KONTAKTY  

Lekárska fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12
833 03 Bratislava

Dekanát

+421 2 59370 350

 

Študijné odd. pre denné štúdium
+421 2 59370 948
+421 2 59370 466

 

Študijné odd. pre ďalšie vzdelávanie
+421 2 59370 361
+421 2 59370 356
+421 2 59370 560

 

Pedagogický odbor
zaraďovanie do ďalšieho vzdelávania
+421 2 59370 252
+421 2 59370 455
+421 2 59370 456
+421 2 59370 457

 

 
arrow

 
arrow

 
Oznamy LF  
 
 
Pripravované akcie LF  
 
Ústav cudzích jazykov LF SZU
Limbová 14
Bratislava 37
833 03

PhDr. Mária Tóthová Cellengová

telefón: +421 59 370 160

číslo miestnosti: B-209

e-mail: maria.tothovacellengova@szu.sk

Mgr. Ľubomír Gottpreis

telefón: +421 59 370 877

číslo miestnosti: B-281

e-mail: lubomir.gottpreis@szu.sk

   Mgr. Marianna Mojžišová
  
telefón: +421 59 370 396

   číslo miestnosti: B-204

   e-mail: marianna.mojzisova@szu.sk

 

Mgr. Vladimíra Bashir Géčová
 (materská dovolenka)

telefón: +421 59 370 396

číslo miestnosti: B-204

e-mail: vladimira.gecova@szu.sk

Mgr. Marta Gáfriková
telefón: +421 59 370 396

číslo miestnosti: B-204

e-mail: marta.gafrikova@szu.sk

Mgr. Anna Perďochova, PhD.
telefón: +421 59 370 396

číslo miestnosti: B-204

Ústav cudzích jazykov zabezpečuje:

  • v pregraduálnom štúdiu: pedagogickú činnosť vo vymedzenej oblasti vzdelávania, výučbu/ semináre a s tým spojené písomné a ústne skúšanie a hodnotenie študentov z anglického, nemeckého a latinského jazyka na jednotlivých fakultách v bakalárskych, magisterských a doktorských študijných programoch.
  • pripravuje učebné texty z medicínskych a medicíne príbuzných disciplín z aktuálnych zdrojov ( knižných a internetových ) Podieľa sa a zodpovedá za tvorbu študijných materiálov, formovanie trendov a koncepcií v študijnom odbore.
  • v postgraduálnom štúdiu zabezpečuje konzultácie doktorandov v odbornej terminológii v príslušnom odbore ( MUDr., RNDr., PhDr., Ing. a Mgr.) a jazykové skúšky spojené s prezentáciami prác z jazyka (v anglickom jazyku) pre lekárov, farmaceutov a iných pracovníkov v zdravotníctve zaradených do doktorandského a špecializačného štúdia na jednotlivých fakultách SZU.


Okrem pedagogickej činnosti sa venuje aj odborným prekladom medicínskych textov, prednášok, posterov a iných materiálov z anglického do slovenského a zo slovenského do anglického jazyka pre potreby vedenia SZU.

 

 Literatúra


Anglický jazyk

 

HELP project: http//help-theproject.eu/moodle/

 

B.Džuganová: Medical English in Use, KEUPA, s.r.o., Košťany nad Turcom 1999

 

Bábelová, Janka - Rollerová Anna. English for Dentistry Students, Bratislava: UK v Bratislave, 2018. 148 s. ISBN 978-80223-4443-2

 

Baumruková, Irena 2013. Dentistry: English for Dental Practice. Textbook and Exercise Book. Stomatologie: Angličtina pro zubní praxi učebnice a cvičebnice. USA, 2013. 457 s. ISBN 978-1-4836-9512-9.

 

J. Přívratská a kol. : English in the Medical profession, Univerzita Karlova v Praze, Karolinuim 2002

Slovníky:

 

T. Langová: Slovak– English Medical Dictionary, Veda, vydavateľstvo SAV, 2002

 

T. Langová: English – Slovak Medical Dictionary, Veda, vydavateľstvo SAV, 2002

 

Latinský jazyk

 

Bujalková Mária, Šimon František: Terminologia medica latina, Osveta Martin 2017/2. vydanie

Odporúčaná:

 

Ivanová, A.: Cursus Latinus medicinalis

(Úvod do lekárskej terminológie), Univerzita Komenského, Bratislava 2009.

 

Jarmila Galatová: Introduction to Latin Medical Terminology for Overseas Students of Medical Schools, Vydavateľstvo UK, Bratislava, 2009

 

Kábrt, J. – Kábrt, J.: Lexicon medicum. Aviceum, Praha 1988.

 

Kábrt, J. – Valach, V.: Stručný lekársky slovník. Osveta, Martin 1980.

 

Slovenský jazyk

 

Ďurajka Radoslav, Haláková Milota, Jamrichová Valéria: Slovenčina pre študentov medicíny. UK v Bratislave, 2018, ISBN 978-80-223-4568-2

 

Kolektív: Krížom – krážom I + II, UK 2009 a ďalšie vydania

 

Dostupné prekladové slovníky Anglicko-slovenský, Slovensko-anglický

 

I. Čermáková: Talking medicine, Bohemia, Praha 2006, /len vybrané ilustrácie a cvičenia

 

Nemecký jazyk

 

Džuganová, Garaiß: Deutsch für Mediziner, ISBN 80-8063-129-8.