USMERNENIE DEKANA
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
k organizácii výučby študentov dennej formy štúdia končiacich ročníkovVážení pedagógovia,
Vážení študenti,


na základe aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19, vydávam nasledovné usmernenie k organizácii výučby študentov dennej formy štúdia končiacich ročníkov našej fakulty.


Výučba študentov končiacich ročníkov v dennej forme štúdia, od 16. 9. 2020 do 28. 9. 2020, na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, sa bude uskutočňovať kombinovanou metódou, za podmienok dodržania protiepidemických nariadení.

 

Prednášky, v študijných programoch s počtom do 20 študentov (Rádiologická technika 3. roč., Pôrodná asistencia 3. roč.), sa budú uskutočňovať prezenčne v učebniach fakulty. Podmienkou prezenčnej výučby je striktné dodržanie stanovených opatrení na znížene rizika nákazy Corona vírusom.

 

Prednášky, v študijných programoch s počtom viac ako 20 študentov (Ošetrovateľstvo 3. roč., Fyzioterapia 3. roč., Urgentná zdravotná starostlivosť 3. roč.), sa budú uskutočňovať dištančne, prednášajúci zabezpečí výučbu prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, z pridelenej učebne na fakulte.

 

Cvičenia, delené na skupiny vo všetkých študijných programoch, s počtom do 20 študentov, sa budú uskutočňovať prezenčne, v odborných učebniach fakulty.

 

Cvičenia a semináre, ktoré sa nedelia na skupiny, s počtom viac ako 20 študentov, sa budú uskutočňovať dištančne.

Praktická výučba sa bude uskutočňovať výlučne prezenčne, podľa harmonogramu praktickej výučby.

 

Presuny študentov v skupinách, či zmeny rozvrhu alebo harmonogramu praktickej výučby nie sú povolené. Ďalšie informácie poskytnú študentom vedúci katedier elektronicky.

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., v. r.
dekan