Psychiatrická klinika LF SZU a UNB
Ružinovská 6
Bratislava 29
826 06

Kontakt:

 • Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava 29
 • Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok
 • tel.: +421 2 48 23 41 02
 • e-mail: babicsova@ru.unb.sk

 

Prednosta Psychiatrickej kliniky SZU a UNB:

doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.

tel. : +421 2 48 23 4 574

Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD.

Odborná inštruktorka: Mgr. Klára Bábicsová

tel.: +421 2 48 23 41 02

e-mail: babicsova@ru.unb.sk

 

Členovia katedry pôsobiaci na Psychiatrickej klinike LF SZU a UNB Ružinov:

 • doc. MUDr. Mária Ondriášová, PhD.
  tel. : +421 2 48 23 46 62
 • MUDr. Andrea Čerňanová, PhD.
  tel. : +421 2 48 23 42 99
 • prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. (0,213 úväzku)
  tel.: +421 908 764 549
  e-mail: j.hasto.tn@gmail.com
 • MUDr. Ludvik Nábělek, PhD. (0,213 úväzku) lnabelek@nspbb.sk
 • MUDr. Barbora Vašečková, PhD. (0,213 úväzku)

Členovia katedry pôsobiaci na Psychiatrickej klinike LF SZU a PNPP:

 • MUDr. Tomáš Rakús
  tel.: +421 33 64 82 111
  e-mail: rakus@pnpp.sk
 • MUDr. Dalibor Janoška (0,213 úväzku) - zást. pre mužské oddelenie
  tel.: +421 33 64 82 181
 • MUDr. Pavel Černák, PhD. (0,213 úväzku)
  tel.: +421 33 64 82 101
 • MUDr. Elena Žigová (0,213 úväzku) zigova@pnpp.sk     

 

 


 


 


 Psychiatrická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6 a Psychiatrická klinika LF SZU a PNPP Pezinok, Malacká 63 sú klinickou bázou pre ďalšie vzdelávanie v psychiatrii, výučbovou bázou pre špecializačné štúdium psychiatrie a výučbovou  bázou pre medikov (študentov všeobecného lekárstva LF SZU a študentov General Medicine LF SZU) v psychiatrii.

Klinika drogových závislostí LF SZU a PNPP Pezinok – pozn. špecializačný odbor v súčasnosti neakreditovaný

Gerontopsychiatrická klinika SZU a PNPP - pozn. špecializačný odbor v súčasnosti neakreditovaný


GENERAL MEDICINE 2017/2018: 

Time schedule and topics of the education Psychiatry 2 for students in English Program 5th class General Medicine 2017/2018 , winter semester

LECTURES:

Time schedule and topics of lectures:

Wednesday 13 th sept.  2017:  8,00 – 10,50 a.m.

Doc. MUDr. Ľ. Forgáčová, PhD.

08,00 – 08,50                        Symptomatic and organic  mental disorders

09,00 – 09,50                        Mental disorders due to psychoactive substances use

10,00 – 10,50                        Anxiety Disorders. Eating Disorders.

Thursday 14th sept. 2017: 8,00 – 11,50 a.m.   

Doc. MUDr. Ľ. Forgáčová, PhD., MUDr. A. Čerňanová, PhD.

08,00 – 08,50                       Schizophrenia.

09,00 – 09,50                        Schizophrenia spectrum Disorders. Mood Disorders.

10,00 – 10,50                        Major Depressive Disorder. Reccurrent depression.

11,00 – 11,50                        Bipolar Affective Disorder. Personality Disorders

 

All lectures are going to take place in the lecture hall B 122

 

 

 Organizácia ďalšieho vzdelávania v psychiatrii a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky:

 1. krok – požiadať SZU o zaradenie do odboru. Oboznámiť sa so študijným poriadkom pre ´dalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov: 
  http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Vnutorne_predpisy/Studijny_poriadok_pre_dalsie_vzdelavanie_LF_2016.pdf
 2. krok – kontakt s Katedrou psychiatrie telefonicky, e-mailom alebo osobne
 3. krok – plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného auditorskou komisiou MZ SR (príloha)
 4. krok – 1x ročne v 1.-5. roku štúdia povinne 1 dňový kurz za účelom kontroly zápisu praktických zručností v záznamníku zdravotných výkonov, kontrola záznamov v indexe odbornosti, metodické usmernenie.
 5. krok – v priebehu 5 ročnej prípravy absolvovať povinne kurzy Nové poznatky v psychiatrii (1.- 3. časť), ako aj minimálny štandard výcviku v psychoterapii (alebo sa preukázať absolvovaným výcvikom dlhodobého rázu).
 6. krok - v priebehu prípravy (minimálne pol roka pred ukočením špecializačného štúdia) si dohodnúť tému špecializačnej práce (v definitívnej podobe sa odovzdáva najneskôr 3 týždne pred špecializačnou skúškou)
 7. krok – v 5. roku štúdia absolvovať 6-týždňové povinné školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore a 2-dňový kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva. Po splnení všetkých predpísaných aktivít a 5-rokoch klinickej praxe dostatočnom predstihu zaslať prihlášku na špecializačnú skúšku na študijné oddelenie LF SZU.

MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE PSYCHIATRIA

Vestník MZ, z 15.10. 2010.

 

a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia

 1. 1. Psychiatria je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá problematikou duševných porúch, chorôb a porúch správania. Zahŕňa klasifikáciu, diagnostiku, liečbu, prevenciu, rehabilitáciu, prognózu a posudkovú činnosť.
 2. Špecializačné štúdium trvá päť rokov.
 3. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.

b) Rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností a skúseností potrebných na výkon
špecializovaných pracovných činností

 

 Položka 1
Rozsah teoretických vedomostí

 

A.

 1. neurobiologické teoretické základy psychiatrie: neuroanatómia a neurofyziológia, funkčné systémy ľudského mozgu, neurochémia, mechanizmy a spôsoby signalizácie v neurónoch a v nervovom systéme, kognitívna neuroveda,
 2. iné biologické odbory v psychiatrii: teória živých systémov (vrátane základných ektologických poznatkov), genetika v psychiatrii, psychoneuroendokrinológia, psychoneuroimunológia, chronobiológia, etológia v psychiatrii, sociobiológia (evolučná psychiatria ), všeobecná a špeciálna psychofarmakológia,
 3. psychologické témy v psychiatrii: základy všeobecnej psychológie, klinická psychológia, základy vývinovej psychológie, základy neuropsychológie, základy psycholingvistiky, kognitívna veda a problém vzťahu medzi mysľou a telom, teórie osobnosti,
 4. sociálne aspekty psychiatrie: sociológia duševných porúch, sociálna psychiatria, sociálna práca v psychiatrii,
 5. všeobecná psychopatológia: poruchy jednotlivých psychických funkcií a procesov (psychopatologická symptomatika), psychopatologická syndromológia, klasifikácia duševných porúch (súčasný stav a história),
 6. komplexné psychiatrické vyšetrenie a jeho písomné alebo elektronické spracovanie záznamu,
 7. pomocné vyšetrovacie metódy v psychiatrii: psychodiagnostické vyšetrenie (metódy, ich indikovanie a interpretácia), EEG v psychiatrii, psychometrické vyšetrovacie metódy v psychiatrii, zobrazovacie a funkčné zobrazovacie metódy v psychiatrii, psychometrické vyšetrovacie metódy v psychiatrii (najdôležitejšie psychiatrické posudzovacie stupnice),
 8. klinická psychofarmakológia a iné biologické metódy liečby v psychiatrii,
 9. psychoterapeutické systémy (psychoterapeutické smery, školy, metódy),
 10. prevencia duševných porúch (primárna, sekundárna, terciárna),
 11. právne postavenie psychiatrického pacienta, posudková činnosť psychiatra (súdnoznalecká, pracovná), forenzná psychiatria,
 12. jednotlivé klasifikačné triedy a diagnostické kategórie duševných chorôb (tzv. psychiatrická nozológia): ichetiopatogenéza, biologický substrát, klinický a psychopatologický obraz, epidemiológia, priebeh, liečba, rehabilitácia, prognóza a celkové vyústenie, pracovné a súdnoznalecké posudzovanie,
 13. konziliárna činnosť psychiatra, konziliárna súčinnosť s inými zdravotníckymi pracovníkmi podieľajúcimi sa na starostlivosti o pacientov trpiacich na duševné poruchy, problematika tzv. urgentnej (emergentnej) psychiatrie a intenzívnej psychiatrickej starostlivosti,
 14. problematika organizácie zdravotnej (špeciálne psychiatrickej) starostlivosti,
 15. medicínska etika a bioetika (špeciálne so zameraním na odbor),
 16. právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti,
 17. výskumné metódy v psychiatrii: základné požiadavky kladené na lekára pre účasť v biomedicínskom výskume, otázky správnej klinickej praxe, epidemiologický výskum, experimentálny výskum, animálne metódy duševných porúch, farmakologické štúdie, aplikácia štatistických metód a pod.,
 18. história psychiatrie,
 19. osobitosti vedenia zdravotnej dokumentácie v odbore,
 20. problematika komunitnej psychiatrie, včasnej intervencie, verbálnej psychiatrickej intervencie, racionálnej, náhľadovej a krátkodobej terapie,
 21. rehabilitácia duševných porúch vrátane problematiky reintegrácie psychiatrických pacientov v spoločnosti,
 22. psychodynamické prístupy a kognitívno – behaviorálna terapia v rámci psychoterapeutického výcviku.

