Katedra infektológie
Limbová 5
Bratislava
833 05

 

Pracovisko:

Klinika infektológie a geografickej medicíny LF SZU, LF UK a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05  Bratislava

 

Vedúca pedagogického útvaru:

doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.

tel. č.: 02/59370284, 59542922

fax č.: 02/59542923

e-mail: katarina.holeckova@szu.sk

 

Sekretariát:

Alžbeta Roščáková

tel. č.: 02/59542925

fax č.: 02/59542923

e-mail: alzbeta.roscakova@szu.sk

 

Pracovníci katedry:

MUDr. Alena Koščálová

tel. č. 02/59542874

e-mail: alena.koscalova@gmail.com

 

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

 

Vážené kolegyne, kolegovia,

vítame Vás na webovej stránke Katedry dospelých a detských infekčných chorôb LF SZU, kde Vám priblížime možnosti pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v našom odbore. Nájdete tu tieto informácie:

  

Pregraduálne štúdium - študenti LF SZU

- miesto konania stáží a vybavenie študentov

- podmienky udelenia záverečného hodnotenia predmetu

- otázky na skúšku

- odporúčaná literatúra

 

Postgraduálne štúdium - špecializačné štúdium

-         študijný program základného odboru Infektológia,

-         tabuľka výkonov,

-         prehľad jednotlivých vzdelávacích aktivít v aktuálnom školskom roku,

-         tlačivá a prihlášky (v hlavnom menu www.szu.sk alebo v prílohe na webovej stránke našej katedry),

-         informácie potrebné na prípravu a obhajobu špecializačnej práce.

 

Na webowej stránke budeme aktuálne informovať o zmenách  a novinkách v oblasti pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania.

Privítame Vaše kritické pripomienky alebo rady, ktoré nám pomôžu skvalitniť našu prácu a Vašu informovanosť (alzbeta.roscakova@szu.sk).


Pregraduálne štúdium

 

Predmet Infektológia

 

Stáže

Stáže sa konajú na Klinike infektológie a geografickej medicíny, Limbová 5, Bratislava, na 4. poschodí (hlásiť sa u doc. MUDr. K. Holečkovej, PhD. - č. d. 449 alebo na sekretariáte, č. d. 452) Študenti musia mať pracovnú obuv, pracovné oblečenie a fonendoskop! Čas nástupu na stáže je uvedený v rozvrhu. Stáže sú povinné.

 

Skúška 

Skúška sa koná v termínoch uvedených v MAIS. Na skúšku sa študent prihlasuje cez MAIS. Prihlásiť sa na skúšku je možné najneskôr 48 hodín pred skúškou. Odhlásiť zo skúšky sa môže študent najneskôr deň pred skúškou.

Skúšky sa konajú v rámci blokovej výučby podľa rozvrhu v stredu v nasledujúcom týždni po ukončení stáží (vždy iba študenti z krúžku, ktorý mal v predchádzajúcom týždni stáže). Študenti, ktorí nevyužijú možnosť stáží v rámci blokovej výučby v termíne pre svoj krúžok môžu skúšku absolvovať až v riadnom termíne skúškového obdobia príslušného semestra. Termíny v rámci skúškového obdobia budú zverejnené v MAIS.

Podmienkou pripustenia ku skúške je:

- absolvovanie všetkých dní stáží,

- vypracovanie seminárnej práce v písomnej forme

- prezentácia seminárnej práce v PowerPoint v dĺžke asi 7 - 10 minút

- úspešné absolvovanie písomného testu (maximálne 10 nesprávnych odpovedí na 50 otázok - 80 %)

V prípade splnenia podmienok je študent pripustený k ústnej skúške.

 

 

Otázky na skúšku


Oral examination guestions

 

Povinná literatúra

Bálint, O. a kol. Infektológia a antiinfekčná terapia. 2. prepracované a doplnené vydanie. Martin: Osveta, 2007. 590 s. ISBN 80-8063-222-7.

 

Odporúčaná literatúra

Beneš, J. Infekční lékařství, Praha: Galén, 2009, 650 s.


