Katedra klinickej psychológie

vedúci pedagogického útvaru:           

PhDr. Karol Kleinmann, PhD.

 

kontakt:  

Katedra klinickej psychológie

Limbová 14, 833 03 Bratislava 37

II. posch. B-211

 

č. tel.:   02/59 370 860 - vedúci útvaru

e-mail: karol.kleinmann@szu.sk

 

č. tel.:   02/59 370 860 - sekretariát

e-mail: katedra.psychologie@szu.sk

Oznam o čerpaní dovolenky zamestnancov katedry od 26.3. do 3.4.2018.

 

Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia   

(Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii číslo: Z15385-2017-OZdV zo dňa 31.3.2017)

 
Vstupné podmienky:
VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia, osvedčenie z prípravy na výkon práce v zdravotníctve, zaradenie do špecializačného štúdia
 
Spôsob prihlásenia:
* žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia v odbore klinická psychológia žiadateľ zasiela na Organizačno - metodický odbor SZU.Požaduje sa na žiadosti pečiatka a podpis zamestnávateľa (nie personálne odd.) a školiteľa – klinického psychológa. Prílohou žiadosti o zaradenie je kópia osvedčenia z prípravy na výkon práce v zdravotníctve, zmluva so študentom o ďalšom vzdelávaní (2x originál), index odbornosti, záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít (logbook)
* prihláška na vzdelávaciu aktivitu sa zasiela na študijné oddelenie SZU po zaradení do špecializačného štúdia
 

 

Kurzy špecializačného štúdia v akademickom roku 2017/2018

 

1. rok prípravy

číslo vzdelávacej aktivity a termíny

1 1160   22.-23.11.2017

1 1161   21.-22.2.2018

1 1162   13.6.2018

1 1157   14.6.2018 kontrolný deň

 

2. rok prípravy

1 1163   22.-23.11.2017

1 1164   21.-22.2.2018

1 1165   16.5.2018

1 1158   17.5.2018 kontrolný deň

 

3. rok prípravy

1 1166   22.-23.11.2017

1 1167   21.-22.2.2018

1 1168   18.4.2018

1 1159   19.4.2018 kontrolný deň

   

Programy vzdelávacích aktiviít

KŠŠ 22.-23.11.2017

KŠŠ 21.-22.2.2018

 

 

Termíny špecializačných skúšok:

23.3.2018

7.6.2018 - zmena 31.5.2018

 

Prihlášky sa odovzdávajú študijnému oddeleniu 10 týždňov pred termínom skúšky.

 
 
Zdravotnícky pracovník v priebehu špecializačného štúdia má povinnosť absolvovať vzdelávacie aktivity:
 
- TK v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 1288   13.-14.11.2017 
1 1289   15.-16.5.2018
 
- Kurz Nácvik techník komunikácie
(vyžaduje sa u tých uchádzačov, ktorí sa pripravujú na prvú špecializáciu) 
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 2183   12.-14.12.2017
1 2237   4.-5.4.2018
1 2184   23.-25.4.2018
1 2228   25.-27.6.2018
 
 

 

Na stiahnutie:

 

Tlačivá:

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0