SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE
Lekárska fakulta, Fakulta verejného zdravotníctva
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37

Prípravný kurz pre uchádzačov

študijný program:

  • všeobecné lekárstvo
  • zubné lekárstvo
  • verejné zdravotníctvo


Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta a Fakulta verejného zdravotníctva Vám ponúka možnosť zúčastniť sa série prípravných kurzov, ktoré sa budú konať od 12. 1. 2019 do 16. 3. 2019 v nasledovných termínoch:

 

12. 1. 2019 (biológia)   16. 2. 2019 (chémia)
19. 1. 2019

(biológia)

  23. 2. 2019 (chémia)
26. 1. 2019
(chémia)                               2. 3. 2019 (chémia)
2. 2. 2019 (chémia)   9. 3. 2019 (chémia)
9. 2. 2019 (chémia)    16. 3. 2019 (chémia)


v čase od 9,00 h do 15,00 h

Obsahová náplň kurzu: biológia a chémia.

Miesto konania: Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, Bratislava,
   A 154 Aula D. Diešku, 1. posch.


účastníci kurzov obdržia knihu Podklady k príprave na prijímacie skúšky z predmetov biológia a chémia, ktorá je podkladom pre tvorbu testov na študijný program všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo a verejné zdravotníctvo. Výučbu vykonávajú skúsení pedagógovia LF SZU, ktorí sa autorsky podieľali na príprave podkladov pre prijímacie skúšky

 

Cena za sériu kurzov : 120,- € ( vrátane knihy )

Poplatok: 120,- €
( vrátane knihy ), v prípade záujmu len o chémiu je poplatok 100,- €
( vrátane knihy ),


Poplatok:
uhradiť na účet SZU vedený v

ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, Bratislava:
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522

Variabilný symbol: 1001008401 pre uchádzačov na LF SZU
  1003008403 pre uchádzačov na FVZ SZU

 
doklad o úhrade poslať do 15. 12. 2018 na adresu:
Slovenská zdravotnícka univerzita,

Pedagogický odbor SZU,

Limbová 12,
833 03 Bratislava

Ubytovanie: účastníci si môžu zabezpečiť na Ubytovacom oddelení SZU ( t. č. 02/59370671, e-mail: ubytovanie@szu.sk ).
 
Prihláška: poslať na e-mailovú adresu danica.capkova@szu.sk
do 15. 12. 2018, prihláška je záväzná, pozvánky už nebudeme posielať.

Prihláška na kurz (PDF, DOC)