Vážení pedagógovia,
Vážení študenti,

 

na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19, vydávam s účinnosťou od 13. 10. 2020 nové usmernenie k realizácii výučby študentov dennej a externej formy vysokoškolského štúdia a ďalšieho vzdelávania našej fakulty.

 

Výučba študentov v dennej forme štúdia, v externej forme štúdia a v ďalšom vzdelávaní v jednotlivých termínoch plánovaných sústredení, sa bude na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU uskutočňovať nasledovne:

 

Prednášky zo všetkých študijných predmetov sa budú uskutočňovať dištančne - online v čase podľa platného rozvrhu, prostredníctvom aplikácií Microsoft Teams, e-learning, ZOOM.

 

Cvičenia sa budú uskutočňovať kombinovane. Vybrané témy, ktoré si vyžadujú bezprostredný nácvik zručností v odborných učebniach SZU, budú zabezpečené prezenčne,  pri maximálnom počte 6 študentov v skupine. Všetky ďalšie témy v rámci cvičení, ktoré je možné zabezpečiť dištančne, budú prebiehať online. Presný rozpis výučby cvičení poskytnú študentom katedry.

 

Praktická výučba  v zdravotníckych zariadeniach sa bude uskutočňovať prezenčne, podľa harmonogramu praktickej výučby a stanoviska jednotlivých zdravotníckych zariadení.

 

V ďalšom vzdelávaní všetky prednášky počas plánovaných sústredení budú zabezpečené dištančne, plnenie predpísaných výkonov bude zdravotnícky pracovník realizovať na svojom pracovisku, skúšky budú prebiehať dištančne.

 

Podmienkou prezenčnej výučby je striktné dodržanie stanovených opatrení na znížene rizika nákazy Corona vírusom.

 

Presuny študentov v skupinách, či zmeny rozvrhu alebo harmonogramu praktickej výučby nie sú povolené. Ďalšie informácie poskytnú študentom vedúci katedier elektronicky.

Usmernenie dekana je platné až do odvolania.


Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., v. r.
dekan