Katedra pracovnej a organizačnej psychológie
Vedúci pedagogického útvaru: PhDr. František Skokan, PhD.
 
Kontakt:                                Katedra pracovnej a organizačnej psychológie
                                            Limbová 14, 833 03 Bratislava 37
                                            II. posch. B-211
 
                                            č. tel: 02/ 59 370 860                                                
                                            e-mail: katedra.psychologie@szu.sk
 
 

 

Špecializačné štúdium v odbore pracovná a organizačná psychológia

 

(Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii číslo: Z48839-2016-OZdV
zo dňa 28.11.2016)
 

 

Vstupné podmienky

VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia, osvedčenie z prípravy na výkon práce v zdravotníctve, zaradenie do špecializačného štúdia

 
Spôsob prihlásenia 
Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia žiadateľ zasiela na   Organizačno-metodický odbor SZU. Požaduje sa na žiadosti pečiatka a podpis zamestnávateľa – zdravotnícke zariadenie (nie personálne odd.) a školiteľa – pracovno-organizačného psychológa.
 
Prílohami žiadosti o zaradenie sú: kópia osvedčenia z prípravy na výkon práce v
zdravotníctve, potvrdenie o praxi v odbore pracovná a organizačná psychológia 3 roky, index odbornosti, záznamník zdravotných  výkonov a iných odborných aktivít (logbook), zmluva so študentom a LF SZU o ďalšom vzdelávaní (2 x originál), potvrdenie o registrácii v Slovenskej komore psychológov. 
Prihláška na vzdelávaciu aktivitu sa zasiela na študijné oddelenie SZU po zaradení do špecializačného štúdia.
 
 
Kurzy špecializačného štúdia v akademickom roku 2018/2019
  
2. rok prípravy
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 4171   11.10.2018
1 4172   17.1.2019
1 4173   25.4.2019
1 4169   26.4.2019 ročná kontrola
  
3. rok prípravy
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 4170   11.10.2018 ročná kontrola
 
Mimoriadna vzdelávacia aktivita
1 4246   8.11.2018
 
 
 
Študenti majú povinnosť počas špecializačného štúdia absolvovať 1x tematický kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva:
 
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 4176   19.-20.9.2018 
1 4177   6.-7.11.2018
1 4178   20.-21.3.2019
 
Termín špecializačnej skúšky:
4.12.2018
 
Prihláška na skúšku sa zasiela na študijné odd. 10 týždňov pred termínom konania skúšky.
 

 

 

 

 

 
Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0