Klinika oftalmológie LF SZU a UNB
Nem. sv. Cyrila a metoda, Antolská 11
Bratislava
851 07

Kontakt:

Pracovisko:

UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metóda, Antolská 11,
851 07 Bratislava, 7. poschodie.

tel.: +421 2 686 720 39
fax: +421 2 686 720 39
e-mail: petr.kolar@szu.sk

Vedúci pedagogického útvaru:

doc. MUDr. Petr Kolář, Ph. D.

Vedúci pedagogického útvaru: doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D.
Docent: doc. MUDr. Martin Černák, PhD.
Asistent: MUDr. Lucia Štúrová

Klinika oftalmológie

Charakteristika výučbovej základne
Vzhľadom k tomu, že Očná klinika SZU je náležite prístrojove, materiálne a personálne vybavená, vykonávanjú sa tu všetky diagnostické , liečebné metódy používané v oftalmológii. Očná klinika SZU participuje na viacerých vedeckovýskumných štúdiách, či už medzinárodných alebo štátnych. Významným miestom Katedry oftalmológie je vedeckopedagogická činnosť a ročne mnoho lekárov zo Slovenska alebo zahraničia navštevuje školiace akcie, ktoré poriada naša Katedra na Očnej klinike SZU. Pri Očnej klinike sa nachádza aj rohovková banka, ktorá slúži na dodávanie očných tkanív, hlavne rohoviek na transplantácie.

Charakteristika katedry:
jej náplňou je vedecko-pedagogická činnosť, liečebno-preventívna a publikačná. Cieľom Katedry je príprava lekárov na špecializačnú skúšku v odbore oftalmológia, prideľovanie certifikácii po splnení požiadaviek v odbore pediatrická oftalmológia a v mikrochirurgii oka. Katedra každoročne poriada viaceré školiace miesta, na ktoré sa môžu prihlásiť oftalmológovia, ktorí sa zaujímajú o danú problematiku
 
História

Katedra oftalmológie LF SZU vznikla v r. 1955 ako súčasť Ústavu pro doškolování lékařú v Prahe, kde mala celoštátne pôsobenie. Zástupcom vedúceho Katedry pre Slovensko sa stal doc. MUDr. Ľudovít Veselý. O dva roky neskôr v r. 1957 vznikol Slovenský ústav pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne, do ktorého patrila aj Katedra oftalmológie so sídlom v Prešove. Neskoršie v roku 1959 sa Katedra presťahovala do Trenčína, kde pôsobila až do roku 1961. V tomto roku sa presídlila do Košíc a v roku 1984, keď sa vedúcim Katedry stal doc. MUDr. Ladislav Kováčik, CSc. sa Katedra presunula do Bratislavy ako súčasť Inštitútu pre vzdelávanie lekárov a farmaceutov. V roku 1990 sa vedúcim katedry stal prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc., ktorý v tejto funkcii pôsobí až doteraz.

Katedra oftalmológie má v súčasnosti štyri výučbové základne (Očná klinika SZU na Antolskej ulici v Bratislave, Očná klinika v Banskej Bystrici, Očné oddelenie Vyšné Hágy, laserová ambulancia Excimer - Líščie údolie Bratislava).


Základné úlohy a náplň Katedry oftalmológie LF SZU

Základnou úlohou katedry je príprava lekárov na špecializačnú skúšku v odbore oftalmológia, v subšpecializačnom odbore pediatrická oftalmológia a príprava lekárov v certifikovanej pracovnej činnosti mikrochirurgia oka.

Do roku 2004 absolvovalo atestáciu I. stupňa z oftalmológie okolo 600 lekárov a atestáciu II. stupňa viac ako 300 lekárov. V rámci zmien o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v súlade s prijatím smerníc EÚ sa od mája 2004 vykonáva špecializačná skúška zo špecializovaného odboru oftalmológia na základe akreditovaného špecializačného študijného programu, ktorú odvtedy absolvovalo viac ako 170 lekárov zo Slovenska ale aj zo zahraničia.

Každoročne Katedra poriada tematické kurzy – Aktuálne problémy v oftalmológii, ktorého sa ročne zúčastní viac ako 200 oftalmológov z celého Slovenska, kurzy špecializačného štúdia pre lekárov v špecializačnej príprave před špecializačnou skúškou v odbore oftalmológia. Okrem toho Katedra poriada aj rôzne školiace akcie a kurzy na zdokonaľovanie sa v rôznych operačných technikách alebo vyšetrovacích metódach. Ročne tieto akcie navštívi okolo 50 oftalmológov.

Okrem pedagogickej činnosti hlavnou úlohou je aj liečebno - preventívna činnosť. Vo výučbových základniach SZU sa ročne vykonáva asi 3000 najnáročnejších oftalmologických operácií (operácie sivého zákalu, zeleného zákalu, operácie sietnice, transplantácie rohoviek, laserové operácie oka, oftalmoonkologické operácie a pod.) Denne vo výučbových základniach sú vyšetrení mnohí pacienti z celého Slovenska, ktorí sú posielaní na liečenie alebo diagnostické riešenie.

Dôležitou súčasťou Katedry je prednášková činnosť a publikačná činnosť. Z Katedry a ostatných výučbových základní je každoročne na domácich a zahraničných kongresoch odprednášaných približne 40 prednášok a publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch asi 10 publikácií.


Department of Ophthalmology

Address:
University Hospital Bratislava, Antolska 11
851 07 Bratislava, 7 th floor


Department of Ophthalmology

Review of tuition: As Ophthalmology Department of Slovak Medical University ( SMU) is adequately provided in respect of equipment material and perssonel, all diagnostic and treatment procedure in ophthalmology are performed here. Ophthalmology Department SMU participates in various research studies, both international and local ones. Important role of activity of Ophthalmology Department is the pedagogic tuition and many Slovak and Foreign doctors are part of trainig Seminars under the management of our Department each year. In association with Ophthalmology Department and Eye bank is established, which serve as supplier of eye tissues, mainly corneas for transplantaion.

Review of Ophthalmology Department : its scope of activities is research and pedagogic activity, treatment and prevention of all ophthalmology diseases as well as publishing. The aim of the Ophthalmology Department is preparation of Doctors for a specialization test in the ophthalmology, once fulfilled the criteria assignment of certificate in paediatric ophthalmology and eye microsurgery. Annually Ophthalmology Department organise various training camps for ophthalmologists who are interested in the given subject.


Specialised sector ophthalomology

Doctors applying for specialised test in the ophthalmology need to fulfil these criteria:

 • Classiefied to specialised sector ophthalmology
 • Fulfil conditions stated in the specialised Programme
 • Attend required trainig venue : Inflated sickness of eye in Vysne Hagy
 • Attend 8 week training stay in the Ophthalmology Department SMU in Bratislava
 • Attend 2 day course on social medicine and organisation of health before the Exam
 • Deliver required application forms to the study department of SMU

 

Question fields for specialised Exam in the ophthalmology

 1. General part of Ophthalmology
 2. Special part :
  • orbit
  • eyelids and lacrimal system and external disease
  • Cornea
  • Glaucoma
  • Lens
  • Vitreus
  • Retina
  • Optic nerve
  • Neuroophthalmology
  • Strabismus
  • Trauma of eye

Príloha:

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0