Úprava harmonogramu súvislej praxe na FOaZOŠ SZU pre 2. a 3. ročníky dennej formy bakalárskeho štúdia


 

Na základe pretrvávajúcej epidemiologickej situácie upravujem harmonogram súvislej praxe na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v zimnom semestri akad. roka 2020/2021 nasledovne:

  • Študenti. 2. ročníkov dennej formy bakalárskeho štúdia budú realizovať praktickú výučbu prezenčne až po povolení hlavného hygienika SR.

  • Študenti 3. ročníkov dennej formy bakalárskeho štúdia budú realizovať súvislú prax prezenčne v termíne 7. - 16. decembra 2020. Neabsolvované hodiny predpísanej praktickej výučby sa presúvajú do letného semestra.

Predpísané hodnotenie za praktickú výučbu bude študentom udelené až po absolvovaní praktickej výučby a splnení všetkých podmienok.

 

Usmernenie dekana je platné až do odvolania.

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., v. r.
dekan