KONTAKTY  

+421 2 59370 274

 

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

  @

 kancelaria.rektora@szu.sk

Odbor mediálnej a edičnej činnosti

 

 


   

 

 

Doklady k zaradeniu do  rezidentského štúdiaŽiadateľ o zaradenie do „rezidentského štúdia“ predkladá aj :

  1. žiadosť o zaradenie do špecializačného  štúdia a jej prílohy (http://www.szu.sk/index.php?&menu=309&oid=#menutop)

  2. čestné vyhlásenie,   že nie je zaradený  do špecializačného štúdia v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo a pediatria

  3. čestné vyhlásenie,   že nezískal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 33 ods. 4 zákona 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

  4. doklad o pracovnom pomere   zdravotníckeho  pracovníka so zamestnávateľom uzavretom na dobu určitú na účely rezidentského štúdia

  5. označenie samosprávneho kraja,  v ktorom bude pracovať po ukončení rezidentského štúdia
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 15.02.2019