KONTAKTY  
 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

 

Dekanát

+421 2 59370 451


prodekan pre pedagogickú činnosť
+421 2 59370 840
doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

prodekan pre praktickú výučbu a klinickú prax
+421 2 59370 282
PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

 

prodekan pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 374
PhDr. Jana Rottková, PhD.

 

arrow

II. medzinárodná vedecká konferencia FYZIOTERAPIA - VZDELÁVANIE A PRAX


 

Katedra fyzioterapie Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave


v spolupráci s


Department of Physiotherapy and Medical Rehabilitation
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov Saint-Petersburg Russia

a

Katedrou fyzioterapie a ergoterapie Fakulty zdravotnických studií
Západočeskej univerzity v Plzni


organizuje

 

pod záštitou dekanky Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Dr. h. c. prof. PhDr. Dany FARKAŠOVEJ, CSc.


II. medzinárodnú vedeckú konferenciu

FYZIOTERAPIA - VZDELÁVANIE A PRAX

dňa 5. októbra 2017

Sekretariát konferencie:
Katedra fyzioterapie Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Limbová 12
833 03  Bratislava 37

Tel. číslo:  +421 2 593 70 473
e-mail: konf.fyt@szu.sk
 
Tematické okruhy konferencie:
1. Bolesť a fyzioterapia
2. Fyzioterapia v pediatrii
3. Varia

Termíny

Prihlášky na aktívnu účasť a plné znenie príspevku spolu so súhrnom v  slovenskom a v anglickom jazyku do recenzovaného zborníka  zaslať do 30. júna 2017


Prihlášky na  pasívnu účasť zaslať najneskôr do
1.septembra  2017


Prihlášky zasielajte e-mailom na adresu: konf.fyt@szu.sk

Forma prezentácie

Prednáška - dĺžka trvania max. 10 minút, (notebook+dataprojektor)
poster – veľkosť Š86cm x V106 cm

Podmienkou prijatia prezentácie je zaslanie príspevku v plnom znení. Vedecký výbor konferencie si vyhradzuje právo rozhodnúť o prijatí prednášok a posterov, ktoré Vám bude oznámené na Vašu e- mailovú adresu do 1. septembra 2017. Bez zaslania príspevku nebude prednáška / poster prijatý. Príspevok posielajte výlučne v elektronickej forme Microsoft Office Word (vo formáte doc., docx) na sekretariát konferencie s hlavičkou:

1. forma účasti na konferencii: prednáška / poster (označiť voľbu)
2. názov
3. autor, spoluautori
4. pracovisko

Príspevok má obsahovať 3-5 kľúčových slov a nemá presahovať 10 strán (pozrieť pokyny pre autorov). Je potrebné ho odoslať ako prílohu a označiť predmet: Konferencia KF 2017


Konferenčný poplatok
– 15,- € je potrebné uhradiť do 10.septembra 2017, zahŕňa registráciu, konferenčné materiály, občerstvenie v prestávkach
Zahraniční účastníci môžu platiť v hotovosti pri registrácii (15,- €)

Konferenčný poplatok uhrádzajte prevodom:

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
číslo účtu: 7000200522
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT: SPSRSKBAXXX
VS: 12002017

Do popisu transakcie uveďte svoje priezvisko a meno – KF2017. Kópiu dokladu o zaplatení (môže byť aj v digitálnej forme) pošlite do 10. septembra 2017 na adresu:


Katedra fyzioterapie Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03  Bratislava 37


Ubytovanie si zabezpečuje účastník sám, informácie o možnostiach ubytovania v ubytovacom zariadení SZU sú dostupné na  www.szu.sk

  1. UBYTOVACIE ZARIADENIE Slovenskej zdravotníckej univerzity, Limbová 12,  833 03  Bratislava. Kontakty: ubytovanie@szu.sk,  +421 2 59370 671,  +421 2 59370 100
     
  2. ÚČELOVÉ UBYTOVACIE ZARIADENIE BIONT, Vlárska 5/A, Bratislava – Nové Mesto. Kontakt: p. Hrušková, tel.: 0902/ 944 824

Stravovanie: možnosť objednania obedov pri registrácii


Prílohy:

  • 1. informáci (PDF)
  • Prihláška na II. konferenciu KF 2017 (DOC, PDF)
  • Pokyny pre autorov (PDF)
     

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 04.07.2022