KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

  

Dekanát

+421 2 59370 451

 

 

 

prodekan pre denné štúdium

+421 2 59 370 840

doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.

 

 

 

kontakt pre ďalšie vzdelávanie

+421 2 59 370 374

 

 

 

 

kontakt pre praktickú výučbu

+421 2 59 370 282

 

 

 

arrow

Archív správ

Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií


 

  

VYHLÁSENIE VOĽBY
 

kandidáta na osobu poverenú rektorom na výkon funkcie dekana Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.


4.2.2021 viac...

 

 

12. máj – Medzinárodný deň sestier


Dovoľte, aby som všetkým sestrám pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa sestier popriala najmä zdravie, šťastie a pohodu v ich pracovnom i súkromnom živote.


Pri tejto príležitosti nedá mi nespomenúť významnú osobnosť v ošetrovateľstve, Angličanku Florence Nightingaleovú, ktorá ako prvá vo svete pochopila, že na uzdravenie chorého nie sú potrebné len medikamenty a medicínske výkony, ale rovnako dôležité sú predovšetkým opatrenia súvisiace s prostredím, hygienou, s vytváraním sociálneho zázemia, ako aj dodržiavaním správnej životosprávy chorého. Ňou zavádzané opatrenia, ako aj modely starostlivosti o chorých, nevznikali pri zelenom stole tak, ako modely niektorých teoretičiek, ktoré sú neprávom často presadzované i v odbornej literatúre, ale na základe osobných skúseností z bojiska a nemocničného prostredia.

I napriek tomu, že uvedené opatrenia formulovala v 19. storočí, sú vysoko aktuálne aj v tomto období pandémie, kedy je potrebné, aby sme dodržiavali predovšetkým hygienu a osobnú i komunitnú disciplínu.Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., v. r.
dekanka
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií


  

 

PRÍHOVOR DEKANKY
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
ku študentom končiacich ročníkov

 


21.4.2020 viac...

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií


Usmernenie dekana
k harmonogramu vysokoškolského vzdelávania
v akademickom roku 2019/2020 – letný semester

 

Vážení pedagógovia,
Vážení študenti,

na základe mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19 a prijatými opatreniami, vydávam v zmysle § 28 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách ods. 1) nasledovné pokyny:

  1. Upravujem harmonogram akad. roka 2019/2020 – letný semester, podľa prílohy č. 1 tohoto usmernenia.
  2. Ruším prezenčnú výučbu (prednášky, cvičenia, semináre, praktickú výučbu) plánovanú podľa platných rozvrhov výučby v dennej a externej forme štúdia.
  3. Stanovujem pedagógom, zabezpečujúcim výučbu študentov fakulty, povinnosť pokračovať vo výučbe dištančnou formou a poskytnúť študentom elektronicky študijné materiály, prednášky, odporúčanú dostupnú študijnú literatúru a zadania na spracovanie.
  4. Odporúčam pedagógom na zabezpečenie dištančnej výučby využívať aplikáciu Microsoft Teams.
  5. Na zabezpečenie priebežných konzultácií nariaďujem využívať výlučne elektronické prostriedky a stanovujem pedagógom povinnosť poskytnúť študentom mailový kontakt za účelom konzultácií. Povinnosťou pedagóga je odpovedať študentovi najneskôr do 2 pracovných dní.
  6. Ruším pre študentov dennej s externej formy štúdia povinnosť odovzdať vytlačenú a zviazanú záverečnú prácu na študijný referát. Zároveň ruším povinnosť študijného referátu distribuovať tieto práce školiteľom a oponentom. Práce sú dostupné v systéme MAIS vo formáte PDF.
  7. Ruším pre školiteľov a oponentov povinnosť osobne alebo poštou odovzdávať na študijný referát vytlačené posudky. Posudky zašlú výlučne elektronicky na študijný referát.
  8. Ruším prezenčnú formu predmetových skúšok. Preverovanie vedomostí a skúšky sa budú konať výlučne dištančnou formou: elektronické testy, aplikácia Teams, e-learning, zadania a seminárne práce posielané mailom.

V Bratislave 11. 4. 2020

 

 

 
  Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., v. r. dekan FOaZOŠ SZUPríloha:

  

 

Dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

 

vyslovuje poďakovanie

 

školiteľom a oponentom nie len za vypracovanie, ale aj za zaslanie

232 školiteľských a oponentských posudkov

k záverečným prácam pred stanoveným termínom.

 

14.4.2020

 

 

  

 

Dištančná forma štátnych záverečných skúšok
v bakalárskom a magisterskom štúdiu na FOaZOŠ

 

14.4.2020 viac...

 

 

  

 

Súvislá prax
počas letného semestra akademického roka 2019/2020

 


17.4.2020 viac...

 

 

  

 

Priebežné hodnotenie a predmetové skúšky
počas letného semestra akad. roka 2019/2020


17.4.2020 viac...

 

 

  

 

List dekanky účastníkom ďalšieho vzdelávania na FOaZOŠ

zaradeným k 1. 2. 2020

viac...

 

 

Usmernenie dekana k realizácii ďalšieho vzdelávania

v akademickom roku 2019/2020

 

12.4.2020 víac...

  

 

Dištančné ukončenie štúdia

v ďalšom vzdelávaní

14.4.2020 viac...

 

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  SZU v Bratislave

pripravila pre uchádzačov o štúdium publikáciu

Podklady k príprave na prijímacie skúšky

na bakalárske štúdium v študijných odboroch
ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia,
urgentná zdravotná starostlivosť, rádiologická technika a dentálna hygiena

 

viac...

 

  

 

STÁLE PRECÍZNEJŠIE V ODBORNEJ PRÍPRAVE

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU i v čase mimoriadnej situácie modernizuje výučbu. Nové simulátory na nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie a multifunkčné modely prispejú k zvýšeniu kvality výučby študentov a ich príprave na klinickú prax.

 

20.4.2020

 

 

 

PREHĽAD AKTIVOVANÝCH PROGRAMOV
ďalšieho vzdelávania

Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU

so zaradením k 1. 2. 2020

viac...

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 19.04.2021