Katedra ortopédie
Limbová 12
Bratislava
833 03

Vedúci katedry ortopédie:

Prof.MUDr.Jozef Vojtaššák, CSc.

0905 658112

vojtassakj@gmail.com

 

Aktuality:

 

Nakoľko sa web pravidelne aktualizuje doporučujeme sledovanie zmien.

 

Kurz muskuloskeletarnej  dynamickej sonografie -

MSU Advanced Lectures and demonstrations followed by hands-on training/Basic course

 

Termín kurzu min. 1-2x do roka - ohľadom termínu sa prosím informujte

Výučbové pracoviská:

 

Oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina; prim. MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA, MUDr. Miloš Hartel, MUDr. Olga Krauseová

 

Oddelenie ortopédie, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, prim. MUDr. Marián Hlaváč, PhD., MUDr. Vladimír Kubinec, MUDr. Pavol Legiň

 

Špecializovaná nemocnica ortopedickej protetiky; prim. MUDr. Ján Koreň

 

Ortopedické oddelenie, Nemocnica Alexandra Wintera, n.o., Piešťany; prim. MUDr. Štefan Kóňa, MUDr. Ľudovít Pravda, PhD.,  MUDr. Peter Ottinger 

 

Ortopedická nemocnica, Clinica Orthopedica, Bratislava. Prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc., MUDr. Tomáš Jakubík, , MUDr. Jozef Vojtaššák, PhD.

Clinica Orthopedica zabezpečuje pregraduálne a postgraduálne štúdium LF SZU

 

Právne predpisy

 

 

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 04765/2006 - SL zo dňa 12. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy.

 

Zbierka zákonov č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Zbierka zákonov č. 351/2005 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Rámcový program školiaceho miesta pred špecializačnou skúškou a špecializačnej skúšky z ortopédie

                                              

Katedra ortopédie

                

Garant : Prof.MUDr. Jozef Vojtaššák,CSc.

 

Rámcový plán :

 

Po splnení podmienok študijného plánu, resp. po splnení podmienok stanovených v akreditovanom študijnom programe a po odporučení garanta, prihlásený študent na špecializačnú skúšku sa zúčastní na školiacom mieste pred špecializačnou skúškou.

 

Účastník sa počas školiaceho miesta zúčastňuje praktickej a teoretickej výučby ortopédie. Praktická výučba je na pracoviskách:

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava

Ortopedické oddelenie, Nemocnica Alexandra Wintera, n.o., Piešťany

Oddelenie pediatrickej ortopédie FNsP Žilina

 

Je tiež možné navštíviť ďalšie ortopedické a traumatologické pracoviska po individuálnom dohovore. Teoretická výučba je formou seminárov a prednášok na uvedených pracoviskách. Počas tejto doby pedagogickí pracovníci katedry ortopédie okrem seminárov, prednášok a praktickej výučby zisťujú stav praktických a teoretických vedomosti absolventov školiaceho miesta. Podľa týchto výsledkov a potrieb aktuálne modifikujú študijný plán. Počas pobytu na školiacom mieste sa konzultujú a obhajujú písomné práce k špecializačnej skúške.

Základné okruhy odborných tém sú:

História ortopédie a zdravotnícka legislatíva

Ortopedická diagnostika

Ortopedická terapia

Protetika

Artrológia

Osteológia

Svalové ochorenia

Vrodené ortopedické ochorenia

Získane detské ortopedické ochorenia

Neuroortopédia

Infekčné ochorenia v ortopédii

Tumory v ortopédii

Traumatológia pohybového aparátu

Špeciálna ortopédia: ochorenia a úrazy pohybového podľa jednotlivých anatomických lokalizácii.

 

  

 

Špecializačná skúška sa skladá z nasledovných častí:

obhajoby špecializačnej práce

praktickej časti

teoretickej časti

Samostatnou časťou špecializačnej skúšky je absolvovanie dvojdňovej vzdelávacej aktivity Organizácia a riadenie sociálneho lekárstva.

 

Špecializačná práca

Počas školiaceho miesta prebieha prezentácia a obhajoba špecializačnej práce ktorá je verejná, prebieha za prítomnosti školiteľa a oponenta.