B. Z iných odborov

 1. neuropsychiatria,
 2. gerontopsychiatria,
 3. psychiatrická sexuológia,
 4. medicína drogových závislostí,
 5. psychoterapia,
 6. anestéziológia a intenzívna medicína,
 7. sociológia, štatistika.

Položka 2
Rozsah praktických zručností a skúseností

Oddiel 1
A. Minimálny počet zdravotných výkonov

 

1. organické duševné poruchy (vrátane symptomatických) 50
2. duševné poruchy a poruchy správania vyvolané účinkom psychoaktívnych látok, vrátane alkoholu 40
3. schizofrénia, schizotypová porucha, schizoafektívna porucha a porucha s bludmi 40
4. afektívne poruchy 40
5. neurotické, stresové a somatoformné poruchy 50
6. behaviorálne syndrómy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými príznakmi, sexuologické poruchy 30
7. poruchy osobnosti u dospelých  30
8. mentálne retardácie, poruchy psychického vývoja a poruchy správania a emócií so začiatkom v detstve a adolescencii 20
9. pedopsychiatrické vyšetrenie 20

 

Psychiatrické vyšetrenia

 

Konziliárne vyšetrenia pri somatických ochoreniach 50
1. vyšetrenie ambulantného pacienta pod supervíziou 30
2. krízová intervencia 30


Iné výkony

1. elektrokonvulzívna terapia 100
2. vedenie komunity 100
3. aktívna spoluúčasť na konziliárnych vyšetreniach 40
4. psychoterapeutická intervencia:  
a) individuálna 120
b) účasť na skupinovej 40
5. terapeutická intervencia s rodinou 20
6. psychoedukácia 60
7. účasť na súdnych konaniach pri nedobrovoľných vstupoch 20
8. samostatné riešenie psychiatrických prípadov na pohotovostných službách 100
9. EEG vyšetrenie 10

 

 
B. Praktické skúsenosti
B.1. Z neurológie:


Základné neurologické vyšetrenie, neurologické syndrómy a nozologické jednotky, neurofyziológia (minimálne v miere, v ktorej je dôležité rozhodnúť o potrebe špecializovaného vyšetrenia alebo liečby), osobitne dôležitá je znalosť tých neurologických porúch a ochorení, ktoré sa môžu zamieňať či koincidovať s psychickými poruchami.


B.2 Z vnútorného lekárstva:


Základné interné vyšetrenie a jeho vyhodnotenie minimálne v tej miere, v ktorej je dôležité rozhodnúť o potrebe špecializovaného vyšetrenia alebo liečby (osobitne dôležitá je znalosť tých ochorení, ktoré sa zvyčajne považujú za „psychosomatické“ resp. „somatopsychické“ a tiež tých, ktoré sa môžu zamieňať či koincidovať s psychickými poruchami).


B.3. Z iných odborov:

 1. sociológia,
 2. epidemiológia,
 3. štatistika,
 4. právne a sociálne aspekty psychiatrie.

Oddiel 2
Nácvik techník komunikácie

 1. osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie,
 2. verbálna a neverbálna komunikácia,
 3. asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov.

c) Organizačná forma špecializačného štúdia
Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva z praktickej a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, súčasťou ktorej je obhajoba písomnej práce.

 

d) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zdravotníckych zariadení, jej minimálna dĺžka a časový priebeh

Psychiatrické pracoviská 60 mesiacov z toho:


Jednotka intenzívne psychiatrickej starostlivosti  1 mesiac

Oddelenie gerontopsychiatrie 3 mesiace           

Pracoviská pre liečbu drogových závislostí 3 mesiace

Oddelenie psychosomatických ochorení 2 mesiace

Denný psychiatrický stacionár 3 mesiace

Psychiatrická ambulancia 3 mesiace

Iné zariadenia komunitnej psychiatrie 3 mesiace

Lôžkové psychiatrické oddelenie 18 mesiacov

Anesteziológia a intenzívna medicína 1 mesiac

Neurológia 3 mesiace

Vnútorné lekárstvo 2 mesiace

Ložkové psychiatrické pracovisko výučbového psychiatrického zariadenia 2 mesiace

 

 

 

 

   
   
   
   
   
 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0