Katedra hematológie a transfuziológie LF SZU
Limbová 14 (SZU) a Antolská 11 (UNB)
Bratislava
833 03 (SZU) a 851 07 (UNB)

Katedra hematológie a transfúziológie Lekárskej fakulty SZU sídli v budove SZU na Kramároch, ako aj v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda UNB v Petržalke.

 

Kontakty

 

SZU, Kramáre

+421 2 59370 111 (centrála)

+421 2 59370 170 (vedúci katedry)

+421 2 59370 161 (zástupkyňa vedúceho katedry)

+421 2 59370 763 (sekretárka)

 

UNB - Nemocnica sv. Cyrila & Metoda, Petržalka

+421 2 6867 1111 (centrála)

+421 2 6867 3243 (vedúci katedry)

 

 

Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava - Petržalka je klinickou bázou Katedry hematológie a transfúziológie LF SZU pre ďalšie vzdelávanie v hematológii a transfúziológii. Rovnako je i miestom praktickej výuky medikov študentov všeobecného lekárstva LF SZU v hematológii.

 

 

 

Vedúci útvaru

 

Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.

 

SZU: Limbová 14, 2. posch., č.dv. B-210

tel. +421 2 59370 170

Sekretariát: Valéria Scherhauferová; tel. +421 2 59370 763

 

UNB - Nemocnica sv. Cyrila & Metoda: Antolská 11

tel. +421 2 6867 3243

Ďalšie klapky: *2510 (ambulancia - len vo štvrtok)

                      *3663 (Laboratórne oddelenie)

                     

 

e-mail: hrubisko@pe.unb.sk

 

Členovia útvaru

 

Slovenská zdravotnícka univerzita


Doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc., mim. prof.


 

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB

Prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc., prednostka KHaT, vedúca Národného hemofilického centra

Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD, primár OKH

MUDr. Marcela Skraková, primárka LDO

MUDr. Eva Bojtárová, PhD, Transplantačné centrum a transplantačná ambulancia

MUDr. Ján Martinka, aferetické centrum

MUDr. Daniela Pavlíková, imunohematológia, všeob. ambulancia

MUDr. Jozef Lukáš, PhD, krvná banka, imunohematológia

Oľga Jánošová, odborná inštruktorka, cytologické laboratórium, úsek tkanivových kultúr, spracovanie a kryokonzervácia krvotvorných buniek

Cecília Vachálková, odborná inštruktorka, cytologické laboratórium

 

Národná transfúzna služba

MUDr. Sawkat Choudhury, pracovisko NTS Bratislava

Organizácia ďalšieho vzdelávania v hematológii a transfúziológii a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky:

 

1. krok - požiadať SZU o zaradenie do odboru.

2. krok - kontakt s Katedrou H&T telefonicky, e-mailom a najneskôr na začiatku prvého školského roku aj osobne.

3. krok - plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného akreditačnou komisiou MZ SR.

4. krok - 1x ročne v každom roku štúdia absolvovať povinné 2-dňové školiace miesto (ŠM) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností. V rámci tohto ŠM sa budú kontrolovať záznamníky a indexy. Zdôrazňujem potrebu priebežného, reálneho a nie formálneho (teda nie spätného a hromadného) vypĺňania výkonov do záznamníka. Výnimkou sú výkony, ktorých má byť celkovo > 50, tie vypĺňajte na mesačnej báze spätne.

5. krok - v 3.-5. roku celkovo 4x absolvovať povinné školiace miesto v hematológii na KHaT. Ak sa to nestihne, dĺžka prípravy sa môže adekvátne predĺžiť.

6. krok - v 3.-5. roku absolvovať 5 mesačnú stáž na pracovisku transfúznej služby (TS). Zabezpečí si školenec na základe dohovoru riaditeľov pracovísk. Minimálna dĺžka stáže na pracovisku TS je 1 mesiac, odporúčame však aspoň 2 mesiace, aby sa pracovník po zaškolení mohol podieľať na práci v TS (vyšetrovanie darcov, imunohematológia, výroba, krvná banka...). Po absolvovaní praxe v TS je povinnosťou absolvovať aspoň jeden (odporúčame dva) 2-týždňový kurz v špeciálnej transfúziológii (1 týždeň NTS, 1 týždeň KHaT).

7. krok - pokiaľ študent plní predpísaný študijný program, dohovoriť s vedúcim katedry tému špecializačnej práce, jej konzultanta a oponenta.

8. krok - v 5. roku štúdia absolvovať 2-dňový kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva, ktorý je už súčasťou skúšky. Po splnení všetkých predpísaných aktivít a výkonov a 5 rokoch klinickej praxe (2 roky v rámci spoločného kmeňa a 3 roky v rámci špecializácie (z toho 6 mesiacov na špecializovanom hematologickom pracovisku a 6 mesiacov na pracovisku transfúznej služby) absolvovať pred špecializačnou skúškou 6-týždňové povinné ŠM na Klinike hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB. Nezabudnúť v dostatočnom predstihu (minimálne 6 týždňov pred začiatkom školenia - nie pred samotnou atestáciou) poslať prihlášku k atestačnej skúške na študijné oddelenie LF SZU.

