Klinika kardiochirurgie LF SZU a NÚSCH
NÚSCH,a,.s., Pod Krásnou hôrkou 1
Bratislava
833 48

Kontakt:

Klinika kardiochirurgie NÚSCH,a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 83 48, Bratislava


Telefón:

+421 2 59 320 639 – primár kliniky
+421 2 59 320 635 - sekretariát

 

Prednosta kliniky:

MUDr.Michal Hulman,PhD.

e-mail: michal.hulman@nusch.sk

Odborná inštruktorka

Marika Juríková
e-mail: jurikova1@azet.sk

 

Členovia katedry pôsobiaci priamo na Klinike kardiochirurgie LF SZU

MUDr. Ivo Gašparovič

tel.: +421 2 59 320 630


Mimo Bratislavy sú to nasledujúce pracoviská, ktoré sa podieľajú na ďalšom vzdelávaní:

 

VÚSCH,a.s., Ondavská 8, 040 11, Košice
Prednosta kliniky:

MUDr.Sabol František,PhD.
tel.: +421 2 55 78 91 011
e-mail: fsabol@nusch.sk

 

SÚSCH,a.s., Cesta k nemocnici 1,975 17, Banská Bystrica
Primár oddelenia

MUDr.Seleštiansky Ján,PhD.
tel.: +421 48 43 33 621
e-mail: selestiansky@ssusch.sk
 

Organizácia ďalšieho vzdelávania v kardiochirurgii a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky

 

 1. krok - požiadať SZU o zaradenie
 2. krok - kontakt s Katedrou kardiochirurgie telefonicky, e-mailom, alebo osobne
 3. krok - plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného auditorskou komisiou MZ SR (príloha)
 4. krok - každý školenec je pridelený konkrétnemu školiteľovi. Školenec sa bude riadiť
  vypracovaným študijným plánom a v priebehu špecializačného štúdia bude školiteľ
  sledovať a kontrolovať záznamy o rôznych stupňoch školenia a jednotlivých aktivitách v  jeho záznamníku zdravotných výkonov a iných odborných aktivít, ktorý si je povinný každý  účastník školenia viesť. Je potrebné evidovať, popri účasti na jednotlivých školiacich aktivitách v rámci ústavného vzdelávania, aj počty jednotlivých typov operácií.

 5. krok
  Špecializačná skúška:
  Študent špecializačného štúdia sa na skúšku prihlási písomne. K prihláške prikladá Výkaz o štúdiu (index) odbornosti, záznamník zdravotných výkonov - Logbook ,kópiu zaradenia,  diplomy, písomnú prácu, certifikáty o účasti na kongresoch a seminároch, doklady o vlastnej prednáškovej a publikačnej činnosti.
  Podmienkou prizvania na špecializačnú skúšku je absolvovanie predpísanej praxe
  a predpísaných výkonov uvedených v špecializačnom študijnom programe.
  Špecializačná skúška pozostáva z praktickej a teoretickej časti, pričom praktické
  vzdelávanie má prevahu. Špecializačné štúdium sa ukončí skúškou pred komisiou, ktorej  súčasť je obhajoba písomnej práce. Tému písomnej práce určí garant špecializačného štúdia.

  Priebežné hodnotenie
  Absolvent špecializačného štúdia je priebežne hodnotený školiteľom špecializačného štúdia.
  Výsledok hodnotenia školiteľ zapíše do záznamníka absolventa.
  Absolvent štúdia hodnotí priebeh štúdia, plnenie plánovaných teoretických a praktických cieľov, a úroveň vzdelávania.

 6. krok - po splnení všetkých predpísaných aktivít a 6 rokoch klinickej praxe absolvovať pred špecializačnou skúškou 2-mesačné povinné školiace miesto (ŠM) na Klinike kardiochirurgie a dostatočnom predstihu zaslať prihlášku na špecializačnú skúšku na študijné oddelenie LF SZU.

Predbežný plán aktivít ďalšieho vzdelávania SZU v akademickom roku 2015/2016


Školiace miesto špecializačného štúdia v odbore kardiochirurgia
Termín a miesto:

2. 09. - 28. 10. 2015
1. 02. - 29. 04. 2016

 

prípadné zmeny nájdete na webovej stránke SZU pod postgraduálnym štúdiom.

 

Prílohy:

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 23.09.2020