SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE JE 3. NAJLEPŠIA VYSOKÁ ŠKOLA V SR V UPLATNENÍ ABSOLVENTOV

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave si pripomenula 15. výročie svojho založenia.


 

Prof. MUDr. Peter Bujdák ,CSc., prvý prorektor a prorektor pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie v úvode privítal všetkých členov akademickej obce SZU a požiadal o prejav  Jeho Magnificenciu, rektora SZU, prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. Vo svojom prejave rektor SZU konštatoval, že aj napriek neľahkým podmienkam i v prevažne málo žičlivom prostredí SZU dosiahla to, že je vnímaná a uznávaná ako plnohodnotný člen siete univerzitných vysokých škôl s celoštátnym i medzinárodným významom. Rektor SZU poďakoval  a vyjadril svoju úctu všetkým, pedagogickým a vedeckým pracovníkom, ako aj ostatným zamestnancom, ktorí pracovali na univerzite, ktorí vynaložili veľké úsilie pri  jej vzniku a zároveň vyslovil aj povzbudenie všetkým, ktorí dnes tvoria akademickú obec SZU a ktorí i napriek náročnosti  zmien  vynakladajú množstvo úsilia na to, aby si SZU zachovala atraktívnosť a konkurencieschopnosť medzi vzdelávacími inštitúciami a aj naďalej mohla šíriť dobré meno  slovenského vysokého školstva doma a v zahraničí. Akademickú obec SZU pozdravil aj štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., a s prejavom vystúpil aj Dr.h.c. prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc., rektor Univerzity Komenského v Bratislave,  ktorý ocenil SZU  Pamätnou medailou UK.  Ďalšie ocenenie,  Pamätnú medailu LF UK si SZU prevzala od prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., dekana Lekárskej fakulty UK. S prejavom vystúpil aj primátor hl. mesta Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal. Po slávnostných príhovoroch venovaných univerzite rektor SZU udelil kolektívom jednotlivých  fakúlt SZU  Pamätné listy, ktoré prevzali dekanky fakúlt SZU. Za Lekársku fakultu  dekanka fakulty, prof. MUDr. Anna Remková, DrSc., za  Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU dekanka Dr.h.c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., za  Fakultu verejného zdravotníctva SZU dekanka, doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof., a za  Fakultu zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici dekanka, doc. PhDr. Beata Frčová. Súčasťou slávnostného večera bola divadelné predstavenie Zdravý nemocný, J.P.B Moliére, venované akademickej obci  Slovenskej zdravotníckej univerzity.

 

Prejav rektora SZU

 


 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.02.2019