Katedra hematológie a transfuziológie LF SZU
Limbová 14 (SZU) a Antolská 11 (UNB)
Bratislava
833 03 (SZU) a 851 07 (UNB)

Katedra hematológie a transfúziológie Lekárskej fakulty SZU sídli v budove SZU na Kramároch, ako aj v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda UNB v Petržalke.

 

Kontakty

 

SZU, Kramáre

+421 2 59370 111 (centrála)

+421 2 59370 170 (vedúci katedry)

+421 2 59370 161 (zástupkyňa vedúceho katedry)

+421 2 59370 281 (sekretárka)

 

UNB - Nemocnica sv. Cyrila & Metoda, Petržalka

+421 2 6867 1111 (centrála)

+421 2 6867 3243 (vedúci katedry)

 

 

Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava - Petržalka je klinickou bázou Katedry hematológie a transfúziológie LF SZU pre ďalšie vzdelávanie v hematológii a transfúziológii. Rovnako je i miestom praktickej výuky medikov študentov všeobecného lekárstva LF SZU v hematológii.

 

Oznam: Kontrolné dni jeseň 2020 budú (predbežne) v nasledovných termínoch:

7.9. pre lekárov v ročníkoch 3,4,5

12. a/alebo 13.10. pre lekárov v ročníkoch 1,2

20. a/alebo 21.10. pre laborantov VŠ všetky tri ročníky

Pokiaľ nebude príliš veľký počet záujemcov, uskutočnia sa kontrolné dni len v jednom dátume.

Sledujte stránku, ešte všetko upresníme.

 

 

Vedúci útvaru

 

Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.

 

SZU: Limbová 14, 2. posch., č.dv. B-210

tel. +421 2 59370 170

Sekretariát: Andrea Konečníková; tel. +421 2 59370 281

 

UNB - Nemocnica sv. Cyrila & Metoda: Antolská 11

tel. +421 2 6867 3243

Ďalšie klapky: *2510 (ambulancia - len vo štvrtok)

                      *3663 (Laboratórne oddelenie)

                     

 

e-mail: hrubisko@pe.unb.sk

sekretárka: andrea.konecnikova@szu.sk

 

 

 

 

Členovia útvaru

 

Slovenská zdravotnícka univerzita


Doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc., mim. prof.


 

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB

Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD, primár OKH

MUDr. Marcela Skraková, primárka LDO

MUDr. Eva Bojtárová, PhD, Transplantačné centrum a transplantačná ambulancia

MUDr. Ján Martinka, aferetické centrum

MUDr. Daniela Pavlíková, imunohematológia, všeob. ambulancia

MUDr. Jozef Lukáš, PhD, krvná banka, imunohematológia

MUDr. Tatiana Prigancová, PhD, hemostazeológia

Oľga Jánošová, odborná inštruktorka, cytologické laboratórium, úsek tkanivových kultúr, spracovanie a kryokonzervácia krvotvorných buniek

Mgr. Denisa Harrachová, leboratórium imunofenotypizácie, cytofluorometria

Martina Suchánková, hematologické laboratórium

 

 

Národná transfúzna služba

Kontaktná osoba: MUDr. Jana Michalková, PhD

Organizácia ďalšieho vzdelávania v hematológii a transfúziológii a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky:

 

1. krok - požiadať SZU o zaradenie do odboru.

2. krok - kontakt s Katedrou H&T telefonicky, e-mailom a najneskôr na začiatku prvého školského roku aj osobne.

3. krok - plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného akreditačnou komisiou MZ SR.

4. krok - 1x ročne v každom roku štúdia absolvovať povinné 2-dňové školiace miesto (ŠM) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností. V rámci tohto ŠM sa budú kontrolovať záznamníky a indexy. Zdôrazňujem potrebu priebežného, reálneho a nie formálneho (teda nie spätného a hromadného) vypĺňania výkonov do záznamníka. Výnimkou sú výkony, ktorých má byť celkovo > 50, tie vypĺňajte na mesačnej báze spätne.

5. krok - v 3.-5. roku celkovo 4x absolvovať povinné školiace miesto v hematológii na KHaT. Ak sa to nestihne, dĺžka prípravy sa môže adekvátne predĺžiť.

6. krok - v 3.-5. roku absolvovať 5 mesačnú stáž na pracovisku transfúznej služby (TS). Zabezpečí si školenec na základe dohovoru riaditeľov pracovísk. Minimálna dĺžka stáže na pracovisku TS je 1 mesiac, odporúčame však aspoň 2 mesiace, aby sa pracovník po zaškolení mohol podieľať na práci v TS (vyšetrovanie darcov, imunohematológia, výroba, krvná banka...). Po absolvovaní praxe v TS je povinnosťou absolvovať aspoň jeden (odporúčame dva) 2-týždňový kurz v špeciálnej transfúziológii (1 týždeň NTS, 1 týždeň KHaT).

7. krok - pokiaľ študent plní predpísaný študijný program, dohovoriť s vedúcim katedry tému špecializačnej práce, jej konzultanta a oponenta.

