Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH
Pod Krásnou hôrkou 1
Bratislava
833 48

Telefón: 02/59320 400

              02/59320 404

 

email:

hatala@nusch.sk

simkova@nusch.sk

kk_sekr@nusch.sk

filipova@nusch.sk

tavacova@inmail.sk

orsagova@nusch.sk

farkasova@nusch.sk

m.mikat@inethome.sk

 

prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc.

 

interní:

prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc.

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.

doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc.

MUDr. Marcela Tavačová

 

externí:

MUDr. Viliam Fridrich, PhD.

MUDr. Martin Gočár

MUDr. Juraj Maďarič, PhD.

MUDr. Augustín Mistrík

MUDr. Jozef Pacák

MUDr. Danka Škultétyová, PhD.

MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.

Mgr. Margita Mikátová

Dip.s. Iveta Farkašová

Silvia Orságová

 

Klinickou bázou katedry je Klinika kardiológie a angiológie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. 

 

Špecializačné štúdium v špecializačnom odbore kardiológia a v špecializačnom odbore angiológia

 

A) Štúdium v kardiológii sa zameriava na hlavné úlohy odboru: na prevenciu, liečbu, dispenzarizáciu, posudzovanie chorôb srdcovo-cievneho systému vrátane ich klinického výskumu.

Podmienkou na zaradenie do špecializačného štúdia je absolvovanie vysokoškolského doktorského štúdia  v študijnom odbore všeobecné lekárstvo (MUDr.). Minimálna dĺžka trvania špecializačného štúdia  v kardiológii je 6 rokov : 2 roky spoločný internistický kmeň a 4 roky špecializačný odbor – kardiológia, z toho 1 rok na akreditovanom pracovisku (spravidla 4 mesiace každý rok). V rámci špecializačného odboru kardiológia si musí uchádzač osvojiť predpísaný rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a klinických skúseností potrebných na  vykonávanie pracovnej činnosti – špecialistu kardiológa. Tieto požiadavky uvádza špecializačný študijný program pre špecializačný odbor kardiológia ( č. A004)  uverejnený vo Vestníku MZ SR, dňa 30.VII.2005.

Absolvovanú odbornú prax s požadovaným počtom zdravotníckych výkonov  spolu s potvrdením a hodnotením príslušného odborníka doloží uchádzač písomne (log book).  Špecializačné štúdium sa ukončí skúškou pozostávajúcou z troch častí (zložiek). Z obhajoby písomnej práce, praktickej skúšky (kompletné vyšetrenie pacienta pomocou neinvazívnych kardiologických metód vrátane echokardiografie preverenie vedomostí z invazívnej diagnostiky) a teoretickej skúšky (2 odborné otázky), ktorá sa vykoná pohovorom pred komisiou. Téma písomnej práce k špecializačnej skúške sa zadá spravidla rok pred plánovaným termínom skúšky a uchádzač prácu vypracovanú v požadovanej forme a rozsahu odovzdá v dvoch exemplároch minimálne 1 mesiac pred termínom obhajoby. Ak uchádzač neobháji písomnú prácu, alebo nevyhovie požiadavkám praktickej skúšky môže sa na zopakovanie prihlásiť s odstupom ½ roka obvykle na skúšku termínovanú v nasledujúcom semestri). Ak nevyhovie na teoretickej časti špecializačnej skúšky, môže skúšku vykonať najskôr s odstupom 1 roka.

Po úspešnom vykonaní skúšky vydá SZU uchádzačovi diplom o získaní špecializácie v odbore kardiológia. Tento diplom je platný vo všetkých štátoch EÚ.

 

B) Štúdium v angiológii sa zameriava na prevenciu, epidemiológiu, diagnostiku, liečbu, dispenzarizáciu, posudkovú činnosť a  klinický výskum chorôb tepnového, žilového a lymfatického systému a mikrocirkulácie.

Podmienkou na zaradenie do špecializačného štúdia je absolvovanie vysokoškolského doktorského štúdia v  študijnom odbore všeobecné lekárstvo (MUDr.). Minimálna dĺžka trvania špecializačného štúdia  v angiológii je 5 rokov : 2 roky spoločný internistický kmeň a 3 roky špecializačný odbor – angiológia, z toho 9 mesiacov  (spravidla každý rok 3 mesiace) na akreditovanom pracovisku. V rámci špecializačného odboru angiológia si musí uchádzač osvojiť predpísaný rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a klinických skúseností potrebných na  vykonávanie pracovnej činnosti – špecialistu angiológa.

Tieto požiadavky uvádza špecializačný študijný program pre špecializačný odbor angiológia (č.A037) uverejnený vo Vestníku MZ SR, dňa 13.II.2006.

Absolvovanú odbornú prax s požadovaným počtom zdravotníckych výkonov  spolu s potvrdením a hodnotením príslušného školiteľa doloží uchádzač písomne (log book). 

Podmienky, ktorých splnenie sa vyžaduje, aby uchádzač mohol vykonať špecializačnú skúšku z angiológie sú rovnaké, ako sú uvedené pre špecializačný odbor kardiológia.

 

Odporučená literatúra pre špecializačný odbor kardiológia je uvedená v prílohe. 

Dokumenty:

Literatúra
1
zobraziť dokument

Okruhy otázok ku špecializačnej skúške v kardiológii
2
zobraziť dokument

Návrhy tém písomných prác
3
zobraziť dokument
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0