V y h l á s e n i e   v ý s l e d k u   v o ľ b y

kandidáta na funkciu dekana
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Slovenskej zdravotníckej univerzity v BratislaveAkademický senát Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 27, odsek 1, písmeno b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení

z v o l i l

 

na volebnom zasadaní dňa 19. apríla 2018 tajným hlasovaním

 

za kandidáta na funkciu dekana fakulty

Dr. h. c. prof. PhDr. Danu Farkašovú, CSc.

 


V Bratislave dňa 19. apríla 2018

 doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, MHA, mim. prof.,

v. r.
predseda Akademického senátu
Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych
odborných štúdií SZU v Bratislave