Vážení pedagógovia,
Vážení študenti,


v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19, vydávam nasledovné usmernenie k realizácii výučby študentov dennej a externej formy vysokoškolského štúdia našej fakulty.

 

Výučba študentov v dennej forme štúdia od 28. 9. 2020 a v externej forme štúdia v jednotlivých termínoch sústredení zverejnených na webovom sídle, sa bude na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU uskutočňovať kombinovanou metódou, za podmienok dodržania protiepidemických nariadení.

 

Prednášky sa budú uskutočňovať dištančne. Prednášajúci zabezpečí online výučbu v čase podľa platného rozvrhu prostredníctvom aplikácií Microsoft Teams, e-learning, ZOOM.

 

Cvičenia, ktoré sú zamerané na nácvik zručností, vo všetkých študijných programoch, s počtom do 20 študentov v skupine, sa budú uskutočňovať prezenčne v odborných učebniach SZU. Všetky ďalšie cvičenia a semináre sa budú uskutočňovať dištančne.

 

Praktická výučba v zdravotníckych zariadeniach sa bude uskutočňovať výlučne prezenčne, podľa harmonogramu praktickej výučby.

 

Podmienkou prezenčnej výučby je striktné dodržanie stanovených opatrení na znížene rizika nákazy Corona vírusom.

 

Presuny študentov v skupinách, či zmeny rozvrhu alebo harmonogramu praktickej výučby nie sú povolené. Ďalšie informácie poskytnú študentom vedúci katedier elektronicky, vrátane návodu na používanie aplikácií.


Usmernenie dekana je platné až do odvolania.

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., v. r.
dekan