ŠŠ klinickej psychológie

vedúci pedagogického útvaru:           

PhDr. Karol Kleinmann, PhD.

 

kontakt:  

Katedra klinickej psychológie

Limbová 14, 833 03 Bratislava 37

II. posch. B-211

 

č. tel.:   02/59 370 860 - vedúci útvaru

e-mail: karol.kleinmann@szu.sk

 

č. tel.:   02/59 370 860 - sekretariát

e-mail: katedra.psychologie@szu.sk

 

Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia   

(Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii číslo: Z15385-2017-OZdV zo dňa 31.3.2017)

 
Vstupné podmienky:
VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia, osvedčenie z prípravy na výkon práce v zdravotníctve, zaradenie do špecializačného štúdia
 
Spôsob prihlásenia:
* žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia v odbore klinická psychológia žiadateľ zasiela na Organizačno - metodický odbor SZU.Požaduje sa na žiadosti pečiatka a podpis zamestnávateľa (nie personálne odd.) a školiteľa – klinického psychológa. Prílohou žiadosti o zaradenie je kópia osvedčenia z prípravy na výkon práce v zdravotníctve, zmluva so študentom o ďalšom vzdelávaní (2x originál), index odbornosti, záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít (logbook), potvrdenie o registrácii v Slovenskej komore psychológov
* prihláška na vzdelávaciu aktivitu sa zasiela na študijné oddelenie SZU po zaradení do špecializačného štúdia
 

 

Kurzy špecializačného štúdia v akademickom roku 2018/2019

 

1. rok prípravy

číslo vzdelávacej aktivity a termíny

1 4142   21.-22.11.2018

1 4143   20.-21.2.2019

1 4144   12.6.2019

1 4139   13.6.2019 kontrolný deň

 

2. rok prípravy

1 4145   21.-22.11.2018

1 4146   20.-21.2.2019

1 4147   15.5.2019

1 4140   16.5.2019 kontrolný deň

 

3. rok prípravy

1 4148   21.-22.11.2018

1 4149   20.-21.2.2019

1 4150   10.4.2019

1 4141   11.4.2019 kontrolný deň

 

Program 21.-22.11.2018

Program 20.-21.2.2019

Program 10.-11.4.2019

Program 15.-16.5.2019

Program 12.-13.6.2019

   

 

Termíny špecializačných skúšok:

6.6.2019 

 

Prihlášky sa odovzdávajú študijnému oddeleniu 10 týždňov pred termínom skúšky.

 
 
Zdravotnícky pracovník v priebehu špecializačného štúdia má povinnosť absolvovať vzdelávacie aktivity:
 
- TK v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva 1x počas špecializačného štúdia
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 4176   19.-20.9.2018 
1 4177   6.-7.11.2018
1 4178   20.-21.3.2019
 
- Kurz Nácvik techník komunikácie 1x počas špecializačného štúdia
(vyžaduje sa u tých uchádzačov, ktorí sa pripravujú na prvú špecializáciu) 
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 4154   22.-24.10.2018
1 4256   10.-12.12.2018
1 4155   25.-27.3.2019
1 4156   27.-29.5.2019
 
 
 

 

Na stiahnutie:

 

Tlačivá:

 

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.03.2019