 

Postgraduálne štúdium

 

Infektológia

 

Organizácia ďalšieho vzdelávania v infektológii a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky:

- požiadať na študijnom oddelení LF SZU o zaradenie do odboru Infektológia,

- skontaktovanie s vedúcou katedry doc. MUDr. Katarínou Holečkovou, PhD. telefonicky, e-mailom alebo osobne,

 

- plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Infektológia -Vestník MZ SR roč. 58 z 15. 10. 2010,

 

- 1x ročne počas špecializačného štúdia povinný 1-dňový kontrolný deň (prihláška) za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných teoretických vedomostí a praktických zručností, konzultácia témy špecializačnej práce,

 

- po splnení minimálneho štandardu prihlásiť sa na študijnom oddelení LF SZU na školiace miesto špecializačného štúdia pred špecializačnou skúškou na Klinike infektológie a geografickej medicíny v Bratislave (prihláška) a špecializačnú skúšku (prihláška) najneskôr 8 týždňov pred plánovaným termínom,

 

- spolu s prihláškou zaslať vyplnený Záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít, Index  odbornosti a zaradenie do špecializácie,

- študijné oddelenie na základe odsúhlasenia pozve uchádzačov na špecializačné miesto a špecializačnú skúšku.

 

Špecializačné štúdium

Má teoretickú a praktickú časť.

1. Teoretická časť

Teoretická časť špecializačného štúdia sa delí na samoštúdium počas klinickej praxe a na účasť na školiacich aktivitách a na odborných podujatiach (kurzy, školiace miesta) a kongresoch, ktoré organizuje Slovenská zdravotnícka univerzita, Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárska spoločnosť, lekárske fakulty, organizácie a iné zariadenia, účasť na špecializačnom kurze vo vnútornom lekárstve alebo v pediatrii, ktorý organizuje pedagogický útvar vzdelávacej ustanovizne pre vnútorné lekárstvo alebo pediatriu. Ďalej účasť na kurzoch z:

-         tropickej medicíny,

-         základov chemoterapie infekčných chorôb,

-         noviniek v infektológii,

-         organizácie zdravotníctva.

 

Počas špecializačného štúdia lekár pokračuje v sústavnom vzdelávaní v infektológii a príbuzných odboroch, ktoré spočíva v štúdiu odbornej literatúry, v dopĺňaní aktuálnych vedomostí prostredníctvom internetu, účasťou na národných a medzinárodných školiacich akciách a konfereniách.

Publikačná činnosť je želateľná a dopĺňa profil uchádzača.

 

2. Praktická časť

Z praxe vykoná uchádzač minimálne 30 mesiacov na oddelení infekčnej medicíny. Počas tohto obdobia musí absolvovať a osvojiť si všetky praktické zručnosti a výkony uvedené v špecializačnom študijnom programe. Po splnení podmienok sa školenec prihlási na školiace miesto špecializačného štúdia pred špecializačnou skúškou v dĺžke trvania 1 mesiac na Klinike infektológie a geografickej medicíny v Bratislave a na špecializačnú skúšku.

 

 Špecializačná skúška

-         prezentácia a obhájenie špecializačnej práce (PowerPoint, max. 15 minút)

-         ústna škúška

Po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky školenec získava diplom o špecializácii v infektológii. Táto kvalifikácia oprávňuje lekára pre infektologickú prax v ambulantnej aj nemocničnej starostlivosti.

V prípade neúspešného absolvovania špecializačnej skúšky sa môže táto opakovať najskôr po 1 roku.

 

 

Písomná práca k špecializačnej skúške

Tému písomnej práce určuje vedúci katedry po dohovore s uchádzačom. Práca má mať minimálne 30, maximálne 50 strán, 25 - 30 citácií, z toho minimálne 1/3 nie starších ako 5 rokov.  Práca sa odovzdáva v 2 vyhotoveniach v pevnej väzbe (1 výtlačok pre oponenta, 1 výtlačok pre katedru) - vzor obalu a titulného listu záverečnej špecializačnej práce. Prezentácia a obhajoba je verejná, práca má jedného oponenta. O náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní hovorí Smernica rektora SZU v Bratislave č. 5/2012. 

