DODATOČNÉ PRIJÍMANIE ŠTUDENTOV NA VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM

V ODBORE VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

NA FAKULTE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SZUV súvislosti s mimoriadnou epidemiologickou situáciou sa prejavil akútny nedostatok verejných zdravotníkov. Preto sa dekanka Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave rozhodla predĺžiť termín podania prihlášok na magisterský študijný program v dennej forme štúdia v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo.

Termín podania prihlášok: do 15. júla 2020


Podmienky prijatia na magisterské štúdium v dennej forme:

-    úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v odbore Verejné zdravotníctvo
-    bez prijímacích skúšok

 


Pre bližšie informácie kontaktujte:

Študijné oddelenie FVZ:

Bc. Silvia Durajová – tel. č. 02/59370559

Prodekan pre vzdelávaciu činnosť FVZ:

PhDr. Matej Mucska, PhD., MPH – tel. č. 02/59370553