I. interná klinika LF SZU a UNB
Limbová 5
Bratislava
833 05

Kontakt sekretariát:  tel. č.: 02/5954 2256

Kontakt inštruktorky: tel. č.: 02/5954 3256, renata.eliasova@szu.sk,  

                                 tel. č.: 02/5954 2261, janka.demekova@szu.sk

Vnútorné lekárstvo:

prof. MUDr. Anna Remková, PhD., DrSc.

Odborný garant pre pregraduálne štúdium, špecializačné štúdium a doktorandské (PhD.) štúdium vo Vnútornom lekárstve, habilitácie a inaugurácie vo vnútornom lekárstve

 

Doc. MUDr. Martin Demeš,PhD., MPH 

Prednosta kliniky

Katedra nefrológie LF SZU

Vedúci pedagogického útvaru

 

Členovia útvaru:

MUDr. Andrea Farkašová, odborné zameranie: nefrológ, imunológ

Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., odborné zameranie: internista

MUDr. Andrej Karaman, odborné zameranie: internista

MUDr. Diana Martinková, odborné zameranie: 

MUDr. Rastislav Piják, odborné zameranie: hepatológ, imunológ, internista, reumatológ

Doc. MUDr. Naďa Rozumyková, PhD., odborné zameranie: internista

MUDr. Viera Smetanová, PhD., odborné zameranie: internista

MUDr. Ľudmila Trejbalová, odborné zameranie: endokrinológ

MUDr. Miroslav Žigrai, PhD., odborné zameranie: internista, hepatológ

I. interná klinika SZU a UNB, Nemocnica akademika L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava, je klinickou základňou pre pregraduálne aj postgraduálne vzdelávanie vo vnútornom lekárstve na LF SZU. Je pracoviskom pre výučbu Vnútorného lekárstva vo Všeobecnom lekárstve (v slovenskom jazyku) a General Medicine (v anglickom jazyku) a Zubnom lekárstve na LF SZU.

 

Na klinike sa uskutočňuje:

1. pregraduálne vzdelávanie študentov LF SZU: v odbore Všeobecné lekárstvo, General Medicine a Zubné lekárstvo

2. postgraduálne vzdelávanie lekárovšpecializačné štúdium v špecializačnom študijnom programe: špecializačný odbor Vnútorné lekárstvo, Hepatológia, Nefrológia a Endokrinológia.

                                                                                         v certifikovanej pracovnej činnosti Abdominálna ultrasonografia u dospelých

3. postgraduálne doktorandské štúdium v odbore Vnútorné lekárstvo

 

Na klinike pôsobia tieto pedagogické útvary:

Vnútorné lekárstvo

Katedra hepatológie

Katedra nefrológie pozri tu

Katedra endokrinológie pozri tu

1. Pregraduálne štúdium – pre študentov LF SZU Všeobecného lekárstva, General Medicine (v anglickom jazyku) a Zubného lekárstva.

 

Pregraduálne štúdium vo Vnútornom lekárstve (3.-6.ročník LF SZU) je realizované v zimnom a letnom semestri, prednášky a stáže v súlade s rozvrhom hodín. V 6.ročníku je výučba vo forme tzv. blokovej stáže, štúdium sa ukončí štátnou záverečnou skúškou. Nástup na stáže je uvedený v rozvrhu. Stáže sú povinné.

 

Absolvovanie všetkých stáží je podmienkou pre udelenie priebežného hodnotenia, resp. pripustenia ku skúške. Skúšky sa konajú v termínoch uvedených v MAISe. Na skúšku sa študent prihlasuje povinne cez MAIS. Ďalšie podmienky oznámi prednášajúci na prvej prednáške.

 

2. Postgraduálne, špecializačné štúdium

 

Základné informácie o špecializačnom štúdiu

Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva z praktickej a teoretickej časti, kde praktické vzdelávanie má prevahu. Začína sa spoločným internistickým kmeňom s odporúčanou dĺžkou trvania 24 mesiacov.

Na spoločný internistický kmeň nadväzuje špecializačné štúdium vo vnútornom lekárstve s odporúčanou dĺžkou trvania 36 mesiacov. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je aj obhajoba písomnej práce.