8. krok - v 5. roku štúdia absolvovať 2-dňový kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva, ktorý je už súčasťou skúšky. Po splnení všetkých predpísaných aktivít a výkonov a 5 rokoch klinickej praxe (2 roky v rámci spoločného kmeňa a 3 roky v rámci špecializácie (z toho 6 mesiacov na špecializovanom hematologickom pracovisku a 6 mesiacov na pracovisku transfúznej služby) absolvovať pred špecializačnou skúškou 6-týždňové povinné ŠM na Klinike hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB. Nezabudnúť v dostatočnom predstihu (minimálne 6 týždňov pred začiatkom školenia - nie pred samotnou atestáciou) poslať prihlášku k atestačnej skúške na študijné oddelenie LF SZU.

 

 

Náplň útvaru

 

Katedra hematológie a transfúziológie Lekárskej fakulty SZU (ďalej KHT) zabezpečuje výuku hematológie a transfúziológie pre lekárov i nelekárov v špecializačnom odbore: Hematológia a transfúziológia (pre lekárov - akreditované od r.2011), Laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii (LDHaT) (pre lekárov, laborantov i "laboratórnych diagnostikov", čo sú vysokoškoláci s prírodovedným vzdelaním akreditované od r. 2013). Akreditovaný je aj odbor LDHaT pre laborantov - vedúca útvaru Mgr. Zdena Konečná, PhD, ktorého Minimálne štandardy nájdete vo Vestníku na str. 192-193. Minimálne štandardy pre LDHaT boli vydané v roku 2012 a sú rovnaké pre všetky 3 kategórie zdravotníckych pracovníkov (lekár, laborant i "laboratórny diagnostik").

 

Klinická hematológia a transfúziológia

Špecializačné štúdium v odbore hematológia a transfuziológia trvá 5 rokov. Začína sa spoločným internistickým kmeňom s odporúčanou dĺžkou trvania 24 mesiacov. Na spoločný kmeň nadväzuje ďalšie špecializačné štúdium v hematológii a transfuziológii v trvaní minimálne 36 mesiacov. Špecializačné štúdium má teoretickú a praktickú zložku. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce.

 

Náplň štúdia klinickej Hematológie & transfúziológie nájdete vo Vestníku na str. 39-44 (Kapitola A 008)

 

Na stiahnutie:  

Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia

Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností

 

Informácia pre zaradených do odboru:

Po zaradení si zakúpte záznamník ("Log book"), do ktorého si zaznamenávajte priebežne všetky výkony. Tie, ktorých sa robí celkovo veľa (> 50) si zaznamenávajte na mesačnej báze, vždy s potvrdením od vedúceho úseku/pracoviska. Počet výkonov je daný výnosom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra. Náš odbor je uvedený na stranách 54-56 výnosu.

 

Po zaradení do odboru je študent povinný ohlásiť sa u vedúceho katedry a dohovoriť si osobné stretnutie. Záznamník sa kontroluje minimálne raz ročne.

Podľa vyhlášky musí atestant absolvovať povinnú prax.

 

Váš pracovno - štúdijný pobyt teda musí zahŕňať minimálne polročný pobyt na pracovisku NTS a minimálne polročný pobyt na niektorom zo špecializovaných hematologických pracovísk (Kliniky v Bratislave - KHaT alebo NOÚ, v Martine alebo v Košiciach). Bez splnenia týchto minimálnych požiadavkov nie je možné absolvovať špecializačnú skúšku. Toto musia rešpektovať aj vaši zamestnávatelia, je to zákon.
Na to, aby ste mohli uvedených 6 mesiacov na špecializovanom pracovisku splniť, ponúka naša katedra 4-týždňové stáže priamo na Klinike hematológie a transfúziológie UNB v Bratislave na Antolskej, takýchto možností býva 5 za rok, je teda možné vyberať z viacerých termínov.  Za 3 roky musíte absolvovať minimálne 4 takéto pobyty, ide teda o povinnú vzdelávaciu aktivitu. Ak to nestihnete, štúdium sa Vám predlžuje (nie je povinnosťou ukončiť špecializované štúdium za 2+3 = 5 rokov, predchádzajúce údaje sú len minimálne požiadavky).  Táto povinnosť platí aj pre pracovníkov KHaT - stáž (školiace miesto) využijú na pobyt na tom úseku, kde majú najmenšie skúsenosti.
Na transfúziológii ponúkame 2-týždňové pobyty v NTS. Pracovníci, ktorí nerobia v transfúznej službe, si musia absolvovať minimálne 5 mesiacov na transfúznom pracovisku v rajóne, podľa dohovoru riaditeľa s transfúznym pracoviskom. Povinné sú ďalej dva 2-týždňové kurzy organizované katedrou SZU.
Povinné je raz za štúdium absolvovať kurz "novinky v hematológii" a hemostazeologický kurz, organizovaný katedrou.
Pred špecializačnou skúškou je povinné 6-týždňové školiace miesto na KHaT UNB.

  

Európske požiadavky na kvalifikáciu v odbore nájdete tu . Je dôležité si ich preštudovať, aby ste vedeli, aké znalosti a v akom rozsahu by ste mali mať.

 

Nové astestačné otázky vychádzajú z medzinárodne stanovených okruhov.

 

  

 

Laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii

(lekári, nelekári - "laboratórni diagnostici", laboranti VŠ)

  

Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva z praktickej a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Špecializačné štúdium sa ukončí skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce.

 
Na stiahnutie:
 
Atestačné otázky pre Laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii sú mierne odlišné od otázok pre lekárov - klinikov ako aj pre laborantov stredoškolákov.

 

 

Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia

Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností

 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 03.07.2020