ŠŠ poradenskej psychológie
Vedúci pedagogického útvaru:     doc. PhDr. Eva Šovčíková, CSc.
 
Kontakt:                                   Katedra poradenskej psychológie
                                               Limbová 14, 833 03 Bratislava 37
                                               II. posch. B-211
               
                                               č. tel.: 02/ 59 370 860
                                               e-mail: eva.sovcikova@szu.sk

PhDr. Daniela Čechová, PhD.

Špecializačné štúdium v odbore poradenská psychológia
(Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii číslo: Z15299-2017-OZdV
zo dňa 31.3.2017)

 

Vstupné podmienky:
VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia, osvedčenie z prípravy na výkon práce v zdravotníctve, zaradenie do špecializačného štúdia
 
Spôsob prihlásenia:
* žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia v odbore poradenská psychológia
  žiadateľ zasiela na   Organizačno-metodický odbor SZU.Požaduje sa na žiadosti
  pečiatka a podpis zamestnávateľa – zdravotnícke zariadenie (nie personálne odd.)
  a školiteľa – poradenského alebo klinického psychológa. 
 
Prílohami žiadosti o zaradenie sú: kópia osvedčenia z prípravy na výkon práce v
zdravotníctve, potvrdenie o praxi v odbore poradenská psychológia min. jeden rok, index odbornosti, záznamník zdravotných výkonov a iných odborných 
aktivít (logbook) a zmluva medzi študentom a LF SZU o ďalšom vzdelávaní 2x originál, potvrdenie o registrácii v Slovenskej komore psychológov
* prihláška na vzdelávaciu aktivitu sa zasiela na študijné oddelenie SZU
 
 
Kurzy špecializačného štúdia v akademickom roku 2018/2019
 
1. rok prípravy
 
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 4160  12.-13.11.2018
1 4161   25.-26.2.2019
1 4162   20.5.2019
1 4157   21.5.2019 ročná kontrola 
 
2. rok prípravy
 
1 4163   12.-13.11.2018
1 4164   25.-26.2.2019
1 4165   20.5.2019
1 4158   21.5.2019 ročná kontrola 
 
3. rok prípravy
 
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 4166   12.-13.11.2018
1 4167   25.-26.2.2019
1 4168   20.5.2019
1 4159   21.5.2019 ročná kontrola 
 
 
  

 

 

V priebehu špecializačného štúdia má zdravotnícky pracovník povinnosť absolvovať 1x vzdelávacie aktivity:

- TK v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva  

č. vzdelávacej aktivity a termín

1 4176   19.-20.9.2018 

1 4177   6.-7.11.2018

1 4178   20.-21.3.2019

 

- Kurz Nácvik techník komunikácie

(vyžaduje sa u tých uchádzačov, ktorí sa pripravujú na prvú špecializáciu)

č. vzdelávacej aktivity a termín

1 4154   22.-24.10.2018 

1 4256   10.-12.12.2018

1 4155   25.-27.3.2019

1 4156   27.-29.5.2019

 

 

 

 

Na stahnutie

Výnos MZ SR o minimálnych štandardoch špecializačného štúdia

Doplnok Výnosu MZ SR o minimálnych štandardoch špecializačného štúdia

Usmernenie k špecializačnej práci

Zadanie špecializačnej práce

 

 

 

Tlačivá

Žiadosť o zaradenie do štúdia

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu

Prihláška na skúšku

Žiadosť o prerušenie štúdia

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 22.03.2019