V Bratislave odznelo slávnostné Spondeo ac polliceor


 

Inaugurácia rektora univerzity býva najväčšou akademickou slávnosťou, z ktorej dýcha atmosféra akademických zvyklostí a ceremónií. Spravidla sa koná raz za štyri roky. V utorok 6. novembra 2018 za zvukov fanfár, dôstojne, v talároch, dekorovaní akademickými insígniami, vchádzali do Auly účastníci akademického sprievodu, aby si prišli vypočuť inauguračný sľub rektora univerzity na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022.


Z rúk predsedu Akademického senátu SZU prof. MUDr. Ivana Rybára, CSc., Jeho Magnificencia, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., prevzal dekrét a rektorskú reťaz a symbolickou prísahou na insígnie sa  zaviazal, že kompetencie, ktoré mu boli dnes zverené, dokáže uplatniť pre blaho univerzity a jej hlavného poslania – vytvárať dôstojné podmienky pre cieľavedomú prácu, zabezpečiť kvalitu vzdelávania  a rozvíjanie vedeckého bádania v záujme našich študentov a rozvoja našej Alma mater.


V duchu univerzitného:

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque, eveniat

(nech je to k dobru, šťastiu, blahu a zdaru).


 

Príhovor rektora

 


 

Napísali o nás: