KONTAKTY  
Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava
   
____________________
REKTORÁT

+421 2 59370 274

  @

kancelaria.rektora@szu.sk

 

____________________
ODBOR MEDIÁLNEJ
A EDIČNEJ ČINNOSTI
@

media@szu.sk

 

____________________
PEDAGOGICKÝ ODBOR

+421 2 59370 462

   
____________________

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU

KONANIU

+421 2 59370 465

   

 

 

Prihláška na vysokoškolské štúdium
Elektronická prihláška


Dokumenty na stiahnutie:

 

Prihláška na vysokoškolské štúdium

 

bakalárske

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo pdf

prvý stupeň  alebo spojené

prvý a druhý stupeň v jednom celku

magisterské

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo pdf druhý stupeň


 

Možnosti a podmienky štúdia - prijímacie konanie

 

 

Uznávanie dokladov o stredoškolskom vzdelaní získaných v zahraničí

 

Každý uchádzač o štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, ktorý absolvoval predchádzajúce štúdium v zahraničí musí predložiť uznaný doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou strednou, prípadne vysokou školou. (bližšie informácie)

 

 

 

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva Okresný úrad v sídle kraja v SR, príslušný podľa miesta pobytu žiadateľa alebo podľa sídla fakulty, ak žiadateľ nemá udelený pobyt v SR, v zmysle § 36 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kontakty:

Adresa: Okresný úrad v Bratislave, odbor školstva (nostrifikácie), Tomášikova 46, 832 05  Bratislava

Úradné hodiny: http://www.minv.sk/?info_OBUBA_skolstvo

 

 

 

Tlačivo Okresného úradu v Bratislave:

„Žiadosť o uznanie rovnosti dokladov o vzdelaní zo zahraničia“: http://www.minv.sk/?info_ouba_os_oec_nostrifikacie

Informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k uznávaniu dokladov o vzdelaní:

http://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

 

© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 01.07.2022