Klinika detskej chirurgie LF SZU a DFNsP BB
Limbová 14
Bratislava
833 03

 

Klinika detskej chirurgie SZU

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici

Nám. L. Svobodu č. 4

http://www.dfnbb.sk/klinika-detskej-chirurgie-szu

tel: +421 48 47 26 517, +421 48 47 26 518

 

Vedúci pedagogického útvaru: prof. MUDr. Marian Vidiščák, PhD., FEBPS

tel.: +421 903 781 817
e-mail: marian.vidiscak@szu.sk

 

Zástupca: MUDr. Lucia Hušťavová, PhD

Prednosta kliniky: prof. MUDr. Marian Vidiščák, PhD., FEBPS

tel.: +421 917 992 491
E-mail: mvidiscak@dfnbb.sk


Zástupca prednostu: MUDr. Ján Novotný

tel.: +421 915 838 414


Lekári:

MUDr. Jozef Kočajda
MUDr. Roman Koreň
MUDr. Erich Murár, PhD.
MUDr. Martin Michaliska
MUDr. Andrea Sihelská
MUDr. Zuzana Brnová
MUDr. Andrej Sádovský
MUDr. Miroslav Kokavec
MUDr. Ivan Belan
MUDr. Elena Dobríková
MUDr. Pavel Janek

Vážené kolegyne a kolegovia,

 

vítame Vás na webovej stránke Katedry detskej chirurgie LF SZU a Kliniky detskej chirurgie LF SZU, na ktorej Vás budeme informovať o podmienkach, spôsobe a organizácii postgraduálneho vzdelávania v špecializačnom odbore detská chirurgia.


Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie bolo potrebné harmonizovať postgraduálne vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve u nás so vzdelávaním v EÚ, kde detská chirurgia patrí medzi základné špecializačné odbory. Vzhľadom k tomu funguje už ako samostatná Katedra detskej chirurgie a nie ako subkatedra chirurgie. Vzdelávanie a uznávanie odborných kvalifikácií usmerňuje aj nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve. Podľa tohto nariadenia sa detská chirurgia stala základným špeciali-začným odborom.


Špecializačné štúdium v odbore detská chirurgia trvá, podľa výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra, minimálne 6 rokov.


http://www.health.gov.sk/?schvalene-vzorove-specializacne-studijne-programy-a-vzorove-certifikacne-studijne-programy ( pozri str. 28-30 vestnika)


Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Začína sa spoločným chirurgickým kmeňom s odporúčanou dĺžkou trvania 24 mesiacov, na ktorý nadväzuje špecializačné štúdium v detskej chirurgii v trvaní 48 mesiacov. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce. Formami výučby sú teoretická a praktická zložka výučby.


Prvým krokom je dohodnúť si školiace miesto a stanovenie študijného plánu garantom špecializačného odboru a následne podanie žiadosti o zaradenie do špecializačného odboru detská chirurgia u pani MUDr. Kataríny Mackovej - katarina.mackova@szu.sk

 

http://www.szu.sk/userfiles/file/OMO/Tlaciva_2011/ziadost_o_zaradenie%20_do_spec.odboru.doc


Na webovej stránke Katedry detskej chirurgie LF SZU Vás budeme aktuálne informovať o zmenách a novinkách v oblasti postgraduálneho vzdelávania. Privítame Vaše pripomienky a rady, ktoré nám umožnia postupne rozširovať informačné spektrum podľa Vašich požiadaviek. Tešíme sa na vzájomne prospešnú spoluprácu.

prof. MUDr. Marian Vidiščák, PhD. FEBPS
Vedúci katedry detskej chirurgie SZU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Prílohy

 

1) Podmienky ku skúške
http://www.health.gov.sk/?schvalene-vzorove-specializacne-studijne-programy-a-vzorove-certifikacne-studijne-programy ( pozri str. 28-30 vestnika)

2) Témy písomných prác
Vypíšu sa po zaradení do špecializačného študijného programu v súlade so
súčasnými trendmi a potrebami v špecializačnom odbore detská chirurgia a po
dohode s vedúcim katedry (garantom špecializačného štúdia).

 

3) Zoznam okruhov otázok

 

Zoznam okruhov otázok na teoretickú časť skúšky
pre akreditovaný špecializačný študijný odbor
„DETSKÁ CHIRURGIA“

 

 

 

I. Hlava a krk
II. Hrudník
III. Pažerák a mediastinum
IV. Brucho
V. Urogenitálny trakt
VI. Neurochirurgia
VII. Koža, mäkké tkanivá a cievy
VIII. Trauma


4) Prihláška ku skúške

http://www.szu.sk/index.php?&menu=306&oid=#menutop
http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/prihlaska_SS_CPC_LF.pdf

 

5) Žiadosť o zaradenie

http://www.szu.sk/userfiles/file/OMO/Tlaciva_2011/ziadost_o_zaradenie%20_do_spec.odboru.doc

6) Prihláška na vzdelávaciu aktivitu

http://www.szu.sk/index.php?id=461&menu=

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.03.2019