I. chirurgická klinika LF SZU a UNB
nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5
Bratislava 37
833 05

Telefón a mail - sekretariát:

+4212 5954 2497 (prac. dni 7,15 - 8,30h) 

chirurgia.sekretariat@kr.unb.sk 

 

Telefón a mail - prednosta:

+4212 5954 4496

juraj.olejnik@szu.sk 

 

Prednosta kliniky a vedúci katedry:

Prof. MUDr. Juraj OLEJNÍK, PhD., MPH

 

Zástupca prednostu:

MUDr. Martin HLADÍK

 

Tajomník:

MUDr. Marek VICIAN, PhD.

 

Odborná inštruktorka:

 Mgr. Mariana KOVÁCSOVÁ 

 

Profesori:

prof. MUDr. Juraj OLEJNÍK, PhD., MPH

prof. MUDr. Marian VIDIŠČÁK, PhD., FEBPS 

 

Docenti:

doc. MUDr. Filip DANNINGER, CSc.

 

Odborní asistenti:

MUDr. Ivan BRYCHTA, PhD.

MUDr. Marek VICIAN, PhD.

MUDr. Michal GERGEL, PhD. - úv.

MUDr. Martin HLADÍK - úv.

MUDr. Roman ŠEBO, CSc., MPH - úv. 

MUDr. Filip KULÍŠEK - úv.

MUDr. Veronika VLČKOVÁ, PhD. - úv.

MUDr. Alexander MAYER, PhD., MHA - úv.

 

 

 

Vitajte na stránke akreditovaného pracoviska odboru chirurgia LF SZU, kde nájdete prehľad možností, podmienok a spôsobov vzdelávania vo všeobecnej chirurgii. Náplňou sú aktuálne systémové informácie a pravidlá štúdia základného špecializačného odboru chirurgia v SR a v EÚ.

V aktualizovaných prílohách nájdete prehľad kontinuálneho vzdelávania v odbore, vrátane špecializačného študijného programu v podmienkach LF SZU, základné podmienky pre adepta špecializačnej skúšky, tématické okruhy znalostí k špecializačnej skúške z chirurgie, smernicu pre vypracovanie špecializačnej práce, aktuálny prehľad školiacich akcií a tématických kurzov, aktuálne oznamy pre lekárov špecializačného štúdia.

Súčasne pre študentov pregraduálneho štúdia všeobecného lekárstva sa uvádzajú aktuálne informácie o semestrálnom štúdiu z predmetu chirurgická propedeutika a chirurgia, vrátane tém diplomových prác.  

 

Spoločné záväzné odporúčania

Smernica SZU pre písomné práce

Študijná literatúra

Cudzojazyčná odporúčaná literatúra

 

Špecializačné štúdium - chirurgia (postgraduál)

Akreditovaný špecializačný študijný program LF SZU

Tématické okruhy k špecializačnej skúške 

Študijné programy pre ak. rok 2018/2019

ŠESTORO špecializačného štúdia

  

Štúdium všeobecného lekárstva (pregraduál)

Aktuálne vypísané témy diplom. prác

Podmienky pre zápočet a skúšku

Otázky k zápočtu chirurgickej propedeutiky

Teoretické otázky štátnej skúšky

 

General medicine study 

Requirements for credit and examination

Surgical propedeutics curriculum

State Examination Surgery

 

Štúdium zubného lekárstva

Teoretické otázky štátnej skúšky

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0