného zaradenia (zamestnávateľa)
1.b) súhlas dotknutej osoby (uchádzač)
1.c) vrátenie originálu dekrétu o zaradení (poslanie indexu odbornosti, ak zaradenie je v ňom zapísané)


A/2 EVIDENCIA žiadostí o zaradenie – vedenie databázy, korešpondencia
zodpovedný referent : Helena Koleková +421 2 59 370 457
helena.kolekova@szu.sk

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.09.2022