 

Praktická časť špecializačnej skúšky

Počas školiaceho miesta pred špecializačnou skúškou z ortopédie sa vykonáva praktická časť špecializačnej skúšky.        

 

Teoretická časť špecializačnej  skúšky

Po skončení školiaceho miesta pred špecializačnou skúškou z ortopédie nasleduje špecializačná skúška zo špecializačného odboru ortopédia.

 

Výsledok skúšky sa zaznamenáva do protokolu a je podkladom pre vydanie kvalifikačného dokladu. Na protokole je hodnotená každá časť skúšky.

  

Diplom o špecializácii sa vydá úspešnému absolventovi špecializačného štúdia po vykonaní špecializačnej skúšky v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 465/2007

 

Špecializačná skúška je dva krát ročne , najčastejšie v novembri a apríli.

  

Bratislava, 2010

  

Prof. MUDr. Jozef Vojtaššák,CSc.

vedúci katedry ortopédie LF SZU

Dokumenty:

Akreditácia odboru ortopédia SZU
Špecializačná skúška z odboru ortopédia
zobraziť dokument

Kurz muskuloskeletarnej dynamickej sonografie - MSU Advanced Lectures and demonstrations followed by hands-on training/Basic coursee
Termín kurzu min. 1x do roka - ohľadom termínu sa prosím informujte
zobraziť dokument

Tézy špecializačnej skúšky
zobraziť dokument

Literatúra pre špecializačnú skúšku
zobraziť dokument

Študijný poriadok pre špecializačné štúdium Lekárskej Fakulty
zobraziť dokument

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 04765/2006 - SL zo dňa 12. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy.
zobraziť dokument

Špecializačná skúška z ortopédie a školiace miesto špecializačného štúdia
zobraziť dokument

Vzdelávacia aktivita SZU: Diagnostika, konzervatívna a operačná liečba deformít chrbtice u detí (idiopatických, neurogénnych, poúrazových a kongenitálnych).
Oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina, primár MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
zobraziť dokument

Vzdelávacia aktivita SZU: Komplexná operačná liečba vrodených a získaných porúch detskej nohy.
Oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina, primár MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
zobraziť dokument

Vzdelávacia aktivita SZU: Komplexná operačná liečba ortopedických následkov detskej mozgovej obrny.
Oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina, primár MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
zobraziť dokument

Vzdelávacia aktivita SZU: Osteotómie v detskej ortopédii.
Oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina, primár MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
zobraziť dokument

Vzdelávacia aktivita SZU: Sonografická diagnostika vývojových porúch novorodeneckého bedrového kĺbu v náväznosti na liečbu.
Oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina, primár MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
zobraziť dokument

Vzdelávacia aktivita SZU: Štandardy komunikácie v perioperačnej starostlivosti detského ortopedického pacienta.
Oddelenie pediatrickej ortopédie, FNsP Žilina, primár MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
zobraziť dokument

Vzdelávacia aktivita SZU: Reumoortopédia ruky
Ortopedické oddelenie Nemocnica A.Wintera n.o., Piešťany, primár MUDr.Ľudovít Pravda, PhD.
zobraziť dokument

Vzdelávacia aktivita SZU: Reumoortopédia zápästia
Ortopedické oddelenie Nemocnica A.Wintera n.o., Piešťany, primár MUDr.Ľudovít Pravda, PhD.
zobraziť dokument

Vzdelávacia aktivita SZU: Reumatoidná noha
Ortopedické oddelenie Nemocnica A.Wintera n.o., Piešťany, primár MUDr.Ľudovít Pravda, PhD.
zobraziť dokument

Vzdelávacia aktivita SZU: Statické a degeneratívne ochorenia nohy a členka
Ortopedické oddelenie Nemocnica A.Wintera n.o., Piešťany, primár MUDr.Ľudovít Pravda, PhD.
zobraziť dokument

Vzdelávacia aktivita SZU: Traumatizmus proximálneho femoru.
Ortopedické oddelenie Nemocnica A.Wintera n.o., Piešťany, primár MUDr.Ľudovít Pravda, PhD., MUDr. Peter Ottinger
zobraziť dokument
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0