Katedra nukleárnej medicíny
Onkologický ústav sv.Alžbety, Klinika a nukleárnej medicíny, Heydukova 10
Bratislava
812 50
Tel.: +421 2 32 249 168
FAX: +421 2 52 923 711

 

Prednosta katedry

doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.

e- mail: jkausitz@ousa..sk

Členovia útvaru

 • doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc.
 • MUDr. Olga Raneta, PhD.

Katedra nukleárnej medicíny  SZU zabezpečuje pregraduálne a postgraduálne kontinuálne vzdelávanie  lekárov nukleárnej medicíny.
Katedra nukleárnej medicíny SZU zabezpečuje tiež pregraduálne, postgraduálne a kontinuálne vzdelávanie stredných zdravotných pracovníkov v nukleárnej medicíne.
Je postgraduálnym pracoviskom pre   vzdelávanie v nukleárnej medicíne aj  pre iných odborníkov rámci predatestačnej prípravy.

 

Táto vyučba nukleárnej medicíny zahrňuje pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie:

Lekári:

Pregraduálnu výučbu  nukleárnej medicíny LF SZU

(IV.ročník všeobecného lekárstva)

spolu  s výučbou  Rádiológie (ktorú vykonáva  prof.MUDr. Peter Bořuta,CSc.) Nukleárna medicína : 4 hodiny prednášok v budove SZU 5 hodín klinických stáží z nukleárnej  medicíny v priestoroch Kliniky nukleárnej medicíny Onkologického ústavu sv.Alžbety


Postgraduálnu výučbu nukleárnej medicíny

 • školiace miesta  pre lekárov v predatestačnej príprave z nukleárnej medicíny
  (dvakrát 1 mesiac  v priebehu 5 rokov štúdia),
 • školiace miesta  pre lekárov v predatestačnej príprave z iných klinických odborov,
 • inovačné, integračné  a tematické kurzy  z nukleárnej medicíny pre odborníkov nukleárnej medicíny  a pre iných klinických odborníkov využívajúcich znalosti z diagnostických a liečebných postupov  nukleárnej medicíny,
 • konzultačné podujatia pre pracovníkov nukleárnej medicíny a iných hraničných odborníkov,

Stredný zdravotný personál:

Pregraduálna výučba nukleárnej  medicíny pre SZP

(rádiologický asistent, diplomovaný rádiologický asistent, rádiologický technik (Bc.)

 

Postgraduálna výučba nukleárnej medicíny SZP

 • školiace miesta predatestačnej prípravy pre stredný zdravotný personál pracujúci v nukleárnej medicíne,
 • inovačné a tematické kurzy pre stredný zdravotný personal pracujúci v nukleárnej medicíne

Školiace miesta pre lekárov a stredný zdravotný personál sú pravidelné plánované pre každý školský rok, pravidelné každoročné inovačné kurzy sú pre  pracovníkov v nukleárnej medicíne a v problematike pozitrónovej emisnej tomografii, ostatné náplne  sú podľa aktuálnych  potrieb a podľa požiadaviek pracovníkov nukleárnej medicíny. V priebehu predatestačnej prípravy musí absolvovať každý lekár dva jednomesačné kurzy na Katedre nukleárnej medicíny SZU.

 

Prílohy

 1. Diagnostika v nukleárnej medicíne
 2. Liečba v nukleárnej medicíne
 3. Nadštandardná prístrojová technika
 4. Minimálny štandard pre špecializaćný študijný program – nukleárna medicína
  ( Výnos MZ SR zo 17.09.2010, č.12422/2010 – 0L)
 5. Odporúčaná literatúra (knihy a časopisy)
 6. Ponuka prednášok
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0