Svetový deň vrodených vývinových chýb

3. marca 2018


Na základe výzvy ICBDSR organizácie, ktorej sme členmi, a na základe dlhoročnej spolupráce s ďaľšími svetovými zdravotníckymi organizáciami sa Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave pripája aj tento rok k aktivite spolupracujúcich organizácií, ktorej  cieľom je zvýšiť povedomie o výskyte vrodených vývinových chýb, vyvíjať a implementovať programy primárnej prevencie a zasadzovať sa o rozšírenie opatrovateľských služieb pre všetky deti postihnuté vrodenými vývinovými chybami.

Problematikou vplyvu environmentálnych faktorov na výskyt vrodených vývinových chýb sa zaoberajú pracovníci Teratologického informačného centra, oddelenia toxikológie FVZ SZU. 
 

Kontaktná adresa:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
83303 Bratislava
Kontaktná osoba: RNDr. Elena Szabová, CSc
Tel. 00421 2 59370 324
e-mail.: elena.szabova@szu.sk
www.szu.sk