 

 

Náplň útvaru

 

Katedra hematológie a transfúziológie Lekárskej fakulty SZU (ďalej KHT) zabezpečuje výuku hematológie a transfúziológie pre lekárov i nelekárov v špecializačnom odbore: Hematológia a transfúziológia (pre lekárov - akreditované od r.2011), Laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii (LDHaT) (pre lekárov, laborantov i "laboratórnych diagnostikov", čo sú vysokoškoláci s prírodovedným vzdelaním akreditované od r. 2013). Akreditovaný je aj odbor LDHaT pre laborantov - vedúca útvaru Mgr. Zdena Konečná, PhD, ktorého Minimálne štandardy nájdete vo Vestníku na str. 192-193. Minimálne štandardy pre LDHaT boli vydané v roku 2012 a sú rovnaké pre všetky 3 kategórie zdravotníckych pracovníkov (lekár, laborant i "laboratórny diagnostik").

 

Klinická hematológia a transfúziológia

Špecializačné štúdium v odbore hematológia a transfuziológia trvá 5 rokov. Začína sa spoločným internistickým kmeňom s odporúčanou dĺžkou trvania 24 mesiacov. Na spoločný kmeň nadväzuje ďalšie špecializačné štúdium v hematológii a transfuziológii v trvaní minimálne 36 mesiacov. Špecializačné štúdium má teoretickú a praktickú zložku. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce.

 

Náplň štúdia klinickej Hematológie & transfúziológie nájdete vo Vestníku na str. 39-44 (Kapitola A 008)

 

Na stiahnutie:  

Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia

Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností

 

Informácia pre zaradených do odboru:

Po zaradení si zakúpte záznamník ("Log book"), do ktorého si zaznamenávajte priebežne všetky výkony. Tie, ktorých sa robí celkovo veľa (> 50) si zaznamenávajte na mesačnej báze, vždy s potvrdením od vedúceho úseku/pracoviska. Počet výkonov je daný výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra. Náš odbor je uvedený na stranách 54-56 výnosu.

 

Po zaradení do odboru je študent povinný ohlásiť sa u vedúceho katedry a dohovoriť si osobné stretnutie. Záznamník sa kontroluje minimálne raz ročne.

Podľa vyhlášky musí atestant absolvovať povinnú prax.

 

Váš pracovno - štúdijný pobyt teda musí zahŕňať minimálne polročný pobyt na pracovisku NTS a minimálne polročný pobyt na niektorom zo špecializovaných hematologických pracovísk (Kliniky v Bratislave - KHaT alebo NOÚ, v Martine alebo v Košiciach). Bez splnenia týchto minimálnych požiadavkov nie je možné absolvovať špecializačnú skúšku. Toto musia rešpektovať aj vaši zamestnávatelia, je to zákon.
Na to, aby ste mohli uvedených 6 mesiacov na špecializovanom pracovisku splniť, ponúka naša katedra 4-týždňové stáže priamo na Klinike hematológie a transfúziológie UNB v Bratislave na Antolskej, takýchto možností býva 5 za rok, je teda možné vyberať z viacerých termínov.  Za 3 roky musíte absolvovať minimálne 4 takéto pobyty, ide teda o povinnú vzdelávaciu aktivitu. Ak to nestihnete, štúdium sa Vám predlžuje (nie je povinnosťou ukončiť špecializované štúdium za 2+3 = 5 rokov, predchádzajúce údaje sú len minimálne požiadavky).  Táto povinnosť platí aj pre pracovníkov KHaT - stáž (školiace miesto) využijú na pobyt na tom úseku, kde majú najmenšie skúsenosti.
Na transfúziológii ponúkame 2-týždňové pobyty v NTS. Pracovníci, ktorí nerobia v transfúznej službe, si musia absolvovať minimálne 5 mesiacov na transfúznom pracovisku v rajóne, podľa dohovoru riaditeľa s transfúznym pracoviskom. Povinné sú ďalej dva 2-týždňové kurzy organizované katedrou SZU.
Povinné je raz za štúdium absolvovať kurz "novinky v hematológii" a hemostazeologický kurz, organizovaný katedrou.
Pred špecializačnou skúškou je povinné 6-týždňové školiace miesto na KHaT UNB.

  

Európske požiadavky na kvalifikáciu v odbore nájdete tu . Je dôležité si ich preštudovať, aby ste vedeli, aké znalosti a v akom rozsahu by ste mali mať.

 

Nové astestačné otázky vychádzajú z medzinárodne stanovených okruhov.

 

  

 

Laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii

(lekári, nelekári - "laboratórni diagnostici", laboranti VŠ)

  

Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva z praktickej a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Špecializačné štúdium sa ukončí skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce.

 
Na stiahnutie:
 
Atestačné otázky pre Laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii sú mierne odlišné od otázok pre lekárov - klinikov ako aj pre laborantov stredoškolákov.

 

 

Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia

Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 05.12.2019