Vážení študenti,

v akademickom roku 2020/2021 otvára Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU po prvý krát štúdium v novom študijnom programe „Dentálna hygiena“. Úspešným akreditačným procesom sme tak rozšíril širokú ponuku nelekárskych študijných programov a umožnili Vám, úspešným absolventom prijímacích pohovorov, aby ste nastúpili do prvého ročníka v externej forme štúdia.

 

Stalo sa už tradíciou na našej fakulte, že sa na začiatku akademického roka študentom prvých ročníkov osobne prihováram a vítam ich na pôde našej fakulty. Zhoršujúca sa epidemiologická situácia v súvislosti s pandémiu ochorenia COVID-19 si však vyžiadala, aby sme výučbu organizovali dištančnou formou, prostredníctvom elektronických médií. Preto sa Vám v deň Vášho prvého sústredenia prihováram touto cestou. Dnes začínate písať prvé riadky histórie  študentov Dentálnej hygieny na našej fakulte. Začína Vaša štvorročná púť na konci ktorej očakávate, že získate spôsobilosť na výkon povolania dentálna hygienička / dentálny hygienik. Vaše štúdium popri zamestnaní bude odborne i časovo náročné, preto sme na fakulte venovali mimoriadne úsilie vo všetkých fázach jeho prípravy, ako po odbornej, tak i materiálno-organizačnej stránke.

 

Vážení študenti, prajem Vám v nasledujúcom období Vášho štúdia veľa študijných úspechov, naplnenie Vašich profesionálnych očakávaní a najmä veľa zdravia.Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., v. r.
dekan