Katedra imunológie a alergológie
Limbova 12
Bratislava
833 03
Sídlo:
SZU
Lekárska fakulta
Limbova 12
833 03 Bratislava

 

Telefón -     sekretariát: 02 59370 763

vedúci katedry - klinika: 02 52966 093

doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc., m. prof.  - vedúci katedry, prednosta kliniky AKI FN
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD. - externý pracovník
Valéria Scherhauferová - odborná inštruktorka
Katedra pripravuje pregraduálne vzdelávanie v odbore pre medikov - študentov Lekárskej fakulty SZU, ako aj študentov ďalších fakúlt SZU, postgraduálnu predatestačnú prípravu špecialistov v odbore, postgraduálnu výchovu odborníkov špecialistov v odbore Klinická imunológia a alergológia a poskytuje odbornú postgraduálnu výchovu pre odborníkov iných špecializácií.
 
 
 
Vážené kolegyne a kolegovia,
 
na webovej stránke Katedry klinickej imunológie a alergológie LF SZU, ktorú máte pred sebou, nájdete informácie o aktuálnych možnostiach postgraduálneho vzdelávania v špecializačnom odbore Klinická imunológia a alergológia (koncepcia KIA).
Sú tu informácie nielen pre tých, ktorí sa chystajú na špecializáciu (Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor, Alergológia a klinická imunológia - špecializácia výkony), ale aj pre všetkých, ktorí majú záujem o štúdium tohoto rozvíjajúceho sa odboru - t.j pre kolegov z iných odborov, ktorí sa často dostávajú do styku s pacientami s poškodeným imunitným systémom.
Aktuálne informácie (Štúdijný program a témy) tu nájdu i všetci atestovaní špecialisti v odbore  Klinická imunológia a alergológia. Ponúkame prehľad štúdijného programu kontinuálneho vzdelávania. Na najbližšie obdobie sme zaradili aktuálne témy - nové poznatky odboru, ako aj témy, ktoré sú žiadané z terénu.
Záujemci o akúkoľvek formu štúdia si môžu okopírovať prihlášku (tlačivo žiadosť) a vyplnenú akoukoľvek formou (elektronicky, poštou, faxom, alebo osobne ) dopraviť na SZU.
Nakoľko v postgraduálnom vzdelávaní v našom odbore došlo k zmenám - zmena subkatedry na katedru, špecializácia - zmena na základný odbor - kmeň + odborný tréning, informácie budeme postupne aktualizovať a dopĺňať. Vaše pripomienky, názory - i kritické - či už k forme, alebo obsahu našej práce budú vítané. Chceme pripravovať odborný program v úzkej spolupráci s Vami, vítané sú všetky Vaše návrhy na témy odborných podujatí, ktoré by ste chceli v budúcnosti absolvovať. Katedra má určené slúžiť pre Vaše kvalitné vzdelávanie a pre Vašu spokojnosť.
Tešíme sa na spoluprácu.
 
 
Doc. MUDr. Peter Pružinec, CSc., m. prof
vedúci katedry KIA LF SZU
Dokumenty:

Špecializačná náplň odboru
zobraziť dokument

Koncepcia odboru
zobraziť dokument

Predatestačná príprava - požadované výkony
zobraziť dokument

Pripravované kurzy 1. štvrťrok 2011
zobraziť dokument

Termíny skúšok medici LF január 2011
zobraziť dokument
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0