KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

AKTUÁLNE VÝZVY


 

1.
Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás informovať, že sa uskutočnil informačný deň HORIZON EUROPE. Cieľom tohto informačného dňa bolo informovať (potenciálnych) žiadateľov o témach zahrnutých v pracovnom programe klastra 1 „Zdravie“ na rok 2022

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-1_en

2.
Vážení kolegovia,
 
dovoľujeme si Vás informovať, že bol aktualizovaný pracovný program 2021 – 2022 pre misijne oblasti v programe Horizont Európa, v ktorom sú zverejnene nove výzvy na predkladanie projektových návrhov.
 
V rámci misijnej oblasti rakovina sa otvára výzva Research and Innovation actions supporting the implementation of the Mission on Cancer (HORIZON-MISS-2021-CANCER-02) s uzávierkou 26. apríla 2022 a obsahuje nasledujúce 3 témy:
 
HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-01: Develop new methods and technologies for cancer screening and early detection
HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-02: Develop and validate a set of quality of life and patient preference measures for cancer patients and survivors
HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03: Better understanding of the impact of risk factors and health determinants on the development and progression of cancer
 
V tejto súvislosti Vám tiež dávame do pozornosti online infodni k európskym misiám, ktoré organizuje Európska komisia. Misijnej oblasti rakovina bude venovaná prezentácia dna 18.1.2022 v čase 14:00 – 15:30 h. Na podujatie sa nevyžaduje registrácia. Bližšie informácie nájdete na odkaze:
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en

29.12.2021


V tomto období schválila Vada SR dokument Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SRStratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021-2027 (SK RIS3 2021+)


Inteligentná špecializácia je koncepcia inovačnej politiky, ktorej cieľom je podporiť národné alebo regionálne inovácie, prispieť k rastu a prosperite tým, že štátom alebo regiónom pomôže a umožní sústrediť sa na svoje silné stránky. Inteligentná špecializácia je založená na partnerstvách medzi podnikmi, verejnými subjektmi a znalostnými inštitúciami.

 

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 2021-2027 (ďalej len “SK RIS3 2021+“) je aktualizáciou stratégie Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky a predstavuje strategický dokument určujúci ciele, systém politík a opatrení v oblasti výskumu, vývoja a inovácií (ďalej len „VVaI“) v tých sektoroch ekonomiky Slovenskej republiky, ktoré majú najväčší potenciál transformácie smerom k činnostiam a aktivitám s vyššou pridanou hodnotou a zároveň disponujú dostatočnou výskumnou a inovačnou kapacitou. SK RIS3 2021+ predstavuje základný rámec pre rozvoj ekosystému VVaI v Slovenskej republike, definuje opatrenia a nástroje na dosiahnutie strategických cieľov a slúži ako východisko k nastaveniu kontinuálnych procesov, ktoré budú prispievať k vytváraniu efektívneho systému podpory VVaI.

 

SK RIS3 2021+ je zároveň základným dokumentom, ktorý určuje obsahové zameranie podpory z fondov politiky súdržnosti Európskej únie pre obdobie 2021 – 2027 pre oblasť VVaI a koncentráciu zdrojov týkajúcich sa tejto oblasti. SK RIS3 2021+ je nevyhnutná pre splnenie kritérií základnej podmienky podľa úlohy B.1 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 324 z 3. júla 2019, ktoré sú predpokladom pre čerpanie finančných prostriedkov a implementáciu časti aktivít politického cieľa 1 v rámci operačného programu Slovensko v programovom období 2021 – 2027.

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vypracovalo a na rokovanie vlády SR predložilo dokument, ktorý vláda SR schválila na svojom rokovaní dňa 08. 12. 2021 uznesením vlády č. 26638/2021. Na tvorbe SK RIS3 2021+ sa spolupodieľali zástupcovia podnikateľského, akademického a výskumného sektora.


https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/index.html

 

 

16.12.2021


Grantová výzva zameraná na mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant
Chcete sa uchádzať o prestížny grant Európskej rady pre výskum? Využite komplexný mentoring, ktorý zvýši šancu, že uspejete.
Iniciatíva je určená vedcom a výskumníkom s nápadom na inovatívny a originálny výskumný projekt, ktorý plánujú realizovať v slovenskej inštitúcii. Podmienkou je zámer uchádzať sa o grant Európskej rady pre výskum (ERC grant) v horizonte 3 rokov a spĺňať podmienky takzvaných „Starting“, „Consolidator“ alebo „Advanced“ profilov výskumných pracovníkov (vysvetľujeme nižšie).

