Psychiatrická klinika LF SZU a UNB
Ružinovská 6
Bratislava 29
826 06

Kontakt:

 • Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava 29
 • Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok
 • tel.: +421 2 48 23 41 02
 • e-mail: babicsova@ru.unb.sk

 

Prednosta Psychiatrickej kliniky SZU a UNB:

doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
tel. : +421 2 48 23 4 574

Odborný garant:

prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD.

Odborná inštruktorka:

Mgr. Klára Bábicsová
tel.: +421 2 48 23 41 02
e-mail: babicsova@ru.unb.sk

Členovia katedry pôsobiaci na Psychiatrickej klinike LF SZU a UNB Ružinov:

 • doc. MUDr. Mária Ondriášová, PhD.
  tel. : +421 2 48 23 46 62
 • MUDr. Andrea Čerňanová, PhD.
  tel. : +421 2 48 23 42 99
 • prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. (0,213 úväzku)
  tel.: +421 908 764 549
  e-mail: j.hasto.tn@gmail.com
 • MUDr. Ludvik Nábělek, PhD. (0,213 úväzku) lnabelek@nspbb.sk
 • MUDr. Barbora Vašečková, PhD. (0,213 úväzku)

Členovia katedry pôsobiaci na Psychiatrickej klinike LF SZU a PNPP:

 • MUDr. Tomáš Rakús
  tel.: +421 33 64 82 111
  e-mail: rakus@pnpp.sk
 • MUDr. Dalibor Janoška (0,213 úväzku) - zást. pre mužské oddelenie
  tel.: +421 33 64 82 181
 • MUDr. Pavel Černák, PhD. (0,213 úväzku)
  tel.: +421 33 64 82 101
 • MUDr. Elena Žigová (0,213 úväzku) zigova@pnpp.sk

 

ŠPECIALIAČNÉ ŠTÚDIUM V ODBORE  PSYCHIATRIA - DOKUMENTY NA STIAHNUTIE  ( viď na konci  webovej stránky)

 

 

 

 

 

 

 

Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6 a Psychiatrická klinika LF SZU a PNPP Pezinok, Malacká 63 sú klinickou bázou pre ďalšie vzdelávanie v psychiatrii, výučbovou bázou pre špecializačné štúdium psychiatrie a výučbovou  bázou pre medikov (študentov všeobecného lekárstva LF SZU a študentov General Medicine LF SZU) v psychiatrii.


Klinika drogových závislostí LF SZU a PNPP Pezinok – pozn. špecializačný odbor v súčasnosti neakreditovaný

Gerontopsychiatrická klinika SZU a PNPP - pozn. špecializačný odbor v súčasnosti neakreditovaný

 

Time schedule and topics of the education Psychiatry 1 for students in English Program 4th class General Medicine 2017/2018, summer semester

PRACTICAL TRAINING

Take place according to the  scheduled time table at  8,00-13,00 Dept. of Psychiatry, University Hospital,  Ružinovská 6,  Bratislava,  3th Floor.

 1. Practical trainings are compulsory, all presences are required before examen subscription.
 2. Replacement of missing practical must be arranged with the teacher. 
 3. Direction on the new fee - undergraduate study  - item. 37. Substitute practical lesson (max. 5 hours) according Dean`s regulation

Absence from practical training: If someone is unable to meet a practical training due to illness or other serious circumstances, must provide valid medical or other supporting documentation to the subDean`s Office.

Practical training teachers:
Doc. MUDr. M. Ondriášová, PhD, Doc. MUDr. Ľ. Forgáčová, PhD., MUDr. A. Čerňanová, PhD. , MUDr. B. Vašečková, PhD.

Practical 1 outline.  Dates: 12/02/18 , 19/02/18, 07/03/18

Theory

General information. Introduction to Psychiatry. Psychopathology (Phenomenology). Mental processes: Emotion (Affect and Mood), Mood and Affect disordres,  Psychomotor. Psychomotor (catatonic) disordres. Volition, disorders of will. Examples of psychopathological symptoms using case reports.
Demonstration of psychopathological signs and symptoms in patients.
Training
Psychiatric history. Training in clinical interview. Mental status examination. Psychopathology findings.

Practical 2 outline Dates: 13/02/18 , 20/02/18 , 08/03/18 

Theory

Psychopathology (Phenomenology). Mental processes. Thinking, disorders of thinking.  Perception, disorders of perception. Consciousness, disorders of Consciousness.  Examples of psychopathological symptoms using case reports.

Demonstration of psychopathological signs and symptoms in patients
Training:
Psychiatric history. Training in clinical interview. Mental status examination. Psychopathology findings. Examination of patients by students, discussing the case with teacher.

Practical 3 outline Dates: 14/02/18 ,  21/02/18 , 09/03/18

Theory

Psychopathology (Phenomenology). Mental processess. Memory, Attention. Intellectual (Cognitive) Functions.  Psychosis, neurosis, psychopathy Examples of psychopathological symptoms using case reports.

Demonstration of psychopathological signs and symptoms in patients
Training

Training in clinical interview. Mental status examination. Assessment of cognitive functions.  

Organizácia ďalšieho vzdelávania v psychiatrii a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky:

 1. krok – požiadať SZU o zaradenie do odboru. Oboznámiť sa so študijným poriadkom pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov:
 2. krok – kontakt s Katedrou psychiatrie telefonicky, e-mailom alebo osobne
 3. krok – plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného auditorskou komisiou MZ SR (príloha)
 4. krok – 1x ročne v 1.-5. roku štúdia povinne 1 dňový kurz za účelom kontroly zápisu praktických zručností v záznamníku zdravotných výkonov, kontrola záznamov v indexe odbornosti, metodické usmernenie.
 5. krok – v priebehu 5 ročnej prípravy absolvovať povinne kurzy Nové poznatky v psychiatrii (1.- 3. časť), ako aj minimálny štandard výcviku v psychoterapii (alebo sa preukázať absolvovaným výcvikom dlhodobého rázu).
 6. krok - v priebehu prípravy (minimálne pol roka pred ukočením špecializačného štúdia) si dohodnúť tému špecializačnej práce (v definitívnej podobe sa odovzdáva najneskôr 3 týždne pred špecializačnou skúškou)
 7. krok – v 5. roku štúdia absolvovať 6-týždňové povinné školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore a 2-dňový kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva. Po splnení všetkých predpísaných aktivít a 5-rokoch klinickej praxe dostatočnom predstihu zaslať prihlášku na špecializačnú skúšku na študijné oddelenie LF SZU.

Dokumenty na stiahnutie:

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0