Klinika pre deti a dorast LF SZU a UNB
Antolská 11
Bratislava
851 07

Kontakt:

tel.: +421 2 68 672 354 - prednosta kliniky
tel.: +421 2 68 672 677 – sekretariát
e-mail: katedrapediatrie@gmail.com

Prednosta kliniky

 • doc. MUDr. Katarína FURKOVÁ, CSc., mim.prof.

Odborná inštruktorka:

 • Alena Jakubcová
Členovia katedry pôsobiaci priamo na Klinike pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU:
 • MUDr. Adriana Nogeová, CSc.
  tel.: +4212 68 672 663
 • MUDr. Ivo Topoľský
  tel.: +421 2 68 672 628
 • MUDr., Ing., Mgr. Radovan Vaňatka, PhD.
  +421 2 68 672 511, +421 2 68 673 569

Klinika pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU UN Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Petržalka je klinickou bázou (Katedry pediatrie LF SZU) pre ďalšie vzdelávanie v pediatrii, pediatrickej nefrológii, pediatrickej endokrinológii aj ultrasonografie. V ostatnej dobe je i miestom praktickej výuky medikov (študentov všeobecného lekárstva) LF SZU v pediatrii.

Pregraduálna výuka i ďalšie vzdelávanie lekárov v pediatrii je však postavené podstatne komplexnejšie. Na oboch aktivitách sa podieľa aj organizačne v pedagogickom procese. Pod Katedru pediatrie LF SZU patrí:

 1. Novorodenecká klinika M. Ruskáka LF SZU UN Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Petržalka - Bratislava (bývalá Subkatedra neonatológie).
  Prednosta kliniky: doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
  Kontakt: Novorodenecká klinika M. Rusnáka LF SZU UN Bratislava, Nemocnica sv.
  Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
  tel.: +421 2 68 67 2001, 2687
  e-mail: chovancova@pe.unb.sk

 2. Klinika pneumológie a ftizeológie LF SZU UN Bratislava, Nemocnica
  Podunajské Biskupice (bývalá Subkatedra pediatrickej pneumológie a ftizeológie a imunológie a alergiológie)
  Prednosta kliniky: doc. MUDr. Martin Brezina, CSc.
  Kontakt: ÚTARCH, UNB, Krajinská 91,Podunajské Biskupice,825 56 Bratislava
  tel.: +421 2 45 24 8433
  e-mail: brezina@pneumoalergo.sk
 3. Detská klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a DFNsP, Detská fakultná nemocnica, Bratislava (bývalá Katedra anesteziológie a intenzívnej medicíny)
  Prednosta kliniky: MUDr. Rudolf Riedel, PhD.
  Kontakt: Detská klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny LF SZU a DFNsP, DFN,
  Limbova 1, 833 40 Bratislava
  tel.: +421 2 59 371 418
  e-mail: riedel@dfnsp.sk
 4. Detské kardiocentrum, DFNsP Bratislava
  Kontaktná osoba: primár MUDr. Marian Hrebík, PhD.
  Kontakt: NÚS a CH a.s., DFNsP, Limbova 1, 833 03 Bratislava
  tel.: +421 2 54 777 979, +421 2 54 792 320
  e-mail: hrebik@dkc-sr.sk
 5. Klinika detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava
  Kontaktná osoba: MUDr. Judita Puškáčová, PhD
  Kontakt: Klinika detskej hematológie a onkológie DFNsP, Limbova 1, 833 40 Bratislava
  tel.: +421 2 59 371 230, 203, 247
  e-mail: jpuskacova@yahoo.com
 6. Katedra dorastového lekárstva LF SZU so sídlom na Klinike pracovného lekárstva LF UK, UN Bratislava
  Kontaktná osoba: prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD
  Kontakt: Národné toxikologické informačné centrum, UN Bratislava, Nemocnica ak. L.
  Dérera, Limbova 5, 833 05 Bratislava
  tel.: +421 2 54 77 1111, 5249, 5166, 5212
  e-mail: kresanek@centrum.sk
 7. Klinika lekárskej genetiky so sídlom UN Bratislava, Nemocnica ak. L. Dérera Limbova, Bratislava
  Kontaktná osoba: doc. MUDr. Darina Ďurovčíková, CSc.
  Kontakt: Klinika lekárskej genetiky LF SZU a UNB, UN Bratislava, Nemocnica ak. L.
  Dérera, Limbova 5, 833 05 Bratislava
  tel.: +421 2 59 54 5141, 2805, 2809, 2697 sekr.
  e-mail: darina.durovcikova@gmail.com; durovcikova2@post.sk

Mimo Bratislavy sú to pracoviská, ktoré sa podieľajú len na ďalšom vzdelávaní:

