Katedra poradenskej psychológie
Vedúci pedagogického útvaru:     doc. PhDr. Eva Šovčíková, CSc.
 
Kontakt:                                   Katedra poradenskej psychológie
                                               Limbová 14, 833 03 Bratislava 37
                                               II. posch. B-211
               
                                               č. tel.: 02/ 59 370 860
                                               e-mail: eva.sovcikova@szu.sk

PhDr. Daniela Čechová, PhD.

Oznam o čerpaní dovolenky zamestnancov katedry od 26.3. do 3.4.2018 
 
Špecializačné štúdium v odbore poradenská psychológia
(Rozhodnutie o vydaní osvedčenia o akreditácii číslo: Z15299-2017-OZdV
zo dňa 31.3.2017)

 

Vstupné podmienky:
VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia, osvedčenie z prípravy na výkon práce v zdravotníctve, zaradenie do špecializačného štúdia
 
Spôsob prihlásenia:
* žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia v odbore poradenská psychológia
  žiadateľ zasiela na   Organizačno-metodický odbor SZU.Požaduje sa na žiadosti
  pečiatka a podpis zamestnávateľa – zdravotnícke zariadenie (nie personálne odd.)
  a školiteľa – poradenského alebo klinického psychológa. 
 
  Prílohami žiadosti o zaradenie sú: kópia osvedčenia z prípravy na výkon práce v
  zdravotníctve, potvrdenie o praxi v odbore poradenská psychológia min. jeden rok, index odbornosti, záznamník zdravotných výkonov a iných odborných 
  aktivít (logbook) a zmluva medzi študentom a LF SZU o ďalšom vzdelávaní 2x originál
* prihláška na vzdelávaciu aktivitu sa zasiela na študijné oddelenie SZU
 
 
Kurzy špecializačného štúdia v akademickom roku 2017/2018
 
1. rok prípravy
 
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 1226  13.-14.11.2017
1 1227   26.-27.2.2018
1 1228   21.5.2018
1 1223   22.5.2018 ročná kontrola 
 
2. rok prípravy
 
1 1229   13.-14.11.2017
1 1230   26.-27.2.2018
1 1231   21.5.2018
1 1224   22.5.2018 ročná kontrola 
 
3. rok prípravy
 
č. vzdelávacej aktivity a termín
1 1232   13.-14.11.2017
1 1233   26.-27.2.2018
1 1234   21.5.2018
1 1225   22.5.2018 ročná kontrola 
 
 
 
Termín špecializanej skúšky

14. máj 2018

 

 

V priebehu špecializačného štúdia má zdravotnícky pracovník povinnosť absolvovať 1x vzdelávacie aktivity:

- TK v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva  

č. vzdelávacej aktivity a termín

1 1288   13.-14.11.2017 

1 1289   15.-16.5.2018

 

- Kurz Nácvik techník komunikácie

(vyžaduje sa u tých uchádzačov, ktorí sa pripravujú na prvú špecializáciu)

č. vzdelávacej aktivity a termín

1 2183   12.-14.12.2017 

1 2237   4.-5.4.2018

1 2184   23.-25.4.2018

1 2228   25.-27.6.2018

 

Program 12.-14.12.2017

 

 

Na stahnutie

Výnos MZ SR o minimálnych štandardoch špecializačného štúdia

Doplnok Výnosu MZ SR o minimálnych štandardoch špecializačného štúdia

Usmernenie k špecializačnej práci

Zadanie špecializačnej práce

 

 

 

Tlačivá

Prihláška na vzdelávaciu aktivitu

Prihláška na skúšku

Žiadosť o zaradenie do štúdia

Žiadosť o prerušenie štúdia

Dokumenty:
© Copyright 2010 Slovenská zdravotnícka univerzita v BratislavePosledná aktualizácia: 0