KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

CPČ dopravnej psychológie
Limbová 12
Bratislava 37
833 03
Vedúci pedagogického útvaru:   PhDr. František Skokan, PhD.
 
Kontakt:                                  CPČ dopravná psychológia
                                              Limbová 14, 833 03 Bratislava 37
                                              II. posch. č. d. B-211
 
                                              tel.: 02/59 370 860
                                              e-mail: katedra.psychologie@szu.sk

 

 

Certifikačná príprava v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia

(Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii číslo: S18314-2021-OZV-3

Z087281-2021 zo dňa 26. 10. 2021

 

 

 

 

 

 

Vstupné podmienky:

VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia,  ukončená špecializácia v odbore klinická psychológia, resp. poradenská psychológia, resp. pracovná a organizačná psychológia, zaradenie do certifikačnej prípravy.
 
Spôsob prihlásenia:
* žiadosť o zaradenie do certifikačnej prípravy žiadateľ zasiela na Pedagogický
   odbor SZU. Prílohou žiadosti je kópia diplomu zo špecializácie,
   index odbornosti, záznamník zdravotných výkonov.
* prihláška na vzdelávaciu aktivitu sa zasiela na študijné oddelenie.
 
 
V zmysle zákona 578/2004 Z. z. vzdelávanie je možné v tom istom čase len v jednom certifikačnom odbore.
 
Žiadatelia o certifikovanú prípravu dopravná psychológia musia doložiť čestné prehlásenie, že nie sú zaradení v inej certifikovanej príprave a študujú jeden certifikovaný odbor.
 
 
 
Termíny skúšok:
23.9.2021 Bratislava
30.9.2021 Žilina
1.10.2021 Žilina
21.4.2022

 

 

Na stiahnutie
 
  
Tlačivá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 28.06.2022