KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
ŠŠ klinickej psychológie

odborný garant:  

doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.

 

kontakt:  

ŠŠ klinickej psychológie LF SZU

Limbová 14, 833 03 Bratislava 37

II. posch. B-211

 

č. tel.:   02/59 370 860 - odborný garant

e-mail: marta.popelkova@szu.sk

 

č. tel.:   02/59 370 860 - sekretariát

e-mail: katedra.psychologie@szu.sk


 

Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia   

(Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii číslo: Z15385-2017-OZdV zo dňa 31.3.2017)

 
Vstupné podmienky:
VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia, osvedčenie z prípravy na výkon práce v zdravotníctve, zaradenie do špecializačného štúdia
 
Spôsob prihlásenia:
* žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia v odbore klinická psychológia žiadateľ zasiela na Pedagogický odbor SZU.Požaduje sa na žiadosti pečiatka a podpis zamestnávateľa (nie personálne odd.).
Prílohou žiadosti o zaradenie je kópia osvedčenia z prípravy na výkon práce v zdravotníctve, zmluva so študentom o ďalšom vzdelávaní (2x originál), index odbornosti, záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít (logbook), potvrdenie o registrácii v Slovenskej komore psychológov
* prihláška na vzdelávaciu aktivitu sa zasiela na študijné oddelenie SZU po zaradení do špecializačného štúdia
 

 

Kurzy špecializačného štúdia v akademickom roku 2021/2022

 

1. rok prípravy

číslo vzdelávacej aktivity a termíny

1 1013   24.-25.11.2021

1 1014   16.-17.2.2022

1 1015   8.6.2022

1 1010   9.6.2022 kontrolný deň

 

2. rok prípravy

1 1016   24.-25.11.2021

1 1017   16.-17.2.2022

1 1018   11.5.2022
1 1011   12.5.2022

 

3. rok prípravy

1 1019   24.-25.11.2021

1 1020   16.-17.2.2022

1 1021   27.4.2022 

1 1012   28.4.2022

 

Program KŠŠ klinická psychológia 24.-25.11.2021

 

Termíny špecializačných skúšok:

2.-3.12.2021

2.6.2022

 

 

Prihlášky sa odovzdávajú študijnému oddeleniu 10 týždňov pred termínom skúšky.

 
 
Zdravotnícky pracovník v priebehu špecializačného štúdia má povinnosť absolvovať vzdelávacie aktivity:
 
- TK v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva 1x počas špecializačného štúdia
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 1041   25.-26.10.2021
1 1042   7.-8.3.2022

 
- Kurz Nácvik techník komunikácie 1x počas špecializačného štúdia pre študentov, ktorí sú v prvom špecializačnom štúdiu
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 1022   11-13.10.2021
1 1023   7.-9.2.2022
1 1024   23.-25.5.2022
 
 - Kurz Nácvik techník komunikácie (3 hodiny) počas špecializačného štúdia pre študentov,
ktorí už získali špecializáciu pred 1. januárom 2018
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 1025   20.10.2021
1 1026   31.1.2022
1 1027   30.5.2022
 

 

Na stiahnutie:

 

Tlačivá:

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 14.01.2022