Zmena harmonogramu praktickej výučby na FOaZOŠ SZU  pre 2. ročníky dennej formy, 1. a 2. ročníky externej formy bakalárskeho štúdia od 19. októbra 2020


 

 

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie a usmernenia hlavného hygienika SR upravujem s účinnosťou od 19. 10. 2020 harmonogram praktickej výučby na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU.
 
Praktická výučba študentov 2. ročníkov dennej formy, 1. a 2. ročníkov externej formy bakalárskeho štúdia sa v zdravotníckych zariadeniach nebude uskutočňovať od 19. 10. 2020, až do odvolania.

Študenti budú v čase pozastavenia praktickej výučby absolvovať posilnenú teoretickú výučbu podľa upraveného harmonogramu, ktorý pripravia jednotlivé katedry.

Študenti absolvujú predpísaný rozsah praktickej výučby prezenčne v zdravotníckych zariadeniach v plnom rozsahu v náhradnom termíne, podľa epidemiologickej situácie. Predpísané hodnotenie za praktickú výučbu bude študentom udelené až po absolvovaní praktickej výučby a splnení všetkých podmienok.

Praktická výučba  v zdravotníckych zariadeniach končiacich ročníkov sa bude uskutočňovať prezenčne, podľa harmonogramu praktickej výučby a stanoviska jednotlivých zdravotníckych zariadení.

 
 Usmernenie dekana je platné až do odvolania.


Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., v. r.
dekan