XIII. FAKULTNÁ KONFERENCIA

ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI
27. apríl 2017


Dňa 27. apríla 2017 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v miestnosti Vedeckej Rady konala XIII. fakultná konferencia študentskej vedecko - odbornej činnosti, ktorá bola súčasťou VI. univerzitnej konferencie ŠVOČ.  Aktívni účastníci  predniesli práce ŠVOČ formou verbálnej prezentácie s podporou Microsoft Office Power Point. Rozhodujúcimi kritériami hodnotenia boli aktuálnosť témy, štruktúra práce, spracovanie teoretickej analýzy, metodické spracovanie, formálna úprava, dodržanie citačnej normy a úroveň prezentácie. 


Poradie prvých troch víťazov a tém víťazných prác:

  1. Tomáš Repka
    Využitie lokomočného tréningu u pacientov po  cievnej  mozgovej príhode 

  2. Natália Košinárová,  Martina Kubicová
    Uniforma sestry ako faktor pri utváraní image sestry
  3. Mgr. Ivett Horváth
    Profesijná spokojnosť pôrodných asistentiek        


Prehľad prác zúčastnených študentov