 • Uzávierka prijímania žiadostí je 21. januára 2022.
 • Mentoring sa bude realizovať od 22. februára 2022 do 30. novembra 2022.

Komplexný mentoring k príprave projektovej žiadosti o ERC grant organizujú pre výskumníkov zo slovenských inštitúcií Národná kancelária Horizontu (CVTI SR) s Nadáciou ESET. Uchádzať sa je možné prostredníctvom Grantovej výzvy Nadácie ESET.

 

Čo prináša mentoring pre uchádzačov o ECR grant
Cieľom tejto grantovej výzvy je zvýšiť úspešnosť podávateľov o ECR grant zo slovenských inštitúcií prostredníctvom cielenej a dlhodobej mentoringovej podpory. Výpomoc začína už pri príprave výskumného projektu od spracovania prvotnej idey a končí vypracovaním konkurencieschopného projektového návrhu.
Jedná sa o mimoriadne kvalitný mentoringový program. Našim vedcom a výskumníkom prináša poradenstvo na najvyššej úrovni a hĺbkovú pomoc s projektom ako po formálnej, tak po obsahovej stránke. Perspektívni uchádzači dostanú personalizovaný mentoring od aktuálnych držiteľov ERC grantov a bývalých členov hodnotiacich panelov ERC pre jednotlivé vedné oblasti. Čaká ich aj tréning v prestížnej konzultačnej spoločnosti v zahraničí, praktické workshopy, či možnosť využiť profesionálny pre-screening u poradenskej spoločnosti, ktorej rukami prešli mnohé úspešné projekty tohto typu.

Základné podmienky získania grantu na komplexný mentoring

Žiadosť o mentoring je možné podávať cez webstránku Nadácie ESET, kde nájdete aj formuláre s inštrukciami na povinné prílohy žiadosti:

 1. CV a track record podávajúceho vedca
 2. stručný 2-stranový opis projektového zámeru, ktorý má potenciál byť úspešne ohodnotený cez ERC NCP. Osobitnú pozornosť venujte objavnému charakteru a prelomovým aspektom výskumného projektu. Opíšte tiež možné dôsledky a načrtnite vedecký prístup.


Aký výskum má šancu získať ECR grant?
Pod schému ERC sa hodia tie typy výskumných zámerov, ktoré majú potenciál posunúť hranice ľudského poznania. Ďalej otvárajú nové výskumné perspektívy, púšťajú sa do neprebádaných oblastí alebo prekračujú hranice vedeckých disciplín. Zaujať môžu aj vedecké projekty, ktoré zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy. Predložiť je možné aj takzvané high-risk, high-gain výskumné zámery projektov, za predpokladu že ide o projekt s potenciálom priniesť prelomovú vedu a originálne výsledky.
Grantová výzva je otvorená pre všetky vedné odbory, uchádzať sa o podporu je možné v ktorejkoľvek oblasti výskumu. Celkovo ERC hodnotí projekty v troch kategóriách, pod ktoré sa zmestí akákoľvek téma: vedy o živej prírode, fyzikálne vedy a inžinierstvo, sociálne a humanitné vedy. Uvedené kategórie by sa mali interpretovať flexibilným a inkluzívnym spôsobom (podrobnejšie informácie).