 

Doplnky 

1. Ustanovenia o automatickom uznaní špecializačného odboru na základe získanej kvalilfikácie podľa doterajších predpisov

Všetkým, ktorí doteraz získali kvalifikáciu v odbore infektológia podľa doterajších predpisov, sa uznáva špecializácia v tomto odbore.
 
2. Ustanovenia o doplnení špecializačného štúdia v doterajších špecializačných odboroch, ktoré nezodpovedajú predpísaným kritériám na automatické uznanie špecializácie (napr. Špecializácia I. Stupňa v odbore nezodpovedá špecializácii II. Stupňa v odbore, preto nemôže byť automaticky uznaná za špecializáciu v odbore).
 
3.Lekár, ktorý získal atestáciu I. stupňa vo vnútornom lekárstve alebo v pediatrii, podľa predchádzajúcich predpisov, môže získať špecializáciu v infektológii po absolvovaní ďalšieho špecializačného štúdia v infektológii v trvaní 36 mesiacov, ktoré nadväzujú na spoločný internistický kmeň špecializačného štúdia, po absolvovaní príslušnej povinnej prípravy a po absolvovaní špecializačnej skúšky v odbore infektológia.

 

4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky 296/2010 Z. z. z 9. 6. 2010 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobeďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

 

5. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2012 Z. z. z 3. 10. 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností (príloha 8).

 

6. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2013 Z. z. z 30. 4. 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolanie, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády slovenskej republiky č. 320/2012 Z. z. (príloha 9).

 

Odporúčaná literatúra

- Bálint, O. a kol. Infektológia a antiinfekčná terapia. 2. prepracované a doplnené vydanie. Martin: Osveta, 2007

 - Beneš, J. Infekční lékařství, Praha: Galén, 2009

- Beran J., Vaništa J. a kol.: Základy cestovního lékařství, Praha: Galén, 2006

- MANDEL, DOUGLAS and BENNET´s: Principles and Practice of Infectious Diseases, 7th Edition, Churchill Livingstone 2010, vol. 1. - 2.

- FEIGIN and CHERRY´s: Textbook of Pediatric Infectious Diseases, 6th.Edition, Saunders, 2009, vol. 1. - 2.

- Mansons Tropical Diseases 20 Ed., Saunders Comp.1996

- Vzdelávacie materiály zo školiacich akcií vzdelávacej ustanovizne.

 

Vzdelávacie aktivity v akademickom roku 2017/2018

  

(1)1138 Kontrolný deň v špecializačnom odbore infektológia v prvom roku prípravy - povinná aktivita 2. 10. 2017 o 13,00 hod.

(1)1139 Kontrolný deň v špecializačnom odbore infektológia v druhom roku prípravy - povinná aktivita 3. 10. 2017 o 13,00 hod.

(1)1140 Kontrolný deň v špecializačnom odbore infektológia v treťom roku prípravy  - povinná aktivita 4. 10. 2017 o 13,00 hod.

(1)1141 Kontrolný deň v špecializačnom odbore infektológia v štvrtom roku prípravy - povinná aktivita 5. 10. 2017 o 13,00 hod.

(1)1142 Kontrolný deň v špecializačnom odbore infektológia v piatom roku prípravy - povinná aktivita 6. 10. 2017 o 13,00 hod.

(1)1143 Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore infektológia pred špecializačnou skúškou - povinná aktivita 6. 10. 2017 - 10. 11. 2017

 

(1)1145 Diskusné sústredenie - lymská borelióza a iné kliešťami prenášané ohorenia  22. 3. 2018

(1)1144 Školiace miesto špecializačného štúdia v špecializačnom odbore infektológia pred špecializačnou skúškou - povinná aktivita 14. 5. 2018 - 8. 6. 2018 

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0