 • Detská Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nám. L. Svobodu č. 4, 974 09 Banská Bystrica, II. Detská klinika SZU
  Prednosta kliniky: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. - prednosta
  tel.: +421 48 47 26 580
  e-mail: karol.kralinsky@szu.sk, kkralinsky@dfnbb.sk
 • Detská Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nám. L. Svobodu č. 4, 974 09 Banská Bystrica, Klinika pediatrickej onkológie a hematológie
  Prednosta kliniky: h. doc. MUDr. Eva Bubanská, PhD.
  tel.: +421 48 47 26 509
  e-mail: ebubanska@dfnbb.sk
 • Detská Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nám. L. Svobodu č. 4, 974 09 Banská Bystrica, II. Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU
  Kontaktná osoba: prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
  tel.: +421 48 47 26 556
  e-mail: karol.kralinsky@szu.sk, kkralinsky@szu.sk
 • Detská Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nám. L. Svobodu č. 4, 974 09 Banská Bystrica, II. Detská klinika SZU , výuka v ultrasonografii
  Kontaktná osoba: MUDr. Milica Lacová, CSc.
  tel.: +421 48 47 26 565
  e-mail: mlacova@dfnbb.sk
 • III. Klinika pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny, DFN Košice a SZU Bratislava,1.hrebeňová stavba, 2. p., Tr. SNP 1, 040 11 Košice
  Prednosta kliniky: MUDr. Mária Pisarčíková, PhD., h. doc.
  tel.: +421 55 64 04 137, +421 55 64 04 143, +421 911 991 806
  e-mail: pisarcikova@dfnkosice.sk
 • Klinika detí a dorastu LF SZU, Nemocnica Poprad a.s., Banícka č. 803/28, 05845 Poprad
  Prednosta kliniky: doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., MPH, FCCP
  tel.: +421 52 71 25 683
  e-mail: detalergo@npp.sk

P O Z O R!!!

Zmena dĺžky štúdia z 5. na 4. roky!!! Týka sa až tých, ktorí sú zaradení ku dňu 1.10.2014. Všetci ostatní, zaradení pred týmto termínom, majú dĺžku špecializačného štúdia 5. rokov, ako platilo do 29. 11. 2013.

Organizácia ďalšieho vzdelávania v pediatrii a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky:

Dĺžka štúdia 5. rokov.

 1. krok – požiadať SZU o zaradenie do odboru
 2. krok – kontakt s Katedrou pediatrie telefonicky, e-mailom alebo osobne
 3. krok – plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného auditorskou komisiou MZ SR (príloha)
 4. krok – 1x ročne v 1. aj 2. roku štúdia povinné 2-dňové školiace miesto(ŠM-kontrolný deň) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností.
 5. krok – v 3. roku ďalšieho vzdelávania absolvovať predpísaný 1-týždňový kurz a tentokrát nie 2-dňové ale 1-mesačné povinné školiace miesto (ŠM) na Klinike pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU.
 6. krok – v 4. roku štúdia opäť absolvovať krátkodobé povinné 2-dňové školiace miesto(ŠM-kontrolný deň). Pokiaľ sa plní predpísaný študijný program, požiadať vedúceho pedagogického útvaru o pridelenie témy špecializačnej práce, jej konzultanta a oponenta.
 7. krok – v 5. roku štúdia absolvovať 1-týždňový predpísaný kurz pred špecializačnou skúškou a 2-dňový kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva , ktorý je už súčasťou skúšky. Po splnení všetkých predpísaných aktivít a 5-rokoch klinickej praxe absolvovať pred špecializačnou skúškou 2-mesačné povinné školiace miesto (ŠM) na Klinike pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU a dostatočnom predstihu zaslať prihlášku na špecializačnú skúšku na študijné oddelenie LF SZU.

Miniálny štandart Pediatria č. A 041 (formát PDF)

Organizácia ďalšieho vzdelávania v pediatrii a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky:

 

Dĺžka štúdia 4. roky.

 1. krok – požiadať SZU o zaradenie do odboru, spolu so zaradením podpísať Zmluvu so vzdelávacou inštitúciou.
 2. krok – kontakt s Katedrou pediatrie telefonicky, e-mailom alebo osobne
 3. krok – plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného auditorskou komisiou MZ SR (príloha)
 4. krok – 1x ročne v 1. aj 2. roku štúdia povinné 2-dňové školiace miesto(ŠM-kontrolný deň) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností.
 5. krok – v 3. roku ďalšieho vzdelávania absolvovať predpísaný 1-týždňový kurz a tentokrát nie 2-dňové ale 1-mesačné povinné školiace miesto (ŠM) na Klinike pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU. Pokiaľ sa plní predpísaný študijný program, požiadať vedúceho pedagogického útvaru o pridelenie témy špecializačnej práce, jej konzultanta a oponenta.
 6. krok – v 4. roku štúdia absolvovať 1-týždňový predpísaný kurz pred špecializačnou skúškou a 2-dňový kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva , ktorý je už súčasťou skúšky. Po splnení všetkých predpísaných aktivít a 4-rokoch klinickej praxe absolvovať pred špecializačnou skúškou 2-mesačné povinné školiace miesto (ŠM) na Klinike pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU a dostatočnom predstihu zaslať prihlášku na špecializačnú skúšku na študijné oddelenie LF SZU. Súčasťou skúšky je 2 dňový kurz zo sociálneho lekárstva a orgsnizácie zdravotníctva, ktorý nadobudol platnosť 29. 11. 2013.

Minimálny štandart pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Pediatria (formát PDF)

 

AKREDITOVANÉ ODBORY V PEDIATRICKÝCH SUBŠPECIALIZÁCÁCH

 1. Pediatrická intenzívna medicína
  odborný garant – MUDr. Tibor Šagát, CSc.
 2. Pediatrická nefrológia
  odborný garant – doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim.prof.
 3. Pediatrická endokrinológia
  odborný garant – doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.
  kontaktná osoba - MUDr. Adriana Nogeová, CSc.
 4. Pediatrická pneumológia a ftizeológia
  odborný garant – doc. MUDr. Martin Brezina, CSc.
 5. Pediatrická hematológia a onkológia
  odborný garant – h. doc. MUDr. Eva Bubanská, PhD.
 6. Neonatológia
  odborný garant – doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
 7. Pediatrická anesteziológia a intenzívna medicína
  odborný garant – prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.

AKREDITOVANÉ CERTIFIKOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI

 1. Dorastové lekárstvo
  odborný garant – prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 15.01.2021