Praktická časť výučby prebieha formou práce na oddelení  I. internej kliniky LF SZU a UNB. Zahŕňa odoberanie anamnézy, stanovenie diagnózy, liečbu a stanovovanie prognózy vývoja choroby. Časť pobytu na klinike sa trávi na oddelení a jednotke intenzívnej starostlivosti  pod vedením špecialistu. Súčasťou prípravy sú aj priebežné konzultácie k písomnej špecializačnej práci a zintenzívnenie výučby v oblasti zobrazovacích metódach a  samostatnej klinickej práce. Praktická výučba je doplnená pravidelnými teoretickými vstupmi formou seminárov v  kontexte najnovších odporúčaní.

 

Zaradenie do špecializačného štúdia

Zaradenie do špecializačného štúdia (od 1. 7. 2013 podľa Nariadenia vlády SR č. 111/2013)  má v kompetencii Organizačno-metodický odbor SZU :

Kontakt na Organizačno-metodický odbor SZU, informácie o zaradení:tu

Žiadosť o zaradenie do odboru  stiahnuť tu

Zmluva o ďalšom vzdelávaní stiahnuť tu

 

Organizácia ďalšieho vzdelávania vo vnútornom lekárstve a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky sú nasledovné:

1. krok – požiadať SZU o zaradenie do odboru

2. krok – kontakt s I. internou klinikou SZU a UNB - telefonicky, e-mailom alebo osobne

3. krok – plnenie predpísaného študijného programu podľa Minimálneho štandardu schváleného auditorskou komisiou MZ SR.

4. krok – 1x ročne v 1. aj v 2.roku štúdia absolvovať povinne 1- dňový kontrolný deň za účelom kontroly plnenia študijného programu a kontroly získaných vedomostí a praktických zručností.

5. krok – po ukončení 2. roku štúdia absolvovať povinný 2-týždňový kurz pred ukončením spoločného internistického kmeňa.

6. krok – absolvovať Overenie vedomostí a zručností po ukončení spoločného internistického kmeňa

7. krok – v 3. roku ďalšieho vzdelávania absolvovať povinne1- dňový kontrolný deňza účelom kontroly plnenia študijného programu a 2 týždňové školiace miesto na I. internej klinike Dionýza DieškuSZU.

8. krok – v 4. roku opäť absolvovať 1- dňovýkontrolný deň za účelom kontroly plnenia študijného programu a 2 týždňové školiace miesto na I. internej klinike Dionýza DieškuSZU. Požiadať vedúceho pedagogického útvaru o pridelenie témy špecializačnej práce.

9. krok – v 5. roku opäť absolvovať 1- dňový kontrolný deňza účelom kontroly plnenia študijného programu a 6- týždňový kurz pred špecializačnou skúškou. Po splnení všetkých predpísaných aktivít v dostatočnom predstihu (minimálne 12 týždňov pred termínom skúšky) zaslať prihlášku spolu s Indexom odbornosti a Záznamníkom zdravotných výkonov na študijné oddelenie LF SZU. V dostatočnom predstihu (minimálne 12 týždňov pred termínom skúšky) zaslať na Kliniku vnútorného lekárstva LF SZU špecializačnú prácu podľa schválenej témy, odkonzultovanú s prideleným školiteľom. Informácie o náležitostiach záverečných prác:Smernica rektora SZU v Bratislave č. 5/2012.

 

Na všetky školiace miesta a kurzy sa prihlasuje Prihláškou na Vzdelávaciu aktivitu, ktorá musí byť potvrdená zamestnávateľom a posiela sa na študijné oddelenie LF SZU. Prihlášku na vzdelávaciu akciu si stiahnete tu.

 

Dokumenty na stiahnutie:
Špecializačný študijný program vnútorné lekárstvo

CERTIFIKAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ ČINNOSTI ABDOMINÁLNA ULTRASONOGRAFIA U DOSPELÝCH

Prihlásenie sa na špecializačnú skúšku VL

Overenie vedomostí a zručností po ukončení  SPOLOČNÉHO INTERNISTICKÉHO  KMEŇA / POSTUPOVÁ SKÚŠKA