Otvorenie akademického roka 2017/2018 na SZU.Na úvod slávnostného zhromaždenia prorektor prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc., prvý prorektor a prorektor pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie privítal členov vedenia univerzity, predsedu AS SZU, členov vedenia jednotlivých fakúlt, študentov ako aj doc. PhDr. Zuzanu Slezákovú, PhD., MPH, mimoriadnu profesorku – riaditeľku sekcie zdravia, odbor zdravotníckeho vzdelávania Ministerstva zdravotníctva SR.

 

Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor SZU, vo svojom prejave pripomenul, že nastávajúci akademický rok 2017/2018 je jubilejným rokom spojeným s pripomenutím si 15. výročia zriadenia Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Poďakoval za doterajšiu spoluprácu a celej akademickej komunite SZU zaželal do nového akademického roku 2017/2018 pevné zdravie a také pracovné a študijné prostredie, ktoré bude všetkých stimulovať k hľadaniu nových a účinnejších ciest pre tvorivú prácu v prospech ďalšieho rozvoja našej alma mater.