Profil príjemcu
„Starting“ výskumný pracovník začína rozvíjať svoju nezávislú kariéru a vytvárať vlastné vedecké tímy alebo programy. Preňho sú určené ERC Starting Granty, ktoré podporujú projekty mladých vedcov. Môže ísť o vedca, ktorý získal titul PhD. (alebo jeho ekvivalent) 2 – 7 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov.
„Consolidator“ výskumný pracovník je vo fáze konsolidácie vlastných vedeckých tímov alebo programov. Preňho je určený ERC Consolidator Grant. Uchádzačom môže byť vedec, ktorý získal titul PhD. (alebo jeho ekvivalent) 7 – 12 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov. „Advanced“ výskumný pracovník je etablovaný vedec, pre ktorého je určená kategória ERC Advanced Grant. Tento druh grantu nemá obmedzenie v zmysle scientific age (vedeckého veku) avšak uchádzač okrem projektu potrebuje aj preukázať svoje dosiahnuté výsledky za posledných 10 rokov (čas strávený mimo vedeckej kariéry alebo na rodičovskej dovolenke sa vyníma z tejto podmienky.) Pri tejto kategórii sa očakáva, že vedec už dosiahol uznávané výsledky na medzinárodnej úrovni alebo ovplyvnil svoj vedný odbor.
Chcete sa poradiť či je ERC grant pre Vás vhodnou príležitosťou, máte záujem nezáväzne skonzultovať svoj zámer alebo svoj nižšie spomenutý profil?
Stačí osloviť konkrétny Národný kontaktný bod pre ERC (ERC NCP), kde s Vami prediskutujú všetky možnosti

Stručný súhrn informácií pre žiadateľov o komplexný mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant nájdete na portáli Národnej kancelárie HORIZONTU.
Na portáli Nadácie ESET nájdete plné znenie výzvy, ako aj formulár na podanie žiadosti.

7.12.2021


VYHLÁSENÁ VÝZVA V OBLASTI VZDELÁVANIA
 
Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (BIN SGS02) . Výzva je financovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR.

 • SŠ môžu prihlásiť partnerské projekty zamerané na rozvoj odborného vzdelávania a prípravy, alebo na preklenutie rozdielu medzi vzdelávacím systémom a potrebami trhu práce.
 • VŠ môžu v rámci partnerských projektov rozvíjať spoluprácu so súkromnými podnikmi a vzdelávacími inštitúciami, podporiť kariérny rozvoj výskumných pracovníkov.
 • Výška finančného príspevku na projekt je od 10 000 € do 200 000 €.
 • Pre výzvu je vyčlenených celkovo 2 470 588 €.
 • Dátum uzatvorenia výzvy je 28.2.2022.
 • Viac informácií nájdete na našej stránke:
  http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy
 • Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.   

Očakáva sa, že projekty posilnia bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom a Nórskom na inštitucionálnej úrovni. Podporené budú projekty realizované s projektovým partnerom z Nórska.

 

2.12.2021


Vážení kolegovia, vedeckí a pedagogickí pracovníci,
 
dovoľujeme si Vás informovať, že rokom 2021 začína 9. programové obdobie EÚ pod názvom Horizon Europe ako rámcový programom EÚ pre výskum a inovácie, navrhnutý na obdobie rokov 2021 – 2027. Tento rámcový program nadväzuje na doterajší program Horizont 2020 (H2020).


Rozpočet  na celé programové obdobie je 80,9 miliárd Eur a je rozdelený do  3 pilierov:
1. pilier – Excelentná veda – posilňuje a rozširuje excelentnosť vedeckej základne Európskej únie (EÚ) a naďalej podporovať projekty hraničného výskumu. Realizovať to  bude prostredníctvom nástrojov Európskej rady pre výskum (European Research Council/ERC), akcií Marie Sklodowska – Curie (MSCA) a opatreniami, zameranými na rozvoj a využitie výskumných infraštruktúr;
2. pilier – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu - podporuje priemyselné technológie a transformáciu priemyslu. Tento pilier sa delí na ďalších 6 klastrov, niekoľkých plánovaných partnerstiev a výskumno-inovačných misií;
3. pilier – Inovatívna Európa - podporuje prelomové riešenia, ktoré prispievajú k budovaniu trhu a ekosystémov priaznivých pre inovácie, prostredníctvom Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council/EIC), opatreniami v rámci Európskych inovačných ekosystémov a Európskeho inovačného a technologického inštitútu.

 

O každej novej výzve budeme informovať na našej stránke.

 

Pre podrobnejšie informácie odporúčame preštudovať Brožúru k programu https://eraportal.sk/wp-content/uploads/2020/12/Horizon_Europe_final.pdf.

12.5.2021


© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 14.01.2022